Bokföring och revision – aktiebolag och andelslag

Oavsett verksamhetens natur är aktiebolag och andelslag alltid bokföringsskyldiga. Huvudsyftet med bokföringen är att beräkna verksamhetsresultatet, att hålla isär företagets och dess ägares penningflöden samt att ge information om företagets situation. 

Beskattningen grundar sig på bokföringen

Beskattningen av företag grundar sig på en tillförlitlig bokföring. De viktigaste bokföringsbestämmelserna finns i bokföringslagen.

Momsen betalas på basis av försäljningsinkomsterna medan inkomstskatten betalas på basis av det resultat som bokföringen visar när de rättelser som skattelagstiftningen förutsätter har gjorts.

Syftet med bokföringen är också att hålla isär företagets och dess ägares penningflöden. Det är bra att anlita en kompetent bokförare för att ta hand om företagets bokföring. 

Dubbel bokföring och verifikat

Bokföringen beskriver företagets penningrörelse genom att registrera företagets penninganvändning och penningkällorna. Aktiebolag och andelslag ska ha dubbel bokföring.

I dubbel bokföring registreras varje affärstransaktion till samma penningbelopp på minst två konton: den ena på debet- och den andra på kreditsidan. På basis av bokföringen sammanställer aktiebolag och andelslag sina bokslut.

Verifikaten för affärshändelserna ska vara daterade och numrerade. Affärshändelserna ska bokföras så att de kan granskas kronologiskt eller enligt tema. Kontantbetalningar ska bokföras utan dröjsmål. Övriga bokföringar ska göras så att behövliga skattedeklarationer och andra anmälningar kan upprättas utifrån en aktuell bokföring. Det är inte tillåtet att ändra eller ta bort noteringar i bokföringen efter att bokslutet har gjorts upp eller efter att bokföringsmaterialet har använts som grund för myndighetsrapportering. 

Räkenskapsperiod

Aktiebolagens och andelslagens räkenskapsperiod är 12 månader. Räkenskapsperioden följer dock inte nödvändigtvis kalenderåret. När verksamheten inleds eller läggs ner eller tidpunkten för bokslutet ändras får räkenskapsperioden vara längre eller kortare än 12 månader, dock högst 18 månader. Om den bokföringsskyldige har flera rörelser ska samtliga ha samma räkenskapsperiod.

Räkenskapsperioden kan ändras. Läs mer på sidan Ändringar i företagsverksamheten - aktiebolag och andelslag

Bokslut

För räkenskapsperioden upprättas ett bokslut. Bokslutet omfattar bland annat en resultaträkning och en balansräkning inklusive noter. Bokslutet ska upprättas inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Aktiebolag och andelslag är skyldiga att lämna bokslutet för publicering i handelsregistret. Skatteförvaltningen levererar bokslutet som lämnats av samfund som använder skattedeklarationsblankett 6B till handelsregistret på basis av de uppgifter som lämnats i samband med skattedeklarationen. Dessa uppgifter behöver inte skickas separat till handelsregistret.

Tilläggsuppgifter om hur bokslutsuppgifterna förmedlas till Patent- och registerstyrelsen

Förvaring av bokföringen och bokslutet

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, bokföringarna, kontoplanen samt en förteckning över bokföringarna och materialet ska förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång.

Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondensen om affärshändelserna samt även annat eventuellt bokföringsmaterial som verifierar affärshändelserna ska bevaras i minst sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört.

Revision

Små bolag och andelslag har ingen lagstadgad revisionsskyldighet. Ingen revision behövs om bolaget uppfyller de kriterier för ett mindre bolag som avses i revisionslagen. Revisionen måste alltid genomföras om gränserna för ett mindre bolag överskrids eller om det i bolagsordningen förutsätts att en revisor utses. Aktiebolagets etableringshandlingar behöver inte bestämma någonting om revisorer.

Närmare information om exempelvis gränserna för ett mindre bolag finns på sidan prh.fi

 

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken