Sökande av ändring i ett registreringsbeslut

Ett företag eller samfund kan söka ändring i ett beslut som gäller registrering som momsskyldigt eller registrering i förskottsuppbördsregistret. Man ska söka ändring hos skatterättelsenämnden. Man kan inte söka ändring i ett ärende som gäller arbetsgivarregistrering.

Anvisningarna på denna sida gäller alla företags- och samfundsformer. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Hur söker man ändring

Man kan inte söka ändring i ett meddelande om registreringen utan man ska först begära från Skatteförvaltningen ett registreringsbeslut i vilket ändring får sökas. Ett beslut i vilket ändring får sökas kan även begäras i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Man kan begära omprövning av ett beslut i vilket ändring får sökas. Begäran om omprövning ska göras skriftligen.

Begäran om omprövning ska alltid innehålla följande uppgifter:

    • ändringssökandens namn och FO-nummer
    • det registreringsbeslut i vilket man söker ändring
    • vilka ändringar i beslutet omprövningsbegäran gäller
    • på vilka grunder man söker ändring.

Begäran om omprövning ska undertecknas. Om begäran om omprövning undertecknas av fullmaktsinnehavaren i stället för ändringssökanden ska du också bifoga fullmakten.

Bifoga till begäran om omprövning de handlingar som ändringssökanden åberopar.

När ska man begära omprövning

Tidsfristerna för sökande av ändring ändrades vid ingången av 2017.

Kontrollera alltid tidsfristen och anvisningarna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till registreringsbeslutet.

Man kan söka ändring i ett registreringsbeslut som fattats år 2017 inom 60 dagar från det att företaget eller samfundet fått del av beslutet.

I ett beslut som gäller momsregistrering och som fattats år 2016 eller tidigare kan man söka ändring inom 30 dagar från det att företaget eller samfundet fick beslutet. Man kan begära omprövning av ett beslut som gäller förskottsuppbördsregistrering inom fem år raknat från ingången av kalenderåret efter att beslutet fattats.  

Exempel: Ett företag har 13.1.2017 mottagit ett beslut om att företaget inte registreras i förskottsuppbördsregistret. En begäran om omprövning som gäller ärendet ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 14.3.2017.

Exempel: Ett företag har 3.11.2016 fått ett meddelande om registrering i momsregistret. Företaget har bett om ett beslut i vilket ändring kan sökas och fått beslutet 28.11.2016. En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 28.12.2016.

Exempel: Ett företag har 30.11.2016 fått ett beslut om att företaget inte registreras i förskottsuppbördsregistret. En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Man kan pröva endast en sådan begäran om omprövning som lämnats inom utsatt tid

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. En begäran om omprövning ska lämnas till posten i så god tid att de är framme senast på den sista dagen för ändringssökandet.

Registreringsbeslutet ska iakttas trots sökande av ändring

Ett företag eller samfund ska iaktta Skatteförvaltningens registreringsbeslut trots ändringssökande tills företaget eller samfundet har fått del av beslutet som gäller begäran om omprövning.

Återinförande i förskottsuppbördsregistret efter att försummelserna har rättats

Skatteförvaltningen återinför ett företag eller ett samfund som har avregistrerats från förskottsuppbördsregistret på ansökan i registret efter att företaget eller samfundet har rättat de försummelser som legat till grund för avregistreringen. Om försummelserna har varit återkommande kan ett företag eller samfund återinföras i registret senast ett år efter avregistreringen, om det inte ska anses uppbenbart att försummelserna fortsätter.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Tidsfristen för besvär till förvaltningsdomstolen ändrades vid ingången av 2017. Besvär ska anföras inom 60 dagar räknat från det att sökanden fick del av beslutet på omprövningsbegäran. Den nya tidsfristen gäller beslut som meddelats 1.1.2017 och därefter. Närmare anvisningar för besvär till förvaltningsdomstolen finns i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beslutet (besvärsanvisning).

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  Besvär till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om avgifterna och kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi).