Avregistrering

En aktör som är införd i förskottsuppbördsregistret kan ansöka om avregistrering på eget initiativ eller den kan avföras ur registret på Skatteförvaltningens initiativ.

Kunder kan själv ansöka om avregistrering

En aktör som är införd i förskottsuppbördsregistret kan själv ansöka om avregistreringen. Den vanligaste orsaken till ansökan om avregistreringen är att verksamheten inte alls har inletts eller att den har avbrutits. Ansökan om avförande ur förskottsuppbördsregistret sker med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4 (aktiebolag och andra samfund), Y5 (öppna bolag, kommanditbolag) eller Y6 (enskilda näringsidkare eller fysiska personer).

Avregistrering kan ske på Skatteförvaltningens initiativ

Skatteförvaltningen kan avföra en aktör ur förskottsuppbördsregistret om verksamheten har upphört, om verksamheten inte ens har inletts eller om verksamheten förblivit hobbyverksamhet. Före avregistreringen skickar Skatteförvaltningen kunden ett brev om hörande. Om man inleder verksamheten senare, kan man ansöka om förskottsuppbördsregistreringen på nytt.

Skatteförvaltningen kan avregistrera en aktör också på grund av aktörens försummelser. Innan aktören avregistreras, skickar Skatteförvaltningen aktören ett brev om hörande och ger aktören möjlighet att avhjälpa försummelserna. Ur förskottsuppbördsregistret kan avföras eller registreringen vägras sådan aktör som väsentligen försummar en av de följande:

  • skattebetalning
  • deklarationsskyldighet som gäller beskattningen
  • bokförings- eller anteckningsskyldighet
  • andra skyldigheter vid beskattningen.

Ur registret kan avföras eller registreringen vägras en person som leder företag som tidigare försummat sina skyldigheter vid beskattningen. Ett företag kan vägras registreringen eller avregistreras på grund av att den som leder företaget tidigare försummat sina skyldigheter. Man kan alltså inte kringgå avregistreringen genom att grunda ett nytt företag.

Omregistrering

En avregistrerad aktör kan på ansökan omregistreras. Om avregistreringen föranletts av försummelser, kan aktören ansöka om omregistreringen efter det att de försummelser som legat till grund för avregistreringen har rättats till. Det får inte heller ha uppstått några nya försummelser hos sökanden.

Ytterligare information om avregistreringen och omregistreringen finns i Skatteförvaltningens anvisning Förskottsuppbördsregistreringens inverkan på företagsverksamheten.