Ansökan om förhandsavgörande och dispens

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan i många skattefrågor i förväg få ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen. Förhandsavgörandena utgör bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställandet av beskattningen i ett enskilt skatteärende. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ett förhandsavgörande kan sökas för beskattningen.

I frågor som gäller inkomstbeskattningen av en rörelseidkares eller yrkesutövares näringsverksamhet kan ett förhandsavgörande sökas. Ett förhandsavgörande kan också sökas i frågor som gäller en rörelseidkares eller en yrkesutövares personliga inkomstbeskattning. Förhandsavgörandes pris beror på om frågan gäller beskattningen av näringsverksamheten eller den personliga beskattningen.

För momsbeskattningen kan ett förhandsavgörande om hur lagen tillämpas på sökandens enskilda affärsverksamhet sökas hos Skatteförvaltningen. I momsärenden kan också skriftlig, avgiftsfri handledning sökas. Ett avgiftsbelagt förhandsavgörande kan överklagas genom besvär, men i fråga om den skriftliga handledningen finns inte denna möjlighet.

Ett förhandsavgörande kan också sökas om exempelvis frågor kring följande skatteslag:

  • överlåtelseskatt
  • fastighetsskatt
  • förskottsuppbörd och arbetsgivarens socialskyddsavgift
  • försäkringspremieskatt.

Ett förhandsavgörande kan sökas enbart i en fråga som gäller den egna beskattningen. I fråga om ärenden av allmän karaktär kan man inte få ett bindande förhandsavgörande.

Hur görs ansökan?

Ansökan om förhandsavgörande ska göras skriftligt. Av ansökan ska så klart som möjligt framgå den beskattningsfråga för vilken ett bindande beslut eller avgörande söks. Ansökan ska också innehålla en utredning av de faktorer som krävs för att avgöra ärendet.

Skicka tillsammans med ansökan ett följebrev. På blanketten har antecknats adressen dit ansökan skickas.

En rörelseidkare eller yrkesutövare kan inte ansöka om dispens för avdrag av förluster

En rörelseidkare eller yrkesutövare kan ansöka om dispens i ett ärende som gäller avdrag av förluster. Förlusterna i en rörelseidkares eller yrkesutövares näringsverksamhet är personliga och överförs exempelvis inte till en person som tar över verksamheten, om tillgångarna i näringsverksamheten säljs.

Tidsfrist för ansökan

En ansökan om förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen av näringsverksamhet måste lämnas innan inlämningstiden för skattedeklarationen går ut. Inlämningstiden för ansökan om förhandsavgörande förlängs inte, även om uppskov med inlämningen av skattedeklarationen i något enskilt fall skulle ha beviljats.

I fråga om andra skatteslag finns det ingen tidsfrist för ansökan om förhandsavgöranden. Det finns ändå skäl att lämna ansökan innan den skatt eller avgift som tas upp i ansökan borde ha betalts.

Ansökan kan kompletteras under behandlingstiden

Sökanden kan under behandlingen komplettera sin ansökan och lämna in sådana handlingar som Skatteförvaltningen behöver för att kunna avgöra ärendet. Ansökningarna om förhandsavgörande behandlas så snabbt som möjligt efter att alla nödvändiga utredningar och handlingar lämnats till Skatteförvaltningen.

Sökanden kan under behandlingen skriftligen återkalla sin ansökan. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut om återkallandet av beslutet.

Meddelande och tillämpning av beslutet

Skatteförvaltningen meddelar ett skriftligt, avgiftsbelagt beslut på ansökan. Beslutet meddelas skriftligen och delgesskickas till sökanden  per post motmed mottagningsbevis. (brevet överlämnas i Postens serviceställe mot kvittering).

Ett beslut om förhandsgörande gällande inkomstskatten meddelas för viss tid. Andra förhandsgörande meddelas för högst skatteåret efter det år då beslutet har meddelats.

Skatteförvaltningen iakttar beslutet vid beskattningen, om sökanden kräver det. Sökanden kan framställa ett fritt formulerat yrkande (sökanden harhen kan exempelvis antecknat yrkandetskriva sitt yrkande i skattedeklarationen eller bifogat beslutetbifoga ett beslut om förhandsgörandeförhandsavgörande till skattedeklarationen). Tillämpningen av ett bindande avgörande förutsätter att den situation som framlagts i ansökan motsvarar de verkliga förhållandena vid verkställandet av beskattningen.

Närmare information om framställandet och behandlingen avhur ansökan om förhandsavgörande görs och behandlas

Sökande av ändring i förhandsavgörande

Ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande ska ansökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Tiden för sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till förhandsavgörandet får sökanden en besvärsanvisning som innehåller närmare instruktioner om sökande av ändring. Ett beslut av Skatteförvaltningen om att inte meddela förhandsavgörande får inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Förhandsavgörandet och iakttagandet av det inverkar inte på den allmänna rätten att söka ändring i beskattningen. En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan söka ändring i sin egen beskattning på normalt sätt även om man i beskattningen förfarit enligt förhandsbeskedet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken