Sökande av ändring i förhandsavgörandet – föreningar och stiftelser

Föreningar och stiftelser kan söka ändring i Skatteförvaltningens bindande förhandsavgöranden.

Ändring kan sökas i ett förhandsavgörande som gäller en enskild beskattningsfråga. Ett förhandsavgörande och iakttagandet av det inverkar å andra sidan inte på den allmänna rätten att söka ändring i beskattningen. Detta innebär att en förening eller en stiftelse kan söka ändring i sin egen beskattning på normalt sätt och trots att man i beskattningen förfarit enligt förhandsavgörandet.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande kan överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Ändring ska sökas inom 30 dagar från det att sökanden har fått del av beslutet om förhandsavgörande. Till beslutet har bifogats en anvisning (besvärsanvisning) som innehåller närmare anvisningar för ändringssökande t.ex. en uppgift om vart besvärsskriften ska skickas. I vissa situationer kan Skatteförvaltningen besluta att inte meddela något förhandsavgörande. Sådant beslut kan inte överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Också Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande. Tidsfristen för sökande av ändring börjar från att beslutet fattats.