Information om arbetsgivarprestationer

Arbetsgivarprestationer är förskottsinnehållning på arbetstagarens lön eller annan prestation samt arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. 

Den här anvisningen gäller alla företag och organisationer som är arbetsgivare. För hushåll som fungerar som arbetsgivare finns det särskilda anvisningar.

Förskottsinnehållning

Från arbetstagarens lön ska arbetsgivaren ta ut skatt i form av förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på en privatpersons lön eller arbetsersättning verkställs enligt arbetstagarens skattekort. Om personen inte visar upp ett skattekort eller om han eller hon inte har förts in i förskottsuppbördsregistret, är förskottsinnehållningen 60 procent.

Också samfund (exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar eller stiftelser) eller sammanslutningar (exempelvis öppna bolag, kommanditbolag eller partrederier) kan få arbetsersättning.

Om samfundet eller sammanslutningen har införts i förskottsuppbördsregistret behöver någon förskottsinnehållning inte verkställas.

Om samfundet eller sammanslutningen inte har införts i förskottsuppbördsregistret verkställs förskottsinnehållningen på arbetsersättningen enligt 13 %. Om mottagaren har ett skattekort och skattesatsen i kortet är mindre än 13 % ska förskottsinnehållningen dock verkställas enligt skattekortet.

Om arbetet utförs av en rörelseidkare eller yrkesutövare (firmanamn) ska förskottsinnehållningen verkställas enligt företagarens skattekort. Om företagaren inte lägger fram ett skattekort är förskottsinnehållningen 60 %. Förskottsinnehållningen räknas ut på grundval av arbetsersättningen exklusive moms.

Närmare information om förskottsinnehållningen i Skatteförvaltningens anvisning Verkställande av förskottsinnehållning

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift om den anställda enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland. Någon sjukförsäkringsavgift betalas inte för lön till personer som är under 16 år eller som fyllt 68 år.

Om lönen som betalats till den anställda för utlandstjänstgöring är skattefri (77 § i inkomstskattelagen) och någon försäkringslön inte fastställts för utlandstjänstgöringstiden, ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av den förskottsinnehållningspliktiga lönen. För lönen till en idrottare ska arbetsgivaren betala sjukförsäkringsavgift.

Sjukförsäkringsavgiften betalas vanligtvis på det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningspliktiga löner. Sjukförsäkringsavgiftens procentsats är densamma för alla arbetsgivare. Avgiftssatsen för varje respektive år tillämpas på löner som betalas under året i fråga. Det spelar ingen roll för vilken tid lönen har tjänats in.

Sjukförsäkringsavgiften ska betalas även om någon förskottsinnehållning inte kan tas ut. Så kan vara fallet t.ex. om lönen betalas i form av enbart naturaförmån eller då det står i skattekortet att någon förskottsinnehållning inte behöver tas ut på lönen. Sjukförsäkringsavgift betalas inte på arbetsersättningar.

Så här anmäler och betalar du förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift

Löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret efter varje löneutbetalning. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter ska månatligen anmälas arbetsgivarspecifikt med arbetsgivarens separata anmälan. Förskottsinnehållningen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen exempelvis via MinSkatt.

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 2018 eller tidigare ska anmälas till Skatteförvaltningen med deklarationen av arbetsgivarprestationer samt årsanmälan. Förskottsinnehållningen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Skatteförvaltningen exempelvis via MinSkatt.

Läs mer

Lämna årsanmälan ännu för löner som betalats ut 2018

Arbetsgivarna ska lämna årsanmälan om utbetalda prestationer, verkställda förskottsinnehållningar och uttagna avgifter ännu för år 2018. Lämna årsanmälan före utgången av januari 2019.

Ingen årsanmälan behöver däremot lämnas om löner och förvärvsinkomster som betalas ut från och med 1.1.2019 och som anmäls till inkomstregistret.

Läs mer om att lämna årsanmälan