Anmälde du uppgifter till inkomstregistret för sent?

Om du anmäler löneuppgifter till inkomstregistret för sent, leder det till en förseningsavgift. 

Skatteförvaltningen påför förseningsavgiften från och med den 1 januari 2021 för betalade prestationer, beviljade förmåner eller gjorda återbetalningar om de har anmälts för sent till inkomstregistret. Förseningsavgiften påförs på basis av de uppgifter som kommit från inkomstregistret.

Förseningsavgiften påförs utifrån de uppgifter som ska lämnas per kalendermånad. Det kan bildas flera beslut om förseningsavgifter för samma månad. En dagspecifik förseningsavgift påförs emellertid bara en gång för redovisningsperioden.

Beslutet om förseningsavgiften visas i det månatliga sammandraget och i MinSkatt. Den utsatta betalningsdagen är den följande allmänna förfallodagen efter att avgiften införts i sammandraget.

Förseningsavgiften debiteras inte om beloppet av förseningsavgiften är mindre än tre euro. Om det för samma redovisningsperiod senare kommer nya för sent lämnade anmälningar beaktas också det tidigare odebiterade beloppet i beräkningen.

Obs: Året 2021 är för förmånsuppgifternas del en övergångsperiod då förseningsavgifter endast påförs i undantagssituationer.

Läs mer om förseningsavgiften på inkomstregistrets webbplats

Om du inte anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret, uppskattas uppgifterna för skatteperioden

Om du inte anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret inom den utsatta tiden, får du ett uppmaningsbrev från Skatteförvaltningen där du ombeds att lämna anmälningarna. Uppmaningsbrevet innehåller en uppskattning av skattebeloppet.

Lämna anmälningarna till inkomstregistret senast på den utsatta dagen som anges i brevet. I annat fall blir vi tvungna att uppskatta ditt företags löneuppgifter. På basis av uppskattningen fastställer vi skatterna och den skatteförhöjning som följer av att anmälningarna har försummats.

Om du lämnar anmälningarna till inkomstregistret senare, avlyfter vi uppskattningen och skatteförhöjningen så snart uppgifterna syns i vårt system.

Vilka är följderna av felaktiga uppgifter?

Om du lämnar en felaktig anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret och inte korrigerar anmälan trots uppmaning, kan Skatteförvaltningen påföra dig en försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare.

Närmare information om inkomstregistrets påföljdsavgifter