Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

De här anvisningarna gäller alla företag och organisationer som är arbetsgivare. För hushåll som fungerar som arbetsgivare finns det särskilda anvisningar.

Anmäl löner och andra förvärvsinkomster som betalats ut från och med 1.1.2019 till inkomstregistret

Anmäl till inkomstregistret uppgifter om de löner och andra förvärvsinkomster som företaget eller organisationen har betalat ut 1.1.2019 eller senare. Anmäl uppgifterna efter varje betalningstransaktion.

Anmäl följande betalningar för utfört arbete till inkomstregistret:

  • löner
  • naturaförmåner
  • arvoden
  • arbetsersättningar
  • övriga förvärvsinkomster. 

Anmäl även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar.

Arbetsersättningar ska anmälas till inkomstregistret när prestationsmottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Anmäl alla uppgifter oberoende av summan.

Anmäl uppgifterna till inkomstregistret på elektronisk väg

Uppgifterna om löner kan lämnas till inkomstregistret exempelvis via inkomstregistrets e-tjänst. Logga in i inkomstregistrets e-tjänst på sidan inkomstregistret.fi.

Inkomstregistret

Läs mer om de olika sätten att anmäla uppgifter till inkomstregistret. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på papper till inkomstregistret.

 

Sättet att lämna uppgifter om löner som betalats ut 2018 eller tidigare har inte ändrats. Lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer och ändringar av dem till Skatteförvaltningen exempelvis i MinSkatt. Förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan också betalas i MinSkatt. Pappersblanketter får användas endast i undantagsfall.

Den sista dagen för att lämna in uppgifterna om arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen och att betala dem är den 12 dagen i månaden.

Exempel: Löner som betalats ut i december 2018 samt arbetsgivarprestationerna ska anmälas med deklarationen av skatter på eget initiativ och betalas till Skatteförvaltningen 12.1.2019.

Om det finns fel i de anmälda uppgifterna ska du lämna en ersättande deklaration, på samma sätt som tidigare. Anmäl alla uppgifter för skatteslaget i fråga på nytt med deklarationen av skatter på eget initiativ. Det räcker inte att man bara korrigerar den felaktiga uppgiften.

Läs mer om korrigering av deklarationen av skatter på eget initiativ

För löner som betalats ut under år 2018 ska man dessutom lämna en årsanmälan senast 31.1.2019. Årsanmälningarna för år 2018 och tidigare år kan vid behov korrigeras på samma sätt som förut genom att lämna en ersättande årsanmälan.

Läs mer om att

Vilka anmälningar ska en arbetsgivare lämna till inkomstregistret?

Anmäl utbetalda löner och övriga förvärvsinkomster med en anmälan om löneinkomster efter varje betalningstransaktion och separat för varje inkomsttagare.

Använd arbetsgivarens separata anmälan för att uppge det sammanlagda beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som betalats ut under en månad. Lämna arbetsgivarens separata anmälan endast en gång i månaden.

Årsanmälningar behöver inte lämnas från och med betalningsåret 2019.

Läs mer om hur man anmäler uppgifter till inkomstregistret

När ska anmälningarna lämnas till inkomstregistret?

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Anmälan om löneuppgifter

Lämna anmälan om löneuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen.

  • Med betalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för mottagaren (s.k. lönedag).

Om den sista inlämningsdagen för anmälan är en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna lämnas den följande vardagen. Anmäla löneuppgifter till inkomstregistret (inkomstregistret.fi)

Arbetsgivarens separata anmälan

Lämna arbetsgivarens separata anmälan om betalda sjukförsäkringsavgifter en gång i månaden. Den sista inlämningsdagen för anmälan är den 5 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

  • En regelbunden arbetsgivare som är införd i arbetsgivarregistret ska lämna arbetsgivarens separata anmälan även då arbetsgivaren inte har betalat ut lön. Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan (tulorekisteri.fi)

Löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt

När ett företag har anmält löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret, räknar Skatteförvaltningen ihop dem till totalbelopp den 6 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Uppgifterna visas i MinSkatt på den vardag som följer på den dag totalbeloppen har bildats.

Exempelvis om den 6 dagen i en månad är en lördag, bildas totalbeloppen av lönerna och arbetsgivarprestationerna måndagen den 8. Uppgifterna visas i MinSkatt tisdagen den 9.

Läs mer

En anmälan som innehåller fel ska korrigeras

Felaktiga anmälningar om löner eller andra förvärvsinkomster som har betalats ut 1.1.2019 och därefter ska korrigeras i inkomstregistret. För att korrigera felen lämnar du en ersättande anmälan till inkomstregistret med de nya eller ändrade uppgifterna och även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

Om felet gäller prestationer som betalats ut före 1.1.2019, ska du korrigera det genom att lämna en ersättande deklaration till Skatteförvaltningen (deklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan).

Läs mer:

Om anmälan lämnas för sent

Om en arbetsgivare eller en annan utbetalare anmäler löneuppgifter till inkomstregistret för sent, leder det till en förseningsavgift. Skatteförvaltningen fastställer förseningsavgiften utgående från uppgifter från inkomstregistret.

Även om löneuppgifterna normalt ska lämnas inom 5 dagar från utbetalningsdagen, baserar sig förseningsavgiften inte på denna tidsfrist. Förseningsavgift ska betalas när obligatoriska uppgifter om utbetalade prestationer har anmälts efter den 8 dagen i kalendermånaden efter utbetalningsdagen. År 2019 påförs förseningsavgift endast i exceptionella fall.

Förseningsavgiften består av en del som baserar sig på antalet dagar och en del som baserar sig på prestationsbeloppet.

Ingen förseningsavgift påförs om uppgifter inte alls anmälts till inkomstregistret eller om uppgifterna är bristfälliga och betalaren inte på eget initiativ korrigerar försummelsen innan skatter och avgifter fastställs. I sådana situationer kan följden däremot vara beskattning enligt uppskattning och skatteförhöjning eller försummelseavgift.

Läs mer om förseningsavgiften för anmälningar som lämnas till inkomstregistret

Om en deklaration av skatter på eget initiativ (exempelvis deklarationen av arbetsgivarprestationer för december 2018) lämnas för sent, påförs en särskild förseningsavgift. Läs mer om förseningsavgiften för deklarationen av skatter på eget initiativ.

Jag fick ett uppmaningsbrev från Skatteförvaltningen. Varför?

Skatteförvaltningen har skickat ett uppmaningsbrev om vi för skatteperioden inte har fått en enda anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan från inkomstregistret. Om vi inte får anmälningarna från inkomstregistret senast den dag som angetts i brevet kommer vi att uppskatta ditt företags löneuppgifter och påför skatterna och en skatteförhöjning.

Lämna de uppgifter som saknas till inkomstregistret så slopar vi den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen genast då anmälningarna syns i våra system. Om du lämnat anmälningarna i tid slopar vi den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen när vi får anmälningarna från inkomstregistret.

Betalning av arbetsgivarprestationer

Betalningen av arbetsgivarprestationer har inte ändrats. Arbetsgivarprestationerna kan betalas via MinSkatt, som förut. Läs mer om betalning och sista betalningsdagar.

Om verksamheten läggs ned eller skatteperioden ändras

Löneuppgifterna ska alltid anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen. Det att verksamheten läggs ned eller skatteperioden ändras inverkar inte på den sista inlämningsdagen.

Lämna uppgifter om övriga skatter på eget initiativ till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifter om övriga skatter på eget initiativ än arbetsgivarprestationer som förut till Skatteförvaltningen, exempelvis via MinSkatt. Övriga skatter på eget initiativ är till exempel moms samt förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag.

Läs mer om att lämna uppgifter om skatter på eget initiativ.