Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Anmäl betalade löner och övriga förvärvsinkomster till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion. Du kan lämna uppgifterna till inkomstregistret via

Börja använda Palkka.fi

Om du använder Palkka.fi för löneberäkningen, kan du välja att programmet automatiskt ska sända dina anmälningar till inkomstregistret.

De här anvisningarna gäller alla företag och organisationer som är arbetsgivare. Om arbetsgivaren är ett hushåll, ska du läsa de anvisningar som finns här.

Lämna din anmälan till inkomstregistret och gör din betalning i MinSkatt

Som arbetsgivare ska du lämna två olika slag av anmälningar till inkomstregistret och betala arbetsgivarprestationerna i MinSkatt. Årsanmälan behöver inte lämnas för uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Om du räknar ut löner via Palkka.fi och anmälningarna går från Palkka.fi till inkomstregistret, behöver du inte separat anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret.

1

Lämna en anmälan om löneuppgifter

Anmäl löneuppgifterna separat för varje inkomsttagare på en anmälan om löneuppgifter. Anmäl uppgifterna inom 5 dagar från utbetalningsdagen. Med utbetalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för mottagaren (s.k. lönedag). Om den utsatta dagen för att lämna in en anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du lämna uppgifterna följande vardag.

Exempel: Arbetsgivaren betalar arbetstagarens lön på tisdag 15.1.2019. Eftersom den utsatta dagen för att lämna anmälan, 20.1.2019, är en söndag, ska arbetsgivaren anmäla den utbetalda lönen till inkomstregistret senast på måndag 21.1.2019.

Anvisningar för anmälan om löneuppgifter (Inkomstregistret)

Instruktionsvideo: Så här lämnar du en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret (på finska på YouTube)

2

Lämna arbetsgivarens separata anmälan

Lämna arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter en gång i månaden. Den utsatta dagen för att lämna anmälan är den 5 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Exempel: Arbetet utfördes i januari. Lönen betalades ut 6.2.2019. Arbetsgivarens separata anmälan för februari ska lämnas senast 5.3.2019.

Obs! Om du är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet), ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan även för de månader då du inte betalat ut lön. Ange i så fall uppgiften Ingen lönebetalning på den separata anmälan.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan (Inkomstregistret)

Instruktionsvideo: Så här lämnar du arbetsgivarens separata anmälan (på finska på YouTube)

3

Betala arbetsgivarprestationerna

Betala arbetsgivarprestationerna i MinSkatt. Förfallodagen är den 12 dagen i den månad som följer efter skatteperioden.

Läs mer om betalningen av arbetsgivarprestationer

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Anmäl följande betalningar för utfört arbete till inkomstregistret

 • löner
 • naturaförmåner
 • arvoden
 • arbetsersättningar (om prestationsmottagaren är inte införd i förskottsuppbördsregistret)
 • övriga förvärvsinkomster
 • skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar.

Anmäl alla uppgifter oberoende av summan - det finns ingen minimigräns. Läs mer om hur man anmäler löneuppgifterna

Prenumerera på inkomstregistrets nyhetsbrev

Lämna uppgifter om övriga skatter på eget initiativ i MinSkatt

Lämna fortsättningsvis uppgifterna om övriga skatter på eget initiativ till Skatteförvaltningen, exempelvis i MinSkatt. Andra skatter på eget initiativ är exempelvis

 • moms
 • förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
 • förskottsinnehållning på räntor och andelar.

Läs mer om att lämna uppgifter om skatter på eget initiativ.

Vanliga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här, kan du också söka efter svar på inkomstregistrets webbplats.

Om du är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet), ska du lämna

 • arbetsgivarens separata anmälan varje månad, även då du inte har betalat ut lön (uppgiften Ingen lönebetalning)
 • en 0-uppgift med arbetsgivarens separata anmälan om du har betalat exempelvis kostnadsersättningar men inte inkomst som utgör grunden för sjukförsäkringsavgiften.

Om du inte är införd i arbetsgivarregistret (dvs. du är en arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt), behöver du inte lämna arbetsgivarens separata anmälan för de månader då du inte betalar ut lön eller kostnadsersättningar.

Läs mer om arbetsgivarregistret

Företaget bestämmer hur ofta det betalar ut kostnadsersättningar. Om du har betalat ut kilometerersättningar, måltidsersättningar eller dagtraktamenten, ska du anmäla dem till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen. Anmälan ska lämnas efter varje betalningstransaktion.

Kom ihåg att lämna dina anmälningar i tid. Vi skickar ett uppmaningsbrev om vi inte har fått en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan för skatteperioden från inkomstregistret. Om vi inte får anmälningarna från inkomstregistret senast den dag som angetts i brevet, uppskattar vi ditt företags löneuppgifter och påför skatterna och en skatteförhöjning.

Lämna de uppgifter som saknas till inkomstregistret så avlyfter vi den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen genast då anmälningarna syns i våra system. Om du lämnat anmälningarna i tid avlyfter vi den eventuella uppskattningen och skatteförhöjningen när vi får anmälningarna från inkomstregistret.

Längden på ditt företags skatteperiod inverkar inte på den utsatta dagen för att lämna anmälan. Anmäl förskottsinnehållningarna till inkomstregistret inom 5 dagar från den dag lönen eller en annan prestation har betalats ut. Anmäl arbetsgivares sjukförsäkringsavgift senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Om den utsatta dagen för att lämna in en anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du lämna uppgifterna följande vardag.

Här kan du kontrollera när uppgifter som anmälts till inkomstregistret syns i MinSkatt 

Betala arbetsgivarprestationerna i MinSkatt senast den 12 dagen i den andra månaden som följer efter kalenderårskvartalet. Exempelvis arbetsgivarprestationerna för det första kalenderårskvartalet (januari–mars) ska betalas senast 12.5.

Exempel: Lönedagen för ett företags arbetstagare är alltid den 15 i månaden.
Arbetsgivaren ska anmäla och betala arbetsgivarprestationerna för det andra kalenderårskvartalet (april–juni) enligt datumen nedan.

Lönedagen är 15.4.2019. Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

 • förskottsinnehållningarna 22.4.2019
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 6.5.2019.

Lönedagen är 15.5.2019. Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

 • förskottsinnehållningarna 20.5.2019
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 5.6.2019.

Lönedagen är 14.6.2019. Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

 • förskottsinnehållningarna 19.6.2019
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 5.7.2019.

De uppgifter du anmält visas i MinSkatt fr.o.m. 9.7.2019.

Betala förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter i MinSkatt senast 12.8.2019.

Löneuppgifterna ska alltid anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen. Det att verksamheten läggs ned eller skatteperioden ändras inverkar inte på den utsatta dagen för att lämna in en anmälan.

Sättet att lämna uppgifter om löner som betalats ut 2018 eller tidigare har inte ändrats. Lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer och ändringar av dem till Skatteförvaltningen exempelvis i MinSkatt. Förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan också betalas i MinSkatt. Pappersblanketter får användas endast i undantagsfall.

Den sista dagen för att lämna in uppgifterna om arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen och att betala dem är den 12 dagen i månaden.

Exempel: Löner som betalats ut i december 2018 samt arbetsgivarprestationerna ska anmälas med deklarationen av skatter på eget initiativ och betalas till Skatteförvaltningen 12.1.2019.

Om det finns fel i de anmälda uppgifterna ska du lämna en ersättande deklaration, på samma sätt som tidigare. Anmäl alla uppgifter för skatteslaget i fråga på nytt med deklarationen av skatter på eget initiativ. Det räcker inte att man bara korrigerar den felaktiga uppgiften.

Läs mer om korrigering av deklarationen av skatter på eget initiativ

För löner som betalats ut under år 2018 ska man dessutom lämna en årsanmälan senast 31.1.2019. Årsanmälningarna för år 2018 och tidigare år kan vid behov korrigeras på samma sätt som förut genom att lämna en ersättande årsanmälan.

Läs mer om att