Företagarens pensionsskydd

Företagare sörjer för sitt eget pensionsskydd genom att teckna en pensionsförsäkring. I Finland bosatta förvärvsarbetande personer som inte står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i sitt arbete omfattas av lagen om pension för företagare. I Finland bosatta lantbruksföretagare omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare.

Företagarens pensionsförsäkring

Till företagare som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) hör bland annat

 • rörelseidkare och yrkesutövare och de av hans eller hennes familjemedlemmar som arbetar inom företaget utan anställning (lön)
 • en bolagsman i ett öppet bolag och en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
 • en person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och ensam har mer än 30 procent av bolaget eller röstetalet
 • eller tillsammans med sina familjemedlemmar har mer än 50 procent av bolaget eller röstetalet.

En närmare definition av företagare som omfattas av försäkringen finns i lagen om pension för företagare.

Försäkringen är obligatorisk, om följande förutsättningar uppfylls:

 • företagaren är 18–69 år 
 • företagsverksamheten har pågått fortlöpande i minst fyra månader
 • företagarens uppskattade förvärvsinkomst överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten.

Försäkringen ska tecknas inom sex månader efter att företagsverksamheten har inletts. FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för försäkringen. Med FöPL-arbetsinkomst avses det ekonomiska värdet av arbetsinsatsen. Pensionsbeloppet och försäkringspremien beräknas på basis av arbetsinkomsten. Om värdet av företagarens arbetsinsats förändras, kan FöPL-arbetsinkomsten justeras.

En ny företagare beviljas 22 % rabatt på sin försäkringspremie under de första 48 månaderna. 

Försäkringspremierna får dras av i beskattningen.

Beloppet av FöPL-premien år 2019:

 • en företagare under 53 år och som har fyllt 63 år: 24,10 procent av arbetsinkomsten
 • en företagare mellan 53-62 år: 25,60 procent av arbetsinkomsten.

Närmare information om FöPL-pensionerna, premierna och fastställandet av arbetsinkomsten finns på Pensionsskyddscentralens webbplats etk.fi.

Lantbruksföretagares pensionsförsäkring

En försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt hans eller hennes familjemedlemmar. Även stipendiemottagare omfattas av LFöPL:s arbetspensionsskydd. Beloppet av LFöPL-premien varierar med den försäkrades ålder och LFöPL-arbetsinkomsten. Pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Beloppet av LFöPL-premien år 2019:

Procentsatsen är beroende av personens ålder och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek.

Lantbruksföretagares LFöPL-premie, om arbetsinkomsten underskrider 27 322,93 euro:

 • under 53 år och den som har fyllt 63 år: 13,0140 procent av arbetsinkomsten 
 • mellan 53-64 år : 13,8240 procent av arbetsinkomsten.

Premieprocenten stiger successivt då beloppet av arbetsinkomsten är  27 322,93 - 42 936,11 euro.

LFöPL-premien för den del av arbetsinkomsten som överskrider 42 932,11 euro:

 • under 53 år och den som har fyllt 63 år: 24,10 procent av arbetsinkomsten 
 • mellan 53-62 år: 25,60 procent av arbetsinkomsten 

Mer information om frågor i anslutning till LFöPL-försäkringen finns på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats lpa.fi.

Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring

Företagare kan teckna en frivillig olycksfallsförsäkring i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar.

En företagare kan också ansluta sig som medlem till företagarnas arbetslöshetskassa i syfte att trygga en inkomstrelaterad dagpenning om han eller hon blir arbetslös.

Närmare information om olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringen lämnas av försäkringsbolagen.