Arbetsgivarprestationer som betalas och deklareras till Skatteförvaltningen

Ändringar i anmälan av löneuppgifter

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur anmälan om löneuppgifter ändras.

Arbetsgivarprestationer är förskottsinnehållning på arbetstagarens lön (eller annan prestation) samt arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (tidigare: socialskyddsavgift). Arbetsgivaren ska deklarera och redovisa arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen och uppge dem i sin årsanmälan.

Denna anvisning gäller alla företag och samfund som verkar som arbetsgivare.

Förskottsinnehållning

Från arbetstagarens lön ska arbetsgivaren ta ut skatt i form av förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på en privatpersons lön eller arbetsersättning verkställs enligt arbetstagarens skattekort. Om personen inte visar upp ett skattekort eller om han eller hon inte har förts in i förskottsuppbördsregistret, är förskottsinnehållningen 60 procent.

Också samfund (exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar eller stiftelser) eller sammanslutningar (exempelvis öppna bolag, kommanditbolag eller partrederier) kan få arbetsersättning.

Om samfundet eller sammanslutningen har införts i förskottsuppbördsregistret behöver någon förskottsinnehållning inte verkställas.

Om samfundet eller sammanslutningen inte har införts i förskottsuppbördsregistret verkställs förskottsinnehållningen på arbetsersättningen enligt 13 %. Om mottagaren har ett skattekort och skattesatsen i kortet är mindre än 13 % ska förskottsinnehållningen dock verkställas enligt skattekortet.

Om arbetet utförs av en rörelseidkare eller yrkesutövare (firmanamn) ska förskottsinnehållningen verkställas enligt företagarens skattekort. Om företagaren inte lägger fram ett skattekort är förskottsinnehållningen 60 %. Förskottsinnehållningen räknas ut på grundval av arbetsersättningen exklusive moms.

Närmare information om förskottsinnehållningen i Skatteförvaltningens anvisning Verkställande av förskottsinnehållning.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift om den anställda enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland. Någon sjukförsäkringsavgift betalas inte för lön till personer som är under 16 år eller som fyllt 68 år.

Om lönen som betalats till den anställda för utlandstjänstgöring är skattefri (77 § i inkomstskattelagen) och någon försäkringslön inte fastställts för utlandstjänstgöringstiden, ska arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas på basis av den förskottsinnehållningspliktiga lönen. För lönen till en idrottare ska arbetsgivaren betala sjukförsäkringsavgift.

Sjukförsäkringsavgiften betalas vanligtvis på det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningspliktiga löner. Sjukförsäkringsavgiftens procentsats är densamma för alla arbetsgivare. Avgiftssatsen för varje respektive år tillämpas på löner som betalas under året i fråga. Det spelar ingen roll för vilken tid lönen har tjänats in.

Sjukförsäkringsavgiften ska betalas även om någon förskottsinnehållning inte kan tas ut. Så kan vara fallet t.ex. om lönen betalas i form av enbart naturaförmån eller då det står i skattekortet att någon förskottsinnehållning inte behöver tas ut på lönen. Sjukförsäkringsavgift betalas inte på arbetsersättningar.

Så här betalar och deklarerar du förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivare som betalar löner regelbundet ska betala förskottsinnehållningen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen och deklarera dem elektroniskt i exempelvis webbtjänsten MinSkatt (tidigare: Skattekonto). Arbetsgivare som betalar löner tillfälligt deklarerar arbetsgivarprestationerna varje gång de betalat ut lön.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar in arbetsgivarprestationer och övriga skatter på eget initiativ.

Uppgiften om ingen lönebetalning kan anmälas endast fram till slutet av året

Årsanmälan

Arbetsgivaren ska dessutom lämna en årsanmälan om utbetalda prestationer, verkställd förskottsinnehållning och betalningar. Årsanmälan ska lämnas senast vid utgången av januari efter det år då avgiften ska betalas. 

Läs mer om hur man lämnar årsanmälan.