Arbetsgivarens pensions- och försäkringspremier

Arbetsgivaren är skyldig att ordna arbetstagarnas pensionsskydd genom att teckna en arbetspensionsförsäkring för dessa. När vissa förutsättningar uppfylls krävs också en olycksfallsförsäkring, en arbetslöshetsförsäkring och en grupplivförsäkring. Pensions- och försäkringspremierna betalas till de försäkringsbolag som arbetsgivaren väljer.

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkring

Arbetstagare inom de privata branscherna försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), oavsett bransch eller anställningens längd. Arbetsgivaren ska försäkra de arbetstagare i åldern 17-68 år vars månadsinkomst överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten. Arbetsgivaren får själv välja hos vilket arbetspensionsbolag eller vilken arbetspensionsanstalt arbetspensionsförsäkringen tecknas.

Enligt ArPL kan arbetstagaren vara antingen en avtalsarbetsgivare eller en tillfällig arbetsgivare.

  • En avtalsarbetsgivare som permanent sysselsätter personal ska ordna arbetspensionsförsäkringen under månaden efter löneutbetalningen. Arbetsgivaren ingår ett försäkringsavtal med det valda arbetspensionsförsäkringsbolaget.
  • Arbetsgivaren är en tillfällig arbetsgivare, om arbetsgivaren inte fortlöpande har anställda och de utbetalda lönerna under ett halvt år underskrider en viss gräns. Denna gräns i euro fastställs årligen. En tillfällig arbetsgivare behöver inte ingå ett separat försäkringsavtal med ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Arbetsgivaren kan månatligen betala premierna för arbetspensionsförsäkringen till det valda arbetspensionsförsäkringsbolaget. Premien kan betalas exempelvis genom tjänsten Palkka.fi. En tillfällig arbetsgivare kan dock, om så önskas, teckna en särskild arbetspensionsförsäkring.

En avtalsarbetsgivares premie för en arbetspensionsförsäkring fastställs utifrån företagets storlek. Företagets storlek fastställs utifrån det totala lönebeloppet. Tillfälliga premierabatter samt kundgottgörelser kan sänka premien för arbetspensionsförsäkringen.

Både arbetsgivaren och löntagaren betalar premie för arbetspensionsförsäkringen. Arbetsgivaren betalar hela försäkringspremien, men drar av arbetstagarens andel från arbetstagarens lön. Arbetsgivaren redovisar betalningarna till arbetspensionsförsäkringsbolaget utan att specificera arbetsgivarens och arbetstagarens andelar.

Sjömanspensionskassan sköter pensionsförsäkringarna enligt sjömanspensionslagen (SjPL). Både en sjöfarare och dennes arbetsgivare betalar vardera en lika stor premie för sjömanspensionsförsäkringen till Sjömanspensionskassan. Arbetsgivaren betalar hela försäkringspremien, men drar av arbetstagarens andel från den utbetalda lönen och redovisar betalningarna till Sjömanspensionskassan.

Obligatorisk olycksfallsförsäkring

En arbetsgivare ska för sina anställdas räkning teckna en försäkring i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar, om det under ett kalenderår sammanlagt utbetalas mer än 1 300 euro i löner. Från och med 2016 har antalet arbetsdagar inte längre någon betydelse.

Försäkringen ska vara i kraft när arbetet börjar. Varje försäkringsbolag fastställer sina egna premier, och dessa påverkas av den lön som arbetsgivaren betalar och av den risk för yrkessjukdomar och olycksfall som är förknippad med branschen. Premien varierar således med bransch och företag. Premien för olycksfallsförsäkringen räknas på de penninglöner och naturaförmåner som omfattas av förskottsinnehållning. Arbetstagarnas olycksfallsförsäkring täcker inte företagarens eget skydd. Företagaren kan teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.

Arbetslöshetsförsäkring

Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie gäller de 17-64 åriga löntagare som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Premien för arbetslöshetsförsäkringen räknas på de löner och naturaförmåner som omfattas av förskottsinnehållning. Arbetsgivaren drar i samband med löneutbetalningen av arbetstagarens andel från dennes nettolön, och betalar både löntagarens och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie till Sysselsättningsfonden.

Försäkringsskyldigheten gäller också en delägare i ett företag. En närmare definition av begreppet delägare finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. En delägare i ett företag är exempelvis en person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag. Förutsättningen är att delägaren själv har minst 15 procent eller att delägarens familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med delägaren har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför eller annars motsvarande bestämmanderätt.

En delägare är också exempelvis en person som arbetar i ett aktiebolag där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom eller henne har minst hälften av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget.

Grupplivförsäkring

En arbetsgivare kan också bli tvungen att teckna en grupplivförsäkring för sina arbetstagare, om detta föreskrivs i det kollektivavtal som gäller för arbetsgivaren. Premien för grupplivförsäkringen tas ut i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premien faktureras med en separat faktura och räknas på samma lönebelopp som arbetslöshetsförsäkringspremien. Premien varierar från bolag till bolag.

Mer information

Mer information om arbetspensionsskyddet lämnas av Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna. Mer information om olycksfallsförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen lämnas av olycksfallförsäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.