Arbetsgivare som tillfälligt betalar lön

Med en arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning avses en arbetsgivare som under skatteåret endast har 1 fast anställd löntagare eller högst 5 löntagare vars anställning inte varar ett helt kalenderår. Om löneutbetalaren är ett hushåll, ska du läsa anvisningarna som gäller hushåll

Anmäla löneuppgifter

Om en lön har betalats ut 1.1.2019 eller senare, ska du anmäla till inkomstregistret

 • uppgifterna om lönerna och förskottsinnehållningarna med en anmälan om löneuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen
  • alla löneuppgifter ska anmälas, oberoende av beloppet
 • arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan en gång per månad senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden
  • lämna arbetsgivarens separata anmälan om betalda arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter endast för löneutbetalningsmånaderna, dvs. för de månader för vilka du även ska lämna en anmälan om inkomsttagarnas löneuppgifter
  • en tillfällig arbetsgivare behöver inte lämna arbetsgivarens separata anmälan för de månader då några löner inte betalas ut

Årsanmälningar behöver inte lämnas från och med betalningsåret 2019.

Om en lön har betalats ut 2018 eller tidigare ska du anmäla

 • uppgifterna till Skatteförvaltningen med deklarationen av arbetsgivarprestationer, som förut. För betalningsåret 2018 ska också lämnas en årsanmälan.

Läs mer:

Löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt

När ett företag har anmält löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret, räknar Skatteförvaltningen ihop dem till totalbelopp den 6 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Uppgifterna visas i MinSkatt på den vardag som följer på den dag totalbeloppen har bildats. 

Exempelvis om den 6 dagen i en månad är en lördag, bildas totalbeloppen av lönerna och arbetsgivarprestationerna måndagen den 8. Uppgifterna visas i MinSkatt tisdagen den 9.

Läs mer

Betalning av arbetsgivarprestationer

Om du är en arbetsgivare som tillfälligt betalar lön, ska du betala arbetsgivarprestationerna varje månad. Betala förskottsinnehållningarna, källskatterna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen senast den 12 dagen i månaden efter löneutbetalningen.

Exempel 1: En tillfällig arbetsgivare betalar ut lön efter 1.1.2019

En tillfällig arbetsgivare har 6.2.2019 betalat lön till två anställda. Hen anmäler löneuppgifterna arbetstagarspecifikt till inkomstregistret senast 11.2.2019 och betalar förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen senast den 12 mars.

Följande gång betalar den tillfälliga arbetsgivaren ut lön till en (1) arbetstagare i augusti 2019. Hen anmäler uppgifterna till inkomstregistret inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen och betalar förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på augusti månads löner till Skatteförvaltningen senast den 12 september.

Exempel 2: En tillfällig arbetsgivare betalar ut lön före 2019

En tillfällig arbetsgivare har 10.12.2018 betalat lön till två anställda. För förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på de löner som betalats ut i december 2018 ska arbetsgivaren lämna en deklaration av arbetsgivarprestationer till Skatteförvaltningen senast 14.1.2019 eftersom 12.1.2019 är en lördag. Hen ska betala förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen senast 14.1.2019. Dessutom ska hen senast 31.1.2019 lämna en årsanmälan om de löner som utbetalats under 2018.

Följande gång betalar den tillfälliga arbetsgivaren ut lön 15.6.2019. Hen anmäler löneuppgifterna arbetstagarspecifikt till inkomstregistret senast 20.6.2019 och betalar förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen senast den 12 juli. För löner som betalas ut under 2019 lämnas inte årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Om en tillfällig arbetsgivare vill betala förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i enlighet med en kvartalslång skatteperiod, ska följande villkor uppfyllas:

 • Arbetsgivaren har anmält sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.
 • Arbetsgivarens omsättning under kalenderåret är under 100 000 euro.
 • Arbetsgivaren har inte försummat att deklarera.
 • Arbetsgivaren har inga obetalda skatter.

Skatteperiodens längd inverkar inte på tidpunkten när uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret. En arbetsgivare som är införd i arbetsgivarregistret ska lämna arbetsgivarens separata anmälan för varje månad. Anmälan ska lämnas in även om lön inte har betalats ut.

Anmäl löneuppgifterna på nätet

Använd e-tjänster

 • Palkka.fi
  I Palkka.fi kan du räkna ut arbetstagarens lön och lönebikostnaderna. Via Palkka.fi kan du också skicka lagstadgade anmälningar till inkomstregistret. Om du skickar anmälningarna via Palkka.fi behöver du inte anmäla uppgifterna separat till inkomstregistret.
 • Inkomstregistret.fi 
  Uppgifterna om löner kan lämnas till inkomstregistret exempelvis via inkomstregistrets e-tjänst. Läs mer om inkomstregistrets e-tjänst
 • MinSkatt
  Uppgifterna om löner som betalats ut 2018 kan lämnas i MinSkatt.

Uppgifterna får lämnas med en pappersblankett endast i undantagsfall.

En anmälan som innehåller fel ska korrigeras

Felaktiga anmälningar om löner eller andra förvärvsinkomster som har betalats ut 1.1.2019 och därefter ska korrigeras i inkomstregistret. Korrigera felen genom att lämna en ersättande anmälan till inkomstregistret. Anmäl de nya eller ändrade uppgifterna och även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

Korrigering av löneuppgifter som har anmälts till inkomstregistret

Om felet gäller prestationer som betalats ut före 1.1.2019, ska du korrigera det genom att lämna en ersättande deklaration till Skatteförvaltningen (deklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan).

Läs mer: