Företag som arbetsgivare

Ändringar i anmälan av löneuppgifter

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur anmälan om löneuppgifter ändras.

Arbetsgivare har olika skyldigheter när de betalar ut löner: de ska ta ut förskottsinnehållning och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (tidigare: socialskyddsavgift) på lönen. Båda prestationerna redovisas till Skatteförvaltningen. Dessutom ska arbetsgivaren teckna en pensionsförsäkring och andra obligatoriska försäkringar för sina arbetstagare.

Anvisningarna på sidorna Företag som arbetsgivare gäller alla företag och samfund som är arbetsgivare.

Ersättningar som betalas för arbete

Ersättningar som betalas till någon för utfört arbete kan utgöra antingen lön eller arbetsersättning, om mottagaren är företagare. Man måste kunna identifiera vilkendera typen av ersättning det är fråga om eftersom det avgör hurdana arbetsgivarskyldigheter betalaren har vid beskattningen.

Lön är ersättning som betalas för arbete i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Som lön betraktas även följande arvoden som tas upp i lagen om förskottsuppbörd, även om de inte intjänats i anställningsförhållande:

 • mötesarvoden
 • personliga föreläsnings- och föredragsarvoden
 • arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan
 • arvoden till verkställande direktörer
 • lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag
 • ersättning för förtroendeuppdrag.

Förutom lön kan arbetsgivaren även ge arbetstagaren naturaförmåner som betraktas som lön (till exempel bil-, kost- och telefonförmån).

Arbetsersättning är sådan ersättning för arbete, uppdrag eller tjänst som inte utgör lön.

Det är viktigt att veta om arbetet utförs i anställnings- eller uppdragsförhållande

Med tanke på betalarens skyldigheter är det avgörande om arbetet utförs i anställnings- eller uppdragsförhållande.

Den som låter utföra arbetet och den som utför arbetet kan ingå ett arbets- eller uppdragsavtal om arbetet. Redan när man ingår avtal bör man beakta vilka kännetecken som gäller avtalstypen i fråga och se till att avtalets typ, innehåll och den faktiska verksamheten motsvarar det som parterna har avsett. I eventuella konfliktsituationer avgör man alltid genom en helhetsbedömning som utgår från avtalstypernas kännetecken om prestationen utgör lön eller arbetsersättning.

Närmare information om hur man identifierar ett anställningsförhållande samt om skillnaderna mellan lön och arbetsersättning

Betalarens skyldigheter

Utbetalaren av lönen (anställnings- eller tjänsteförhållande eller prestationer som enligt lag utgör lön)

 • verkställer förskottsinnehållning
 • betalar i allmänhet arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
 • tecknar en arbetspensionsförsäkring för sina anställda
  • också olycksfallsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och grupplivförsäkring krävs under vissa förutsättningar
 • lämnar en deklaration av arbetsgivarprestationerskatter (tidigare: periodskattedeklaration)
 • lämnar en årsanmälan
 • arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning måste registrera sig i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Den som betalar arbetsersättning (utan anställningsförhållande) har följande skyldigheter, förutsatt att mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

 • tar ut förskottsinnehållningen
 • lämnar en deklaration av arbetsgivarprestationerskatter (tidigare: periodskattedeklaration)
 • lämnar en årsanmälan.

Arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier i procent för år 2017

Skatteförvaltningens arbetsgivarregister

En arbetsgivare kan i beskattningen betraktas som arbetsgivare som betalar ut löner antingen tillfälligt eller regelbundet. En arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning. Man anmäler sig till arbetsgivarregistret antingen i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller med en Y-blankett.Företagens registeruppgifter kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (ytj.fi). Tjänsten är avgiftsfri. Uppgifter kan sökas med företagets namn eller FO-nummer.

Ett företag är en arbetsgivare med regelbunden lönebetalning, om det

 • regelbundet betalar lön till 2 eller flera löntagare, eller
 • samtidigt betalar lön till minst 6 löntagare, även om dessas anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

En arbetsgivare som betalar lön tillfälligt behöver inte införas i arbetsgivarregistret om han inte själv vill det.

Ett företag är en arbetsgivare som betalar lön tillfälligt, om det i sin tjänst har

 • endast 1 fast anställd, eller
 • 1–5 anställda, vars anställning inte varar hela kalenderåret.