Företag som arbetsgivare

Den ersättning som betalas till någon för utfört arbete utgör i regel antingen lön eller, om mottagaren är företagare, arbetsersättning. Betalarens arbetsgivarskyldigheter vid beskattningen beror på om det är fråga om lön eller arbetsersättning.

Anvisningarna gäller alla företag och organisationer som är arbetsgivare. För hushåll som fungerar som arbetsgivare finns det särskilda anvisningar.

När är en ersättning lön?

En ersättning för arbete som utförts i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande utgör lön. Också följande arvoden som tas upp i lagen om förskottsuppbörd utgör lön, även om de inte intjänats i ett anställningsförhållande:

 • mötesarvoden
 • personliga föreläsnings- och föredragsarvoden
 • arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan
 • arvoden till verkställande direktör
 • lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag
 • ersättning som fåtts för förtroendeuppdrag.

Förutom penninglön kan arbetsgivaren även ge arbetstagaren naturaförmåner som betraktas som lön (till exempel bil-, kost- och telefonförmån).

När är en ersättning arbetsersättning

Om arbetet utförs i ett uppdragsförhållande är det fråga om arbetsersättning.

Anställningsförhållande och uppdragsförhållande samt utbetalarens skyldigheter

Med tanke på betalarens skyldigheter är det avgörande om arbetet utförs i ett anställnings- eller uppdragsförhållande.

Den som låter utföra arbetet och den som utför arbetet kan ingå ett arbetsavtal eller uppdragsavtal om arbetet. Redan när avtalet uppgörs är det skäl att beakta vilka kännetecken som gäller för avtalstypen i fråga och se till att avtalets typ och innehåll samt den faktiska verksamheten motsvarar det som parterna har avsett.

Vid eventuella konflikter avgör man genom en helhetsbedömning som utgår från avtalstypernas kännetecken om prestationen utgör lön eller arbetsersättning.

Läs mer om kännetecknen för ett anställningsförhållande samt om skillnaderna mellan lön och arbetsersättning

En löneutbetalarens skyldigheter

När du betalar ut lön på basis av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller prestationer som enligt lag utgör lön, ska du

 • verkställa förskottsinnehållning
 • i regel betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
 • teckna en arbetspensionsförsäkring för dina anställda
  • också teckna en olycksfallsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och grupplivförsäkring under vissa förutsättningar
 • lämna anmälningar om löner
  • Lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret för de löner som du har betalat ut 1.1.2019 eller senare. Anmäl arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. Årsanmälningar behöver inte lämnas från och med betalningsåret 2019.
  • Lämna uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 2018 eller tidigare till Skatteförvaltningen med deklarationen av arbetsgivarprestationer. För betalningsåret 2018 ska också lämnas en årsanmälan.
 • anmäla dig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister om du betalar ut lön regelbundet.

Skyldigheter för den som betalar arbetsersättning

Om du betalar ut arbetsersättning till en mottagare som inte står i anställningsförhållande till företaget och inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska du

 • verkställa förskottsinnehållning
 • lämna uppgifter om arbetsersättningarna.
  • Lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret för arbetsersättningar som du har betalat ut 1.1.2019 eller senare. Årsanmälningar behöver inte lämnas från och med betalningsåret 2019.
  • Arbetsersättningar som betalats ut 2018 eller tidigare ska du anmäla till Skatteförvaltningen med deklarationen av arbetsgivarprestationer. För betalningsåret 2018 ska också lämnas en årsanmälan.