Införande av TRACE-modellen

Förfarandet enligt TRACE (Treaty Relief and Compliance Enhancement) införs i Finland med en lagändring som träder i kraft 1.1.2021. Lagändringarna gäller dividender som offentligt noterade bolag betalar ut till begränsat skattskyldiga utifrån förvaltarregistrerade aktier.

Vad är TRACE

OECD:s TRACE-förfarande är ett förfarande för källbeskattning av vinstutdelning enligt skatteavtalen, dvs. för att fastställa hur skatteavtalsförmåner kan beviljas vid utbetalningstidpunkten. TRACE Implementation Package (TRACE IP) har uppgjorts för förfarandet och det är tillgängligt på OECD:s webbplats.

I TRACE finns det inte rekommendationer om källskattesatsen och inte heller om vem som är ansvarig för skatten eller hur skatteavtalen borde tolkas. Förfarandet är frivilligt såväl för stater som för branschen och det ger staterna flera alternativ för genomföring.

Centrala element i TRACE och genomförandet av dessa i Finland

Centrala element i TRACE-förfarandet:

  • Authorised Intermediary-förfarandet,
  • Investor Self Declaration-förfarandet och
  • årsanmälning med TRACE-schemat.

Authorised Intermediary-förfarandet – Registrerad förvarare

TRACE IP innehåller en beskrivning av de standardiserade avtal som ska ingås mellan en AI (Authorised Intermediary) och källstaterna och en AI och en CI (Contractual Intermediary) då förfarandet tas i bruk. Den alternativa modellen i TRACE IP är registrering i det register som administreras av hemviststaten för emittenten av värdepappret.

Finland tar inte i bruk avtal enligt TRACE IP, utan genomför TRACE-förfarandet genom att ta i bruk ett förvararregister. När en förvarare registrerar sig till detta förbinder denne sig till vissa skyldigheter. Rollen och skyldigheterna för en registrerad förvarare grundar sig på lagstiftningen i Finland. I Finland används benämningen registrerad förvarare för Authorised Intermediary-rollen i TRACE.

Det är möjligt att för kunder hos en registrerad förvarare bevilja skatteavtalsförmåner vid utbetalningstidpunkten genom att utnyttja TRACE:s ISD-förfarande och dessa uppgifter anmäls med TRACE-årsanmälan till Skatteförvaltningen. Det är frivilligt att registrera dig till förvararregistret. En registrerad förvarare kan besluta sig om att ta skatteansvaret för dividender separat för varje dividendtagare och prestation.

En registrerad förvarare

  • har en skyldighet att utreda och säkerställa rätten till skatteavtalsförmåner för de dividendtagare för vilka den tar ansvaret.
  • har en skyldighet att ge en årsanmälan om dividendtagare.
  • har skatteansvaret för de dividender som den förmedlat vad gäller eventuell innehållning till för lågt belopp.

Contractual Intermediary – Oregistrerad förvarare

En CI enligt TRACE IP motsvaras i Finland av en oregistrerad förvarare. Deras förpliktelser grundar sig på avtal som ingåtts med en registrerad förvarare eller utbetalare. Det finns inte bestämmelser om avtalsförhållanden mellan en registrerad förvarare och en oregistrerad förvarare i lagstiftningen. Förvararna kan dock i sin verksamhet utnyttja de modeller som beskrivits i TRACE IP angående inbördes avtal mellan förvararna.

I Finland tar man inte i bruk en lista över opålitliga förvarare (Excluded Intermediaries) enligt TRACE IP.

Investor Self Declaration – Självdeklaration av en dividendtagare

TRACE IP innehåller en beskrivning av undersöknings- och identifieringsförfarandet av en begränsat skattskyldig dividendtagare utifrån en deklaration som denne lämnar själv (Investor Self-Declaration, ISD). I förfarandet har dividendtagaren en skyldighet att för beviljandet av en skatteavtalsförmån ge nödvändiga uppgifter med en självdeklaration.

En AI har en skyldighet att utifrån de uppgifter som den innehar förvissa sig om tillförlitligheten av de uppgifter som dividendtagaren har gett, och att säkerställa vilket skatteavtal som kan tillämpas på dividendtagaren.

TRACE IP innehåller en beskrivning av ISD-blankettmodeller, med vilka en dividendtagare anger de uppgifter som krävs. Finland tar i bruk ISD-förfarandet som ett för branschen frivilligt förfarande för att undersöka och identifiera dividendtagare. I förfarandet kan man utnyttja TRACE IP:s blanketter och uppgifterna kan samlas in elektroniskt.

TRACE-årsanmälan

I anknytning till TRACE-förfarandet har OECD publicerat ett internationellt TRACE-schema med vilket en AI ger en årsanmälan i xml-format. I Finland tar man i bruk ett TRACE-schema med vilket en registrerad förvarare till Skatteförvaltningen anmäler de uppgifter om dividendtagare vilka behövs för källbeskattningen.

Independent Reviewer -förfarandet

TRACE-förfarandet omfattar en av en extern självständig granskare gjord granskning (Independent Reviewer), vilken staterna kan ta i bruk. I förfarandet granskar en extern aktör att en registrerad förvarare fullgjort sina förpliktelser enligt TRACE-förfarandet samt ger en rapport över detta.

I Finland övervakar Skatteförvaltningen att registrerade förvarare fullgör sina förpliktelser. En registrerad förvarare kan dock på egen hand använda en extern självständig

granskare, som uppgör rapporten. Med denna rapport kan en registrerad förvarare visa för Skatteförvaltningen att den följt kraven i lagstiftningen och Skatteförvaltningens anvisningar.

ANVISNINGARNA FÖR REGISTRERADE FÖRVARARE PUBLICERAS UNDER SOMMAREN