Lagändring: förvaltarregistrerade aktier

Riksdagen har godkänt regeringens proposition RP 282/2018 rd om att ändra lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, lagen om beskattningsförfarande, lagen om förskottsuppbörd samt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. I allmänhet har man talat om en ändring av källskattelagen när man har avsett dessa lagändringar.

Ändringen av källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier. Lagändringen möjliggör ett förfarande enligt OECD:s TRACE-modell (Treaty Relief and Compliance Enhancement).

Vad förändras?

Ett förfarande enligt OECD:s TRACE-modell tas i bruk

Trace-modellen, som utvecklats i samarbete med OECD, finansbranschen och skattemyndigheterna, har skapats för standardisering av förfarandet för skatteavtalsförmåner som beviljas vid källan. I och med att TRACE-modellen tas i bruk i Finland kan man bl.a. direkt TRACE-rapportera de slutliga mottagarna till Skatteförvaltningen. Modellen möjliggör också ett förfarande för självdeklaration (Investor Self-Declaration procedure).

I framtiden lämnas årsanmälningarna tekniskt med TRACE XML-schemat. OECDs version av TRACE XML-schema har publicerat på OECDs websidan. Skatteförvaltningen kommer att publicera sitt eget XML-schema och teknisk tillämpning på våren 2020. FATCA, CRS och DAC2 XML-schemana grundar sig på TRACE-schemat. I och för sig är schemats struktur och de begärda uppgifterna alltså till många delar bekanta för branschen.

Registret över utländska förmögenhetsförvaltare  (Custodian Register) avskaffas

Utländska förmögenhetsförvaltare som registrerat sig i registret i fråga har kunnat tillämpa det s.k. förenklade förfarandet som för närvarande avses i 10 b § i källskattelagen. På grund av ändringen i källskattelagen upphör det nuvarande registret över utländska förmögenhetsförvaltare (på engelska Custodian Register) och det förenklade förfarandet i anslutning till det. Den sista dagen då registret är i kraft är 31.12.2020.

Förvararregistret enligt OECD:s TRACE-modell tas i bruk

Det nya förvararregistret enligt OECD:s TRACE-modell (på engelska Register of Authorised Intermediaries) ersätter det nuvarande registret över utländska förmögenhetsförvaltare. Det är inte obligatoriskt att registrera sig men det ger vissa fördelar i jämförelse med en oregistrerad förvarare. Registreringens fördelar är bl.a. att uppgifterna om dividendtagare rapporteras direkt till Skatteförvaltningen utan att förvararen behöver förmedla sina kunduppgifter till andra aktörer i dividendutbetalningskedjan.

Skatteavtalsenliga förmåner vid källan kan alltså erbjudas också efter lagändringen men förfarandet för beviljande av dem ändras. Skatteförvaltningen kommer att ge närmare anvisningar om registrerade förvarares ansvar samt om kontroll och identifiering av kunden (närmare information i avsnittet Preliminär tidtabell för publicering av Skatteförvaltningens anvisningar).

Förvararna kan ansöka om att bli registrerade i det nya förvararregistret fr.o.m. 1.7.2020, dvs. sex månader innan registret lanseras och lagen börjar tillämpas 1.1.2021.

Preciseringar i uttagna skattebelopp

De allmänna källskattesatserna som tillämpas på fysiska personer och samfund ändras inte i och med lagändringen. Källskatt på 30 % gäller fortfarande för identifierade personer och källskatt på 20 % för identifierade samfund. Lagändringen ändrar inte heller de överenskomna källskattesatserna i skatteavtalen.

På dividend som betalas till ägare av förvaltarregistrerade aktier har dock vanligtvis tillämpats källskattesatsen på 30 % om man inte vid tidpunkten för utbetalning har kunnat identifiera dividendtagaren. Enligt den nya lagen ska källskatten för oidentifierade dividendtagare vara 35 % om mottagarens beskattningsland inte är känt. Däremot tas källskatt på 30 % ut av en identifierad dividendtagare om det är oklart vilken källskattesats som ska tillämpas. En dividendtagare kan t.ex. identifieras som en fond men det kan vara oklart om fonden är berättigad till källskattesatsen i skatteavtalet. Källskatt på 30 % och 35 % kan enligt den nya lagen tillämpas på dividend som har betalats ut 1.1.2021 eller därefter.

En förskottsinnehållning på 50 % ska verkställas i Finland på en dividend som en allmänt skattskyldig fått på förvaltarregistrerade aktier, om inga slutmottagaruppgifter getts för den skattskyldige. Bestämmelser som gäller allmänt skattskyldiga i Finland tillämpas på dividender som har betalats ut 1.1.2020 eller därefter. Detaljerad anvisning om tillämpning av förskottsinnehållning på 50 % har publicerats.

Tidtabell för lagändringen

Lagen om ändring av lagen om förskottsuppbörd tillämpas på dividender som betalas ut 1.1.2020 eller därefter. På dividender som en i Finland bosatt skattskyldig mottar på förvaltarregistrerade aktier verkställs förskottsinnehållning enligt 50 % om inga slutmottagaruppgifter lämnas för den skattskyldige.

Förvararna kan ansöka om att bli registrerade i det nya förvararregistret fr.o.m. 1.7.2020. Förvararregistret lanseras när lagarna träder i kraft 1.1.2021.

Lagarna träder i kraft 1.1.2021. Bestämmelserna om källbeskattning av dividender som betalas ut på förvaltarregistrerade aktier tillämpas första gången på dividender som betalas ut 1.1.2021 eller därefter.

De första årsanmälningarna enligt den nya lagen ska lämnas före utgången av januari.

Preliminär tidtabell för publicering av Skatteförvaltningens anvisningar

Publicerat anvisning

Sommaren 2020

  • Tekniska tillämpningsanvisningen för TRACE-schemat

Hösten 2020

Att engagera branschen

Förutom det officiella hörandet av branschen vill vi också annars, i takt med att processen framskrider, höra era åsikter om den kommande lagändringen och tillämpningen av den. Om ni vill delta i t.ex. testningen av TRACE-schemat och utvecklingen av processen för återbetalning av källskatt eller kommentera Skatteförvaltningens anvisningar, ber vi er anmäla ert intresse på e-postadressen financialsector(a)vero.fi.

Onlinemöte

På hösten 2020 fortsätter onlinemöten, där vi går igenom läget efter lagändringens ikraftträdande. Mötena arrangeras på engelska.

På onlinemötena gås också igenom frågor som personer inom branschen skickat in. Frågor kan gärna skickas på förhand till adressen financialsector(a)vero.fi.

Tidtabell för 2020 onlinemöten:

  • 23.9.2020
  • 25.11.2020

Mer information om tidtabellen, programmet och deltagandet kommer snart.

Webbseminarier

Nyheter och nyhetsbrev

Det bästa sättet att få information om lagändringen är att prenumerera på nyhetsbrevet för finansbranschen. Nyhetsbrevet ger dig omfattande information om beskattningsfrågor och lagändringar som är aktuella för aktörer inom finansbranschen. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.

Vi publicerar även tidvis nyheter på skatt.fi om lagändringen. De senaste nyheterna finns alltid på ingångssidan Finansbranschen och beskattning.

Tilläggsuppgifter