FATCA, CRS och DAC2 – Vanliga frågor

I följande frågor och svar hänvisar termer ”tidigare enhetskonto” och ”tidigare konto”

  • I samband med FATCA till konton som har öppnats före 1.7.2014
  • I samband med CRS/DAC2 till konton som har öppnats före 1.1.2016.

Rapportering och aktsamhetsprocedurer, allmänna ärenden

Byte av ägare påverkar inte rapporteringsskyldigheten. Företaget ska lämna in årsanmälan oberoende av byte av ägare, om företaget är ett finansinstitut.

Om kontoinnehavaren inte ger ett tillförlitligt intygande (självcertifiering) eller dokumentbevis för att fastställa den skatterättsliga hemviststaten, ska finansinstitutet undersöka kontoinnehavarens uppgifter för de indiciers del som anges i aktsamhetsprocedurerna. Indicierna förtecknas i avsnitt 2.3 i Skatteförvaltningens detaljerade CRS/DAC2-anvisning och i avsnitt 5.10.3 och 5.10.4 i Skatteförvaltningens detaljerade FATCA-anvisning.

Finansinstitutet ska betrakta kontoinnehavaren som en person med skatterättslig hemvist i alla sådana stater för vilka ett indicium identifierats. Om hemviststaten inte på basis av något indicium kan fastställas i enlighet med aktsamhetsprocedurerna, ska kontot rapporteras som ett odokumenterat konto. Då används landskoden "FI” vid rapporteringen av kontot. Om det är fråga om ett nytt konto kan en motsvarande situation inte uppstå: om inget tillförlitligt intygande fås av kontoinnehavaren, får kontot inte öppnas.

Nej. Det enda undantaget relaterat till rapportering enligt FATCA och CRS/DAC2 är tröskelvärdet för tidigare enhetskonton. Tröskelvärdet är 250 000 US-dollar (USD). Ärendet har behandlats mer detaljerat i Skatteförvaltningens FATCA-anvisningen: Tröskelvärdet tillämpas inte på nya enhetskonton. Alla övriga konton (även tidigare och nya person- och enhetskonton), som har en identifierad person som ska rapporteras, rapporteras i FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälan oberoende av kontots saldo.

Ja. Ett finansinstitut som rapporterar i Finland ska även göra nollanmälan i CRS/DAC2, om det inte finns konton som ska rapporteras.

Uppgifter om kontoinnehavare som anmälts till USA anmäls inte på nytt i CRS/DAC2-årsanmälan. En amerikansk kontoinnehavare behöver alltså inte anmälas på nytt i CRS/DAC2-årsanmälan. Undantag utgörs av situationer där en kontoinnehavare som är skattskyldig i USA har en annan hemviststat vid sidan av USA. Uppgifter som gäller andra länder ska då rapporteras i CRS/DAC2-årsanmälan.

Ja. Kontoinnehavarens och den kontrollerande personens amerikanska skattenummer (US TIN) är en obligatorisk uppgift för både tidigare och nya konton.

Den amerikanska skattemyndigheten IRS har publicerat ett meddelande (Notice 2017-46) om saknade amerikanska skattenummer för tidigare konton. Meddelandet förändrar den tidigare regleringen i undantagsfall: finansinstitutet låta bli att anmäla den tidigare kontoinnehavarens (även den kontrollerande personens) amerikanska skattenummer i FATCA-årsanmälan för åren 2017, 2018 och 2019, om finansinstitutet inte har kännedom om numret och alla följande förutsättningar uppfylls:

  1. Finansinstitutet rapporterar kontoinnehavarens födelsetid.
  2. Finansinstitutet ber årligen kontoinnehavaren ange US TIN-nummer som saknas.
  3. Före rapporteringen av 2017 ska finansinstitutet göra en elektronisk arkivsökning av saknade amerikanska skattenummer.

Om dessa förutsättningar uppfylls anger man i stället för TIN-numret nio stora A-bokstäver (AAAAAAAAA).

Övergångsbestämmelserna enligt det meddelande (Notice 2017-46) som Förenta staternas skattemyndighet IRS utfärdat upphör att gälla 31.12.2019. I regel ska den FATCA-årsanmälan som lämnas för år 2020 (och som ska lämnas senast 30.1.2021) innehålla skattenumret (US TIN) för alla rapporteringspliktiga kontoinnehavare eller kontrollerande personer.

IRS har 15.10.2019 gett ny vägledning (se länken) enligt vilken ett rapporterande finansinstitut inte är skyldigt att omedelbart stänga sådana tidigare finanskonton (som öppnats 30.6.2014 eller tidigare) för vilka skattenumret inte har fåtts senast 1.1.2020. Om inte alla skattenummer har lämnats med FATCA-årsanmälan (t.ex. om man har uppgett nio stora A:n i stället för TIN-numret), skickar IRS ett felmeddelande om detta till Skatteförvaltningen i Finland. Det rapporterande finansinstitutet ska vara redo att korrigera felet eller lämna en utredning inom 120 dagar.

Om det rapporterande finansinstitutet inte inom 120 dagar har lämnat de skattenummer som saknas, gör IRS en helhetsbedömning av huruvida det är fråga om betydande underlåtenhet att uppfylla rapporteringsförpliktelserna. I sin helhetsbedömning beaktar IRS den utredning finansinstitutet lämnat till Skatteförvaltningen och som Skatteförvaltningen förmedlat till IRS. Enligt vägledningen leder alltså avsaknaden av skattenummer inte automatiskt från IRS:s synpunkt till den tolkningen att det är fråga om betydande underlåtenhet att uppfylla förpliktelserna. I sin bedömning beaktar IRS de fakta och omständigheter som har lett till att skattenumren saknas, exempelvis vilka åtgärder det rapporterande finansinstitutet har vidtagit för att skaffa de skattenummer som saknas.

Om dock IRS:s bedömning leder till den tolkningen att det är fråga om betydande underlåtenhet att uppfylla rapporteringsförpliktelserna, sänder IRS en notifikation i vilken det förutsätts att finansinstitutet inom 18 månader ska korrigera de försummelser av skyldigheten att lämna uppgifter som IRS anser vara allvarliga. Sålunda har det rapporterande finansinstitutet minst 18 månader på sig från mottagandet av notifikationen att anmäla de skattenummer (US TIN) som saknas. Om inte de skattenummer som saknas korrigeras inom den utsatta tiden, kommer IRS att ta bort det rapporterande finansinstitutets GIIN-nummer (Global Intermediary Identification Number).

Ta del av IRS:s meddelande

 En förutsättning för att öppna ett nytt konto är att finansinstitutet har fått ett tillförlitligt intygande av kunden (se närmare i de detaljerade anvisningarna om FATCA och CRS/DAC2).

Finansinstitutet kan betrakta ettintygande som gjorts i samband med att ett konto har öppnats som tillförlitlig, om ingen annan uppgift står i strid med intygandet. Finansinstitutet ska undersöka alla uppgifter som det har om kunden, inklusive all dokumentation som samlats in i enlighet med förfarandet för att förhindra penningtvätt eller identifiera kunden (AML/KYC). Intygandet kan betraktas som tillförlitlig om finansinstitutet efter att ha undersökt ovan nämna kunduppgifter inte känner till eller har anledning att känna till att intygandet är felaktig eller otillförlitlig.

CRS/DAC2-anvisningen innehåller exempel på situationer där ett intygandet är felaktig eller otillförlitlig. Ett intygande är inte heller tillförlitlig i de situationer som beskrivs i dessa svar där kontoinnehavaren inte är skattskyldig i något land (tax nomad).

Om ett intygande inte kan betraktas som tillförlitlig, ska finansinstitutet under kontoöppningsförfarandet skaffa en ny, tillförlitligt intygandet eller en annan tillförlitlig utredning och den dokumentation som behövs.

Utgångspunkten är att skatteregistreringsnumret, dvs. TIN, ska alltid anges. Ett undantag är en situation där hemviststaten inte beviljar kontoinnehavaren något skatteregistreringsnummer och kontoinnehavaren har lämnat finansinstitutet en dokumenterad bevisning om att något skatteregistreringsnummer inte kan fås av den aktuella staten. Finansinstitutet ska i ett sådant fall alltid på OECD:s portal för automatiskt informationsutbyte förvissa sig om huruvida den aktuella staten beviljar några skatteregistreringsnummer eller om det på kontoinnehavaren kan tillämpas ett undantag som angetts på OECD:s portal i fråga om staten och som medför att att den aktuella kontoinnehavaren inte kan få något skatteregistreringsnummer.

Om hemviststaten enligt OECD:s portal inte beviljar några skatteregistreringsnummer eller om finansinstitutet har konstaterat att något av de undantag som angetts på OECD:s portal kan tillämpas på kontoinnehavaren kan finansinstitutet lita på den information som kontoinnehavaren lämnat. Finansinstitutet kan lita på den information som kontoinnehavaren lämnat också i det fallet att det på portalen inte finns någon information om skatteregistreringsnummer i fråga om den aktuella staten. I övriga fall ska skatteregistreringsnummer alltid anges.

I fråga om ett skatteregistreringsnummer som behövs för att sköta FATCA-förpliktelser, se frågan ”Är kontoinnehavarens och den kontrollerande personens amerikanska skattenummer (US TIN) en obligatorisk uppgift i FATCA-årsanmälan”.

OECD:s portal för automatiskt informationsutbyte innehåller allmän information om bl.a. beviljandet av skatteregistreringsnummer i fråga om varje stat.

Finansinstitutet kan på OECD:s portal kontrollera hur skatteregistreringsnumret bildas i varje stat. Flera stater visar på portalen också med hjälp av exempel i vilka dokument skatteregistreringsnumret hittas. För att kontrollera ett skatteregistreringsnummers riktighet kan finansinstitutet vid behov be kontoinnehavaren om dokument som nämns i dessa exempel.

OECD:s portal för automatiskt informationsutbyte innehåller allmän information om bl.a. beviljandet av skatteregistreringsnummer i fråga om varje stat.

På OECD:s portal konstateras i fråga om några stater att staten i vissa fall inte beviljar något skatteregistreringsnummer. Skatteförvaltningen kräver inte att finansinstitutet ska ange skatteregistreringsnummer i sådana fall där den aktuella staten enligt OECD:s portal inte beviljar något skatteregistreringsnummer och kontoinnehavaren själv anmäler att den aktuella staten inte beviljar hen något skatteregistreringsnummer.

Rapportering och aktsamhetsprocedurer, specialsituationer

Om kontoinnehavaren inte svarar på frågorna om beskattningsland ska kontoinnehavaren rapporteras till alla de stater vars kännetecken är förknippade med kontoinnehavaren. Som kontoinnehavarens beskattningsmässiga hemviststat (ResCountryCode) anges alla stater med kännetecken. Om kännetecknet endast anknyter till Finland och finansinstitutet har iakttagit kraven på omsorgsfullhet är kontot inte ett konto som ska rapporteras.

Man utgår från att en självcertifiering av kontoinnehavaren inte kan anses vara tillförlitligt, om adress i den beskattningsmässiga hemviststaten och skattenummer saknas. Om tillförlitliga bevis inte är tillgängliga får finansinstitutet inte öppna konto. Innan konto öppnas ska finansinstitutet be kunden lämna in en utredning av att självcertifieringen är tillförlitlig trots brister. Utredningen är ett tillräckligt bevis på självcertifieringens tillförlitlighet, om den innehåller bland annat följande uppgifter:

  • motivering till att kunden inte är skattskyldig i någon stat
  • myndighetsintyg som visar att kunden inte är skattskyldig i någon av de stater där han eller hon har en adress eller där han eller hon bott i. Intyg behövs också över den senaste staten där kunden varit allmänt skattskyldig)
  • tillförlitliga sakkunnigutlåtanden om att kunden inte är allmänt skattskyldig i något land.

Om finansinstitutet får en tillförlitlig utredning är kunden en så kallad tax nomad som inte är allmänt skattskyldig i någon stat. Ett sådant konto är dock ett konto som ska rapporteras, och i rapporteringen av kontoinnehavarens hemviststat används landskoden "FI" (Finland). Dessutom ska finansinstitutet observera att en sådan person inte kan beviljas skatteavtalsförmåner i till exempel källbeskattningen av räntor och dividender, eftersom personen inte är bosatt i någon skatteavtalsstat.

En kontrollerande person definieras utifrån samma grunder som en faktisk förmånstagare i lagstiftningen om penningtvätt. En kontrollerande person (i praktiken den kontrollerade enhetens konto) ska rapporteras om personen enligt FATCA- eller CRS/DAC2-anvisningen är en person som ska rapporteras.

I FATCA behöver man dock inte rapportera en amerikansk kontrollerande person om enheten är amerikansk.

Fonden ska rapportera avkastning, överlåtelse och inlösen av fondandelar samt innehavens saldo eller värde på årets sista dag. Om kontot stängts under året ska man i FATCA-årsanmälan dessutom rapportera kontots saldo vid stängningen. I CRS/DAC2-årsanmälan ska man utöver avstängning av konto rapportera nollsaldo (dvs. som saldo anges 0.00).

Enligt både FATCA och CRS/DAC2 jämställs direkta aktieinvesteringar i finländska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i allmänhet med direkta fasta tillgångar. Om fondens tillgångar främst består av sådana aktier är fonden inte en investeringsenhet dvs. ett finansinstitut enligt FATCA och CRS/DAC2. Däremot är investeringar i ett bolag som investerar i aktier i fastighetsaktiebolag inte direkta investeringar i fast egendom.

Utgångspunkten är att alla aktörer som är införda i IRS FATCA-register åtminstone ska lämna in nollanmälan i Finland. Om registreringen har saknat grund under hela året och företaget inte har varit ett finansinstitut kan företaget lämna in en motiverad skriftlig utredning av varför företaget inte anser sig ha varit skyldigt att lämna in FATCA- eller CRS/DAC2-årsanmälan. Utredningen ska innehålla information om att den irrelevanta registreringen har raderats. Om förhållandena har förändrats under året och företaget har varit ett finansinstitut under en del av året, ska företaget rapportera finanskonton fram till det att förhållandena förändrats – bland annat anmäla att de rapporterade finanskontona har avslutats.

Dessutom ska företaget lämna in en ny självcertifiering över alla de finansinstitut där det har konton. Självcertifieringen ska bekräfta att företaget inte är ett finansinstitut trots GIIN-koden.

Rapporteringen ska göras från och med den tidpunkt då förmånstagaren utsetts permanent och arbetsgivaren inte längre kan byta förmånstagaren. Det saknar betydelse om kontoinnehavaren dvs. förmånstagaren får inkomster på kontot. Finansinstitutet ska redan före betalningstidpunkten för pensionen undersöka om pensionsförsäkringen uppfyller definitionen av finanskonto. Om det är fråga om ett finanskonto ska anmälaren undersöka om den försäkrade är en kontoinnehavare som avses i FATCA och CRS/DAC2 redan i fribrevsskedet.

Om en sådan försäkrad har fastställts som förmånstagare och den försäkrade är en person som ska rapporteras ska kontot i allmänhet rapporteras. Det saknar betydelse när den försäkrade kan börja ta ut försäkringsmedel. I sådana fall rapporteras försäkringens värde i slutet av året. Om medel ännu inte har kunnat tas ut, dvs. inkomsttransaktioner saknas, behöver de inte rapporteras.

Men om det finns villkor för den försäkrades förmåner och försäkringstagaren ännu kan byta förmånstagare, ska den försäkrade undersökas och identifieras i FATCA och CRS/DAC2 endast i särskilda fall.

Ja. När det gäller tidigare konton ska innehavaren av dispositionsrätten granskas och identifieras. Om det finns ett kännetecken till utlandet på innehavaren av dispositionsrätten, ska kontot rapporteras, såvida man inte av kontoinnehavaren får en tillförlitlig självcertifiering eller dokumenterad bevisning av att kontot trots kännetecknet inte ska rapporteras. Skatteförvaltningens CRS/DAC2-anvisning.

Om kontot är nytt ska finansinstitutet med hjälp av det så kallade tillförlitlighetstestet utreda om kontoinnehavarens självcertifiering är tillförlitligt. Ytterligare information om tillförlitlighetstestet finns i Skatteförvaltningens CRS/DAC2-anvisning. En fråga som ska utredas är vem den faktiska kontoinnehavaren är, dvs. vems medel det de facto är fråga om. Finansinstitutet ska alltså få en utredning av grunden för dispositionsrätten och undersöka om utredningen påverkar självcertifieringens tillförlitlighet. Om finansinstitutet inte får en tillförlitlig självcertifiering får kontot inte öppnas. Om en utredning av dispositionsrätten visar att innehavaren av dispositionsrätten inte de facto är kontoinnehavare påverkar innehavet av dispositionsrätten inte rapporteringen. Finansinstitutet bör spara de utredningar som tyder på att självcertifieringen är tillförlitlig.