Allmänt om FATCA, CRS och DAC2

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Finland har följande avtal om informationsutbyte:

  • FATCA är ett avtal om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna
  • CRS är OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard
  • DAC2 är Europeiska unionens direktivändring.

Skyldigheter för de finansiella institutens kunder

De finansiella institutens kunder ska lämna uppgifter om sig själva till de finansiella instituten. Med hjälp av dessa uppgifter kan kundens skatterättsliga hemvist fastställas. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka det finns ett avtal eller någon annan förpliktelse om detta.

På motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland.

Basinformation för finansinstitutens kunder (pdf)

Finansiella instituts skyldigheter

Finländska finansiella institut såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag

  • ska identifiera vad som är kundens skatterättsliga hemviststat
  • ska med årsanmälan lämna in till Skatteförvaltningen uppgifter om sina kunders tillgångar och inkomster.

Läs om FATCA-förpliktelserna i korthet (pdf)

Läs om CRS/DAC2-förpliktelserna i korthet (pdf)