Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

FATCA, CRS och DAC2

Aktuellt

Från och med augusti påför Skatteförvaltningen de uppgiftsskyldiga som har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter för år 2019 en försummelseavgift. Försummelseavgift påförs separat för FATCA- och CRS/DAC-årsanmälningar. Försummelseavgift kan påföras för en utebliven, försenad eller felaktig årsanmälan eller om den uppgiftsskyldige inte svarat på utredningsbegäranden som gäller anmälningarna. Försummelseavgiftens belopp grundar sig på anvisningen Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare 2019.

Mottagandet av FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälningar för 2019 har upphört. Korrigeringsanmälningar kan lämnas in fr.o.m. den 1 september. Närmare anvisningar för att lämna in korrigeringsanmälningar finns i de tekniska tillämpningsanvisningarna.

Påminnelse till bolag som lägger ned sin verksamhet: när bolaget lägger ned sin verksamhet ska den avsluta registreringen i FATCA-registret som förvaltas av skattemyndigheten i USA (IRS). När GIIN-numret upphör att gälla i FATCA-registret som förs av IRS leder det till att FATCA-kontot avslutas automatiskt också i Skatteförvaltningens system, varefter rapporteringsskyldigheten upphör det år då GIIN-numret har upphört att gälla. Läs mera.

Hur ska man gå tillväga om man glömt lösenordet till FATCA-kontot? Om man glömt lösenordet till FATCA-kontot (FATCA account) och det inte är möjligt att återställa lösenordet med hjälp av säkerhetsfrågorna (challenge questions) så kan ett rapporterande finansinstitut vara direkt i kontakt med skattemyndigheten i USA (lbi.fatca.fi(a)irs.gov) och be att de nollställer lösenordet till FATCA-kontot (the request to reset access to FATCA account).

Allmänt

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Årsanmälan

De finska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i FATCA-avtalet.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om FATCA, CRS och DAC2.