FATCA, CRS och DAC2

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Finland har följande avtal om informationsutbyte:

  • FATCA är ett avtal om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna
  • CRS är OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard
  • DAC2 är Europeiska unionens direktivändring.

Skyldigheter för de finansiella institutens kunder

De finansiella institutens kunder ska lämna uppgifter om sig själva till de finansiella instituten. Med hjälp av dessa uppgifter kan kundens skatterättsliga hemvist fastställas. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka det finns ett avtal eller någon annan förpliktelse om detta.

På motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland.

Finansiella instituts skyldigheter

Finländska finansiella institut såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag

  • ska identifiera vad som är kundens skatterättsliga hemviststat
  • ska med årsanmälan lämna in till Skatteförvaltningen uppgifter om sina kunders tillgångar och inkomster.

Läs om FATCA-förpliktelserna i korthet (pdf)

Läs om CRS/DAC2-förpliktelserna i korthet (pdf)

FATCA – lämna in årsanmälan

Finland har ingått det s.k. FATCA-avtalet med Förenta staterna. De finländska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i avtalet.

En årsanmälan ska för det föregående kalenderåret lämnas via Ilmoitin.fi före utgången av januari.

CRS och DAC2 – lämna en gemensam årsanmälan

I enlighet med OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS och direktivändringen DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU ska finländska finansiella institut lämna årsanmälningsuppgifterna om sina kunder till Skatteförvaltningen.

En årsanmälan ska för det föregående kalenderåret lämnas via Ilmoitin.fi före utgången av januari.

Lämna in årsanmälan via Ilmoitin.fi

  • Lämna in både FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälan för det föregående skatteåret som XML-fil via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
  • Lämna ändå in en så kallad nollanmälan även om det inte finns några kundkonton eller transaktioner som ska rapporteras.
  • Logga in på Ilmoitin.fi med en Katso-kod eller personlig autentisering. Du behöver en roll som huvudanvändare, sekundär huvudanvändare eller årsanmälare. Med samma Katso-kod kan du skicka flera kunders årsanmälningar.

Lämna in årsanmälan via Ilmoitin.fi

Om du behöver mer information, kontakta oss per e-post: fatca(a)vero.fi.

Se vanliga frågor här: FATCA, CRS och DAC2 – Vanliga frågor