Förskottsuppbörd, källskatt och årsanmälan inom finansbranschen

Finansinstitut tar ut och deklarerar skatter både som betalare och på andra betalarnas vägnar.

Exempelvis kontoförvaltare tar ofta ut och deklarerar skatten på dividendinkomstbetalarens vägnar. På dividendinkomst måste verkställas förskottsinnehållning eller tas ut källskatt beroende på om dividenden betalas till allmänt eller begränsat skattskyldig.

Förvaltarregistrerade aktier och dividendbeskattning – betalaren tar ut källskatt

Betalaren ska ta ut källskatt på dividender som hen betalar till begränsat skattskyldiga utgående från direkt eller förvaltarregistrerat innehav. 

Läs i anvisningarna vad betalaren ska beakta när hen tar ut källskatt på förvaltarregistrerat innehav.

Betalaren måste lämna in en årsanmälan

Betalaren ska lämna in årsanmälan till Skatteförvaltningen bl.a. på dividender som hen betalat till begränsat skattskyldiga.

Aktörer inom finansbranschen lämnar in följande årsanmälningar:

 • Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE)
 • Försäkringsprestationer som betalats till närings- och jordbruksidkare (VSVMAKSE)
 • FATCA, CRS och DAC2
 • Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (VSKTVYSL)
 • Låne- och ränteuppgifter (VSLAINAE)
 • Egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)
 • Dividender, sammandrags- och specifikationsuppgifter (VSOSVYHT och VSOSERIE)
 • Återbäringar av kapitalet (VSPAOPAL)
 • Specifikationer av inköp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)
 • Prestationer som har utbetalts till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE)
 • Räntor enligt ISkL och eftermarknadsgottgörelser, andelar i placeringsfonder och fondföretag
 • Försäkringsbolags eller LS-tjänsteleverantörers årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE)
 • Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE)

Så här lämnar du årsanmälan

Så här korrigerar du årsanmälan

Postbeskrivningar av årsanmälningar

Dividendtagare kan ansöka om återbäring av källskatt

I källskattebeloppet påverkar bl.a. skatteavtalet mellan Finland och det utländska företagets hemviststat. Om det uttagna källskattebeloppet är för högt, kan den begränsat skattskyldige dividendtagaren ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen i Finland efter betalningsåret. Det finns separata blanketter för ansökning om återbäring för organisationer och personer.

I vissa situationer kan kontoförvaltaren bevilja skatteavtalsförmånen redan under dividendutbetalningsåret. Ta del av Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividender på förvaltarregistrerade aktier.

Dividendtagaren kan också hämta ett källskattekort från Skatteförvaltningen under betalningsåret. När dividendtagaren lämnar källskattekortet till betalaren kan betalaren ta ut korrekt källskattebelopp i samband med betalning. Med hjälp av källskattekortet kan organisationen även vid behov hos sin kontoförvaltare ansöka om rättelse under utbetalningsåret, i det fall att för mycket källskatt har tagits ut på dividend-, ränte- eller royaltyinkomsten.

Online-möte

Webbseminarier