Lämna in uppgifter om stöd som gäller försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare och djursjukdomar till Skatteförvaltningen

Skatt på försäkringspremier behöver inte betalas på försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion eller djursjukdomar om vissa villkor uppfylls. Skattens andel utgör i dylika fall direkt statligt stöd till den som bedriver jordbruk.

Det är försäkringstagaren, dvs. stödmottagaren som är berättigad till stödet. Stödet erhålls i samband med att försäkringspremien betalas och det kan inte sökas separat. Försäkringsgivaren ska kontrollera att villkoren för skattefrihet uppfylls då försäkringen beviljas. Samtliga nedanstående villkor ska uppfyllas för att stödersättningen ska kunna erhållas:

 • det är fråga om försäkring mot skördeskador, försäkring mot växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion eller försäkring mot djursjukdomar,
 • stödmottagaren är ett litet eller medelstort företag (SMF-kategorin),
 • stödmottagaren bedriver primär jordbruksproduktion (verksamhetsområde),
 • stödmottagaren befinner sig inte i allvarliga ekonomiska svårigheter och
 • stödmottagaren är inte föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut.

Vilka uppgifter ska försäkringsgivaren lämna till Skatteförvaltningen?

Försäkringsgivaren ska varje år meddela Skatteförvaltningen följande uppgifter i fråga om försäkringsavtal gällande skördeskador, växtskadegörare inom primär jordbruksproduktion och djursjukdomar:

 • försäkringsgivarens namn och FO-nummer (identifikation),
 • försäkringstagarens namn och FO-nummer (identifikation), 
 • försäkringstagarens typ av företag,
 • region där försäkringstagaren är belägen,
 • försäkringstagarens verksamhetsområde,
 • försäkringspremiens belopp och
 • den skatt som borde ha betalats om försäkringspremien hade varit skattepliktig
 • försäkringens första och sista giltighetsdag.

Försäkringstagarens typ av företag

Stödet kan erhållas endast om stödmottagaren är ett litet eller medelstort företag. Kategorin små och medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer. Dessutom får årsomsättningen inte överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen 43 miljoner euro per år. Om ovanstående gränser överskrids är det fråga om ett företag som inte är berättigat till stöd.

Regionen där försäkringstagaren är belägen

Regionen där försäkringstagaren är belägen rapporteras enligt Europeiska unionens gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS). Rapporteringen sker på NUTS2-nivå, som är: 

 • Västra Finland (FI19)
 • Helsingfors-Nyland (FI1B)
 • Södra Finland (FI1C)
 • Norra och Östra Finland (FI1D)
 • Åland (FI20).

Försäkringstagarens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet rapporteras enligt näringsgrenarna för primär jordbruksproduktion i enlighet med Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008), som är:  

 • 011: Odling av ett- och tvååriga växter
 • 012: Odling av fleråriga växter
 • 013: Odling av plantskoleväxter
 • 014: Husdjursskötsel
 • 015: Blandat jordbruk

Om den som bedriver jordbruk är i allvarliga ekonomiska svårigheter

Skattefriheten gäller inte för en försäkringspremie, om den som bedriver jordbruk är i allvarliga ekonomiska svårigheter. Försäkringstagarens ekonomiska ställning ska utredas då försäkringen beviljas. Om försäkringstagaren råkar i allvarliga ekonomiska svårigheter under försäkringsperioden ska  försäkringsgivaren underrättas om detta. Då ska försäkringsgivaren erlägga försäkringspremieskatt på försäkringen. 


När och hur ska försäkringsgivaren lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen?

Försäkringsgivaren ska en gång per år meddela uppgifter till Skatteförvaltningen om försäkringar som beviljats under kalenderåret. Uppgifterna ska meddelas senast den 15:e mars året efter kalenderåret. Som exempel ska uppgifterna för år 2019 alltså meddelas senast 15.3.2020.

Det finns ingen blankett för ändamålet. Lämna in uppgifterna i elektronisk form, t.ex. i en Excel-fil. Se exempelfilen (Excel).Sänd uppgifterna som bilaga till ett säkert e-postmeddelande till Skatteförvaltningen. Ytterligare information får du på adressen vakuutusmaksuvero(a)vero.fi. Underrätta Skatteförvaltningen så fort som möjligt om det sker ändringar i uppgifterna.

Ytterligare information finns i anvisningen Försäkringar mot skördeskador, växtskadegörare och djursjukdomar som temporärt är fria från skatt på försäkringspremier.