Säkerhet för bilskatt

Allmänt

En kund som vill ansöka om att bli ett registrerat ombud i enlighet med bilskattelagen eller en tillståndskund enligt punktskattelagen ska ställa Skatteförvaltningen en garanti. Skatteförvaltningens övriga skatter omfattas inte av motsvarande garantiförfarande.

Säkerhet för bilskatter

Enligt bilskattelagen ska registrerade ombud ställa den säkerhet som Skatteförvaltningen kräver för tryggande av skattefordringar.

Vid fastställande av säkerheten för bilskatter beaktas beloppet av det registrerade ombudets genomsnittliga bilskattefakturering enligt kundens säkerhetsklass. Utgångspunkten är den genomsnittliga bilskattefaktureringen under 12 veckor. I säkerhetsklassen A krävs ingen säkerhet. I enskilda fall kan en högre säkerhet än de här angivna krävas, t.ex. som förberedelse för stora säsongsvariationer eller för att säkra att skatter betalas.

Säkerhetsbeloppet kan ändras om det sker en väsentlig förändring i storleken på kundens fakturering, i betalningsbeteendet, i den ekonomiska situationen eller i andra uppgifter som uppgetts vid tidpunkten för ansökan.

Säkerhet för bilskatter i de olika säkerhetsklasserna

genomsnittlig bilskattefakturering

under 12 veckor

 A B C D
0 % 30 % 50 % 75 %

Säkerhetsklasser och tillhörande krav

säkerhetsklass självförsörjningsgrad tillräckliga resurser betalningsbeteende
A ≥ 10  ja godtagbart
B 5 %–9,9 % ja godtagbart
C 0 %–4,9 % ja godtagbart
D negativ nej  allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar

Vid bedömning av den ekonomiska situationen och självförsörjningsgraden används kundens bokslut som utgångspunkt. Om företaget är moderbolag i en koncern, används moderbolagets koncernbokslut vid bedömningen av den ekonomiska situationen. För att beviljas säkerhetsnedsättningar får kunden inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller kreditupplysningsanteckningar. Allvarliga betalningsanmärkningar kan vara t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden samt upprepade betalningsanmärkningar eller betalningsdröjsmål som är stora i relation till storleken på kunden eller säkerhetsbeloppet.

I säkerhetsklasserna A, B och C ska kunden ha tillräckliga resurser i förhållande till skattebeloppet (=genomsnittlig bilskattefakturering under 12 veckor). De säkerheter som kunden tillställt Skatteförvaltningen avdras från skattebeloppet och skattebeloppet utan säkerhet jämförs med kundens balansomslutning.

Resurserna är tillräckliga när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan garanti:

(skattebeloppet – säkerheter) / balansomslutning ≤ 2.

I säkerhetsklassen A har kravet på tillräckliga resurser graderats enligt självförsörjningsgrad på så sätt att då självförsörjningsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

säkerhetsklass säkerhetsklassens krav på självförsörjningsgrad maximalt referensbelopp utan säkerhet jämfört med balansräkningen *)
A ≥ 50 %  10
 A  ≥ 35 %  7
A ≥ 25 %  5
A ≥ 10 %  2
B ≥ 5 %  2
C ≥ 0 %  2
D negativ -

*) (skattebeloppet – säkerhet) / balansomslutning

Säkerhetsformer

Som säkerhet godkänns bl.a. följande säkerhetsformer eller kombinationer av dessa:

  • bankgaranti/borgensförsäkring
  • pantsättning av konto.

Inteckningar i företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Skatteförvaltningens konto godkänns inte som säkerhet. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad säkerhet.

Skatteförvaltningen fastställer alltid vilken säkerhetform och vilka säkerhetdokument som godkänns och kontaktar kunden innan säkerheten ställs. Mera information fås vid behov av Skatteförvaltningens Skatteuppbördsenhet.

Nedanstående modelltexter för bankgaranti och pantsättning av konto gäller säkerheter som ställts i Finland. Den ställda säkerheten ska motsvara dokumentmallen och den kan vara finsk- eller svenskspråkig.

Modell för bankgaranti (docx)
Modell för pantsättning av konto, kund (docx)
Modell för pantsättning av konto, bank (docx)