Ansökan om att tas upp som registrerat ombud för bilbeskattningen

Skatteförvaltningen kan som registrerat ombud godkänna en pålitlig och sakkunnig fordonsimportör eller -tillverkare som bedriver regelbunden affärsverksamhet.

Kan ansökan om att bli ett registrerat ombud vänta till nästa år?

Ansökan om att bli ett registrerat ombud ändras från ingången av år 2021. När den nya bilskattelagen träder i kraft vid ingången av nästa år är det meningen att ansökningsprocessen om att bli ombud lättas bland annat enligt följande: 

 • Att testa systemen och ställa säkerhet enligt nuvarande slopas.
 • Registreringen blir avgiftsfri.
 • Man kan lämna bilskattedeklarationen avgiftsfritt till Skatteförvaltningen antingen via MinSkatt eller ett gränssnitt.
 • Man lämnar endast en deklaration om nya fordon per månad.

Skatteförvaltningen tar emot ansökningar som gäller nästa år senare i slutet av detta år efter att lagen godkänts. Vi berättar närmare om tidpunkten när vi har tillgång till mer information.

Ett registrerat ombud

 • kan registrera ett fordon i fordonsregistret (Traficom) innan bilskattedeklarationen lämnas in och skatterna betalas
 • sänder skattedeklarationen som ett maskinellt XML-meddelande till Skatteförvaltningen
 • lämnar in bilskattedeklarationen inom 10 dagar räknat från utgången av deklarationsperioden då ett fordon har tagits i bruk eller registrerats
 • kan betala bilskatterna i tre samlingsfakturor per månad
 • ska ställa en säkerhet för att säkerställa skattefordran.

Förfallodagarna för samlingsfakturorna är cirka 25 dagar efter utgången av deklarationsperioden.

 • Skatteförvaltningen sänder en periodspecifikation enligt vilken alla skatter som deklarerats för betalning under en period kan betalas.
 • Varje bilskattebeslut är också en enskild faktura som kan betalas omedelbart efter att beslutet har inkommit.

Ett registrerat bilskatteombud får följande fördelar: 

 • Registreringsfördel 
 • Perioddeklaration 
 • Periodspecifikation

Ett registrerat bilskatteombud kan anmäla ett fordon till registret och registrera det för användning i trafik innan bilskattedeklarationen lämnas in och skatterna betalas. 

Perioddeklaration 

Ett registrerat bilskatteombud deklarerar fordon för beskattning i perioder som fastställs av Skatteförvaltningen. Perioderna är 1–10, 11–20 och 21–månadens sista dag varje kalendermånad. Varje år bekräftar Skatteförvaltningen perioderna, de sista datumen för inlämnande av skattedeklarationerna och förfallodagarna för betalningen av skatterna. Uppgifterna publiceras på Skatteförvaltningens webbplats. För varje period deklareras alla de fordon för beskattning vars skattetröskel har överskridits under perioden.

Överskridande av skattetröskeln innebär att ett fordon antingen har registrerats eller på annat sätt tagits i användning eller att det registrerade ombudet under perioden överlåtit ägarrätten till ett fordon utan att överföra skattskyldigheten. Ett registrerat bilskatteombud ska lämna in en maskinell bilskattedeklaration för varje period senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista dagen för inlämnande av deklarationen är en helgdag, självständighetsdagen, Första maj, jul- eller midsommarafton eller en söckenlördag, får deklarationen lämnas in ännu den första vardagen efter dessa dagar.

Periodspecifikation

Man kan välja att betala de skatter som ska uppbäras omedelbart när man mottagit Skatteförvaltningens elektroniska beskattningsbeslut för ett visst fordon. Beslutet är samtidigt en faktura. För beskattningsperioden görs dessutom en periodspecifikation som skickas till kunden efter utgången av perioden. Alla skatter som under den aktuella beskattningsperioden inkommit för uppbörd kan med referensuppgifterna i periodskattespecifikationen betalas på en och samma gång.   Förfallodagen är den 25 dagen efter utgången av perioden. Skatterna ska betalas inom den utsatta tiden, även om skatteombudet inte fått någon periodspecifikation.

Det krävs ett tillstånd för att verka som ett registrerat ombud, och tillståndet beviljas på ansökan.  Handläggningstiden för en ansökan är cirka tre månader beroende på bland annat tidtabellen för de datatekniska testen.

Krav som ställs på ett registrerat ombud: 

 • Regelbunden affärsverksamhet
 • Importör av fordon eller tillverkare som verkar i Finland
 • Pålitlig
 • Behärskar maskinell skattedeklaration på det sätt som fastställs av Skatteförvaltningen
 • Ska ställa en säkerhet

Ställande av säkerhet

Innan tillstånd beviljas ska sökanden till Skatteförvaltningen ställa en säkerhet för betalningen av bilskatten. Beloppet av säkerheten fastställs med beaktande av bland annat företagets ekonomiska ställning, antalet beskattningar samt beloppet av skatterna som uppbärs. En säkerhet ska ha ställts innan ett beslut om godkännande som registrerat bilskatteombud kan meddelas.

Som säkerhet används vanligtvis en generell proprieborgen utfäst av en bank eller ett försäkringsbolag. Som säkerhet godkänns även pantsättning av ett bankkonto (pantsättningsförbindelse och bankens intyg över pantsättning/negativ kvittning. Om bruk av realsäkerheter ska avtalas separat. 

Mervärdesskatt

Den skattskyldige ska på eget initiativ och i samband med den regelbundna momsbeskattningen betala mervärdesskatten på ett nytt fortskaffningsmedel.

Så här gör du en ansökan

Du kan göra en ansökan med blanketten Ansökan om att bli registrerat ombud (blankett nr 1202r).

Bifoga till ansökan:

 • Ett handelsregisterutdrag som innehåller en redogörelse för aktiekapitalet, branschen, styrelsen och firmateckningsrätt i företaget (högst 3 månader gammalt)
 • Det senast fastställda bokslutet
 • En specificerad fullmakt, om företaget anlitar ett ombud
 • För ett nygrundat företag en inledande balansräkning, inklusive specifikationer, och en kortfattad redogörelse för företagets finansieringsplan.

Skicka ansökan till adressen:

Skatteförvaltningen/Bilbeskattning

PB 1000

10900 Hangö

Datatekniska förutsättningar, test och bedömning av pålitligheten

Skatteförvaltningens kontaktpersoner undersöker sökandens möjligheter att lämna en maskinell deklaration samt typen av och antalet skattepliktiga fordon. 

Under tillståndsbehandlingen testar man datakommunikationen samt den materialmässiga riktigheten av bilbeskattningen. Dessutom ger Skatteförvaltningens kontaktperson till kunden anvisningar om omfattningen av testet och sändningen av kontrollmaterialet för testet.

Det kontrollmaterial för beskattningen som grundar sig på en allmän uppskattning av detaljförsäljningen består av prislistor över fabriksinstallerad utrustning till riktminutpris samt en materialredogörelse och en redogörelse för skattepliktig utrustning som installerats hos någon annan än importören.

I testet används exempeldeklarationer som bidrar till att testet av i synnerhet standardformen av meddelandena och koderna kan genomföras snabbare. Kunderna testar både Skatteförvaltningens exempeldeklarationer och beskattningar som grundar sig på eget material. Kundens eget testmaterial är i allmänhet beskattningar som sänds manuellt av kunden. Med kundens eget material genomförs ett materialmässigt test. I ett materialmässigt test kontrollerar man att kunden känner till skattegrunderna och förstår hur beskattningsvärdet av ett fordon bildas.

Syftet med testet är att försäkra sig om att bilskattedeklarationen överförs i rätt form till Skatteförvaltningen och att systemen är kompatibla. Också felmeddelandena testas. Under testet står testutföraren i direkt kontakt med kunden i eventuella felsituationer.

Skatteförvaltningen testar sökandens datatekniska förbindelser och koder. Med koder avses företagsbeteckning, den registrerade bilskattskyldiges kundnummer och terminalnummer.

Godkännande som registrerat ombud

Skatteförvaltningen fattar ett beslut om registrering av ett ombud när kunden har ställt en säkerhet, testet har godkänts och ärendet även till andra delar är färdigt för ett avgörande.

Ett beslut om godkännande som registrerat ombud kostar 1 760 euro. En förlängning av giltighetstiden för beslutet eller en obetydlig ändring av detta kostar 235 euro och ett beslut om avslag på ansökan om registrering 220 euro. 

Om det registrerade ombudets namn, adress eller företagsbeteckning ändras eller en väsentlig ändring görs i de övriga uppgifterna, ska detta omedelbart meddelas skriftligen till Skatteförvaltningen. För sökande av ändring i ett giltigt tillstånd sänds en fritt formulerad ansökan. I ansökan uppges vilka ändringar som begärs i tillståndet. Till ansökan fogas endast de utredningar som gäller den aktuella ändringen.

Återkallande av beskattning

Betalda bilskatter kan på ansökan återbäras till en registrerad skattskyldig, om ett fordon inte har registrerats för eller överlåtits till en konsument som har sin stadigvarande hemvist i Finland. Om fordonet på nytt deklareras för beskattning, höjs bilskatten med 30 procent.

Ansökan om återkallande skickas till adressen:

Skatteförvaltningen/Bilbeskattning
PB 1000
10900 Hangö

Deklarationsskyldighet under tillståndets giltighetstid

Tillståndet att verka som registrerat ombud för Skatteförvaltningen kan återkallas, om tillståndshavaren inte iakttar bestämmelserna i beslutet eller inte längre uppfyller de förutsättningar som föreskrivs för registrerade ombud.

En aktör som har godkänts som registrerat ombud ska iaktta bestämmelserna och föreskrifterna som tas upp i bilskattelagen och i bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna samt Skatteförvaltningens anvisningar.