Förskottsåterbäring av bilskatt

En skattskyldig kan i samband med den första beskattningen av ett leasing- eller hyrfordon ansöka om en återbäring vid utförsel av bilskatten på förhand (förskottsåterbäring). Förskottsåterbäringen dras av från den bilskatt som bärs upp, och det som återstår att betala är endast den del av skatten som sätts i proportion till användningstiden i Finland. När en förskottsåterbäring har beviljats ska mottagaren av förskottsåterbäringen ansöka om en slutlig återbäring vid utförsel inom den utsatta tiden.

Den som ansöker om förskottsåterbäring

Förskottsåterbäring kan på ansökan beviljas en bilskattskyldig person. Den skattskyldige är den som vid den första registreringen antecknas som ägare i fordonstrafikregistret. I en delbetalningsaffär är dock den skattskyldige köparen som i registret antecknas som innehavare av fordonet.

Ansökan om förskottsåterbäring görs med en bilskattedeklaration

Ansökan om förskottsåterbäring görs med en bilskattedeklaration. 

Om fordonet importeras av ett registrerat ombud som avses i bilskattelagen, svarar hen för att lämna in skattedeklarationen. Om den skattskyldige vill ansöka om förskottsåterbäring på ett fordon för vilket ett registrerat ombud lämnar in en skattedeklaration, ska hen tillsammans med det registrerade ombudet komma överens om ansökan om skatteåterbäring och befullmäktiga ombudet att ansöka om förskottsåterbäring. 

I annat fall lämnar den skattskyldige själv in bilskattedeklarationen. Ett ombud kan anlitas för att lämna in deklarationen. 

Förutsättningar för förskottsåterbäring

  • Förskottsåterbäring söks i samband med den första skattedeklarationen
  • Fordonet registreras första gången i Finland
  • Man har för avsikt att använda fordonet i Finland enligt ett tidsbundet hyresavtal högst fem år.
  • Den som hyr ut bilen är ett företag med placering i Finland eller någon annan EES-stat som bedriver uthyrning av bilar i form av regelbunden affärsverksamhet
  • Beloppet av bilskatten som uppbärs före förskottsåterbäringen är minst 500 euro
  • Fordonet är under 10 år gammalt när den hyresavtalsbaserade användningen upphör i Finland

Ändringar ska anmälas till Skatteförvaltningen

Mottagaren av en skatteåterbäring ska till Skatteförvaltningen anmäla ändringar som skett i hyresavtalet för att fordon. Om det till följd av en ändring av hyresavtalet eller av någon annan orsak konstateras att förskottsåterbäring beviljats till ett för stort belopp, återkrävs den överskjutande delen av den som fått återbäringen. 

Utjämning av förskottsåterbäring  

Mottagaren av en förskottsåterbäring ska från Skatteförvaltningen ansöka om en återbäring vid utförsel inom 14 dagar innan fordonet förs ut och inom 30 dagar anmäla att det tidsbundna hyresavtalet upphör. 

Förskottsåterbäringen dras av från beloppet som betalas som en återbäring vid utförsel. Om förskottsåterbäringen är högre än en återbäring vid utförsel, återkrävs den överskjutande delen från mottagaren av återbäringen. 

Återkrav av förskottsåterbäring

Skatteförvaltningen återkräver hela förskottsåterbäringen, om ett fordon används i trafik i Finland efter utgången av användningstiden som uppgetts för skattemyndigheten eller om ansökan om en återbäring vid utförsel inte har lämnats inom 30 dagar efter utgången av det tidsbundna avtalet. En förskottsåterbäring återkrävs också i det fall att en återbäring vid utförsel inte beviljas. Om en förskottsåterbäring har utbetalats till ett för högt belopp, kan den del som överskrider det rätta beloppet återkrävas redan före utförseln av fordonet. Ett skattetillägg påförs en skatteåterbäring som återkrävs.