Beskattningsvärdet

Beskattningsvärdet för ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive skatter.

Med ett fordons allmänna värde i detaljhandeln avses det pris som kan fås för fordonet när det säljs som skattepliktigt till en konsument.

Om något värde baserat på allmänna försäljningspriser inte finns att tillgå, bestäms det allmänna värdet i detaljhandeln utifrån det pris som likadana fordon allmänt saluförs till, minskat med ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar.

Fordonets allmänna värde i detaljhandeln inkluderar samtliga skatter som ingår i fordonets pris. Således inkluderar det beloppen på bilskatt och mervärdesskatt som uppbärs för fordonet i sin helhet. Allt det som fordonets köpare direkt eller indirekt betalar som vederlag för fordonet till säljaren eller till tredje part anses ingå i fordonets allmänna värde i detaljhandeln.  Benämningen på det belopp som räknas in i värdet, tidpunkten för betalning eller andra motsvarande omständigheter saknar betydelse för huruvida beloppet ska inkluderas i värdet i detaljhandeln.

Värdebestämningsdag

Med allmänt värde i detaljhandeln avses fordonets pris vid en tidpunkt då fordonet anmäls eller borde ha anmälts till beskattning. Med detta avses en skattedag i enlighet med bilskattelagen, då fordonet införs eller borde ha införts i fordonstrafikregistret.

Till skillnad från det ovan nämnda fastställs beskattningsvärdet för ett nytt fordon enligt det pris som gällde på beställnings- och köpeavtalsdagen, om fordonets beställnings- och köpeavtal har gjorts före ovan nämnda skattedag.

Värdebestämningsdagen för ett fordon som varit i demonstrationsbruk är den dag då fordonets demonstrationsbruk med förflyttningstillstånd har börjat.

Belopp som motsvarar sedvanliga prisnedsättningar

De sedvanliga prisnedsättningar som dras av från det begärda priset för fordonet motsvarar beloppet för rabatter som beviljas på olika grunder i fordonshandeln. 

Vid bilbeskattningen av ett nytt fordon avdras från det att lagen träder i kraft 5,5 procent och 250 euro, dock högst 20 procent, som sedvanlig prisnedsättning.
Avdraget beräknas från det att lagen träder i kraft från det momspliktiga, men bilskattefria begärda priset på det nya fordonet. Avdraget beräknas dock inte om fordon annonseras för försäljning i en prislista, från vars priser inga rabatter beviljas (s.k. nettoprislista).

Sedvanliga finansierings- och leveranskostnader
Sedvanliga finansieringskostnader och sedvanliga kostnader för leverans av fordonet till kunden upp till högst 600 euro räknas dock inte in i fordonets värde. Denna leveranskostnad betraktas dock inte som utgångspunkt för beskattningen, utan för leveranskostnader som inte ingår i beskattningsvärdet förutsätts att det är en faktisk kostnad som debiterats kunden för leverans av fordonet.

Exempel på leveranskostnader Exempel på kostnader som inte är leveranskostnader
Transport av fordon Återförsäljarens marginaler
Återmontering av fordonet av transporttekniska orsaker  Administrativa kostnader
Vaxborttagning Utrustning och tillbehör
Tvätt S.k. fälthyra
Registrering  Varuavgift för fordonet
Byte av vätskor  
Tankning, cirka 20 liter  

Krav gällande prislista

Vid beskattningen tillämpas allmänna finländska priser och prislistor. De ska uppfylla följande förutsättningar för att kunna tillämpas vid beskattningen:

 

  • Allmän prislista. Prislistan ska vara allmän så att den inte har begränsats att gälla endast en viss eller en viss typ av grupp av köpare. Prislistan är allmän endast om de fordon som säljs enligt den inte heller har begränsats till ett visst antal.
  • Gällande prislista. Prislistan ska gälla vid den tidpunkt då beskattningsvärdet bestäms. Datumet för ikraftträdande ska framgå av prislistan. Vid prisnedsättningar ska prislistan gälla i minst en månad.
  • Offentlig prislista. Prislistan ska vara offentlig och finnas till påseende via huvudsakliga marknadsföringskanaler och marknadsföringsplatser. Prislistan ska vara offentligt framlagd åtminstone i affären som säljer fordon.
  • Verklig prislista. Ett fordon i enlighet med prislistan ska kunna köpas för ett pris enligt prislistan utan någon tilläggsutrustning.
  • Kontaktuppgifter. Av prislistan ska framgå importörens eller säljarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress).

Nettoprislista innehållande försäljningspriser

Med en så kallad nettoprislista avses en prislista, från vars priser inga rabatter beviljas till köpare som är konsumenter. En nettoprislista kan tillämpas vid beskattningen, om den uppfyller de ovan nämnda kraven på prislistor. I detta fall beaktas dock att priserna i prislistan är försäljningspriser, från vilka inga belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar inte dras av. Det ska framgå tydligt av prislistan om det är frågan om en sådan nettoprislista som innehåller försäljningspriser.

Förhandsprislista

Med förhandsprislista avses en prislista som görs upp innan fordonet lanseras och den egentliga försäljningen inleds. Ett pris enligt nettoprislistan kan tillämpas vid beskattningen, om den uppfyller de ovan nämnda kraven på prislistor.

Business-prislista

En business-prislista är riktad till kunder som skaffar tjänste- och företagsbilar. Prislistan kan tillämpas vid beskattningen, om den uppfyller de ovan nämnda kraven på prislista. Ett fordon enligt business-prislistan ska således även kunna köpas till samma pris av en privatperson som är konsument. Business-prislistan kan inte tillämpas vid beskattningen, om fordon enligt den endast säljs till en begränsad grupp köpare. Om inga rabatter i praktiken beviljas från priserna i business-prislistan, kan inte heller ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar dras av vid beskattningen.

Taxiprislista

Från priserna enligt taxiprislistan har skattenedsättningar som beviljas taxibilar dragits av. En taxiprislista har, som namnet antyder, begränsats till en viss typ av köpare och kan därför inte tillämpas vid beskattningen.

Demonstrationsfordon

Ett demonstrationsfordon är ett fordon som används för försäljningsdemonstration och provkörning. Beskattningsvärdet för ett demonstrationsfordon som införts som nytt i landet fastställs på det sätt som anges i denna anvisning som beskattningsvärdet för ett nytt fordon. När värdet bestäms beaktas inte slitage, åldring och antalet körda kilometer som demonstrationsbruket orsakat.

Press-, test- och utbildningsfordon

Ett fordon avsett som press-, test- och utbildningsfordon kan beskattas innan den officiella prislistan publiceras eller det slutliga priset fastställs. I detta fall meddelar importören det väntade listpriset för fordonet till Skatteförvaltningen, och fordonets beskattningsvärde bestäms utifrån detta pris.

För fordonet fastställs ingen egen kommersiell benämning i detta skede och skattedeklarationen kan inte lämnas in på elektronisk väg. Förfarandet kan även tillämpas när fordonet demonstreras för polisen eller andra myndigheter. Förfarandet gäller inte fordon som demonstreras för kunder i försäljningssyfte.
En handelsposition ska ansökas för fordonsmodellen innan försäljningen påbörjas. Om priset som anmäls på ovan nämnda sätt avviker från det listpris enligt vilket det första beskattningsvärdet för fordonsmodellens handelsposition fastställs, ska den skattskyldige göra en rättelsebegäran till Skatteförvaltningen efter att positionen fastställts. Rättelsebegäran ska göras senast i slutet av februari det år som följer på påförandet av skatt. Om rättelsen inte ansöks inom utsatt tid, debiteras den skatt som inte påförts på myndighetens initiativ och bilskatten kan höjas på det sätt som föreskrivs i bilskattelagen.

Prislistans giltighetstid

Prislistan kan tillämpas vid beskattningen, om den gäller i minst en månad. Om prissänkningen gäller en kortare tid än en månad, tillämpas priset i den föregående prislistan vid beskattningen. Ett sänkt pris som gäller en kortare tid än en månad kan dock tillämpas när försäljningen av fordonsmodellen upphör efter den aktuella prissänkningen.

Om fordonets pris höjs, tillämpas dock det aktuella förhöjda priset vid beskattningen oavsett höjningens giltighetstid.

Inlämnande av prislistor till Skatteförvaltningen

Prislistorna för fordon ska lämnas in till Skatteförvaltningen genast efter att prislistan ändrats. Prislistorna skickas elektroniskt i tabellformat till adressen autoverotus.nimike@vero.fi

Alternativt kan gällande prislistor och prislistor som föregått dem samt prislistor för tilläggsutrustning hållas tillgängliga för Skatteförvaltningen med hjälp av en teknisk anslutning under minst sex år. Till exempel behöver importörer som använder en bildatabas inte skicka prislistorna till Skatteförvaltningen, om de är tillgängliga i bildatabasen på tillbörligt sätt.

Utrustning och tillbehör i ett nytt fordon

Det allmänna priset i detaljhandeln på ett fordon inkluderar all utrustning som ingår i fordonet när det registreras. Till beskattningsvärdet räknas inte tillbehör som säljs med fordonet och som installerats någon annan stans än på fabriken.
Utrustning är en integrerad del av fordonet, medan ett tillbehör är en självständig produkt som är skild från fordonet. Tillbehör är i allmänhet även produkter som erbjuds av andra än den aktuella biltillverkaren och är inte tillämpliga till den specifika modellen. Tillbehör säljs även i andra affärer än bilaffärer, och kan överföras till ett annat fordon utan att det ursprungliga fordonets värde påverkas.

Värdet på den utrustning som installeras innan fordonet registreras ska inkluderas i beskattningsvärdet oavsett platsen där utrustningen installeras, vem som har beställt utrustningen och för vems räkning det görs. Till exempel ska värdet på den utrustning som återförsäljaren har installerat i fordonet ska ingå i beskattningsvärdet, om utrustningen har installerats innan fordonet registreras. Utrustningen ingår i fordonets beskattningsvärde även när utrustningen säljs före fordonets registrering i samband med försäljning av fordonet på separat faktura eller avtal.

I fordonets beskattningsvärde ingår all standardutrustning och utrustning som installerats på fabriken, samt tilläggsutrustning som kräver att montören har särskild sakkunskap och specialredskap. 

Indelningen i utrustning och tillbehör kan komma på fråga endast när det gäller utrustning och tillbehör som installeras i efterhand 

Vid gränsdragningen mellan den utrustning som ingår i beskattningsvärdet och tillbehör som inte ingår i beskattningsvärde ska bl.a. varans karaktär, användningsändamål och betydelse för fordonets gängse värde beaktas. Som tillbehör kan betraktas sådana anordningar som har samband med fordonets service-, varutransport- och annat arbetsbruk.
Den skattskyldige eller den som är ansvarig för skatten svarar för att fordonets uppgifter anmäls korrekt för beskattningen. Om återförsäljaren installerar olika typer av skattepliktig utrustning i fordonet innan det registreras, är den skattskyldige eller den som är ansvarig för skatten ansvarig för att värdet på den installerade utrustningen anmäls i skattedeklarationens B-del.

Installation i efterhand

Med installation i efterhand avses installation som görs i fordonet i samband med handeln eller efteråt enligt köparens val efter att fordonet tillverkats. All annan installation än sådan som utförs på fabriken anses vara installation i efterhand, oberoende om installationen utförs före eller efter att fordonet överlämnas till slutanvändaren. I beskattningsvärdet inkluderas all utrustning som installerats i fordonet oavsett var den har installerats. I beskattningsvärdet inkluderas även den utrustning som har avtalats med försäljaren i samband med handeln.

Det pris som används som grund för beskattningsvärdet ska återfinnas i en offentlig och allmänt tillgänglig prislista. Värdet på tillbehör som installerats i efterhand inkluderas inte i beskattningsvärdet, om fordonet har annonserats för försäljning i prislistan utan de aktuella tillbehören. Fordonet måste även kunna köpas för ett pris enligt prislistan utan tillbehör.

I beskattningsvärdet inkluderas även alla sådana tillbehör som ingår i priset enligt prislistan och utan vilka fordonet inte kan köpas. Värdet på sådana tillbehör får inte dras av från fordonets pris enligt prislistan, även om de har installerats i efterhand.

Utrustningspaket

I beskattningsvärdet på ett nytt fordon räknas värdet på hela utrustningspaketet, även om det skulle inkludera tillbehör som installeras i efterhand. Värdet på tillbehör som ingår i utrustningspaketet kan inte dras av från priset på utrustningspaketet enligt prislistan.

Exempel på utrustning och tillbehör

Exempel på utrustning som ingår i beskattningsvärdet  Exempel på tillbehör som inte ingår i beskattningsvärdet
fabriksinstallerad utrustning /    
standardutrustning
tillbehör som hör till sedvanlig iståndsättning för försäljning, manualer, tejp osv.
ABS-bromsar  annan uppsättning av däck inklusive fälgar, lastsurrningsskenor, -krokar och -spännband, dragkrok
stabilitetssystem skyddsmattor, sätesvärmare, vägg- och golvfanering
antisladdsystem mattor till öppna flak, kapell till öppna flak, även av hårt material, skydds- och lastbågar för främre och bakre kanten på öppna flak
färddator radio eller spelare installerad i efterhand, hands free-satser för mobiltelefon, navigeringssystem som inte integrerats
taklucka motorvärmare, sladdsats och kupévärmare, bränsledriven tilläggsvärmare, värmare för lastutrymme, fönster i lastutrymme
elmanövrerade speglar kylaggregat i kyltransportbilar
takräcke  kupéskydd och luftstyrare
klimatanläggning pakethållare och sidoväskor på motorcykel, motorcykelvisir
integrerat navigeringssystem  backsensor (backavståndslarm) och backkamera
besiktnings- och liknande utrustning extra stötfångare, stegbrädor och dekorationslister samt spoilers, vagnskappor och skyddslister för karosseriet
effektbegränsare för motorcykel dimljus, farthållare, sänkningssats (för chassi)
  sätesskydd och barnbilstolar, vinsch, främre plog, sandare, aggregat
  arbetsytor, skåp, hyllor, lyftar och kranar, takställning
  inbrottslarm, arbetsbelysning, varningsblink, extraljus och ställningar för extraljus
  trycktvätt, bottenpansar, mellanväggar och sektionerande väggar

Beräkning av beskattningsvärde för nytt fordon

Beskattningsvärdet för ett nytt fordon bildas kalkylmässigt av tre olika delar. Den bilskattefria grunddelen (A-delen) av beskattningsvärdet fastställs och publiceras i Skatteförvaltningens statistik. Vid beskattningen ökas beskattningsvärdet med det bilskattefria värdet på fordonets utrustning och leveranskostnader som överstiger 600 euro (B-delen). När beskattningen verkställs ökas fordonets värde med bilskattens andel för fordonet, utrustning och leveranskostnader som överstiger 600 euro (C-delen).

Beskattningsvärdets grunddel/A-delen

Med beskattningsvärdets A-del avses det bilskattefria begärda priset enligt prislistan för rekommenderade priser i detaljhandeln för nya fordon minskat med ett belopp som motsvarar sedvanliga prisnedsättningar, som är 5,5 procent och 250 euro, dock högst 20 procent.

Vid ansökan om handelsposition ska det bilskattefria begärda priset enligt prislistan för rekommenderade priser i detaljhandeln meddelas till Skatteförvaltningen för fastställande av A-delen. Utifrån anmälan beräknar Skatteförvaltningen beskattningsvärdets A-del genom att dra av ett belopp som motsvarar sedvanliga prisnedsättningar från det angivna begärda priset. 
Ett fordon i enlighet med A-delen ska kunna köpas av en konsument utan att någon tilläggsutrustning skaffas. Till A-delen räknas sådan utrustning eller sådana utrustningspaket som finns i prislistan för tilläggsutrustning eller som annars prissatts separat, utan vilka fordonet inte kan skaffas. Således inkluderas värdet på det obligatoriska business-utrustningspaketet i beskattningsvärdets A-del för fordon av business-modell. För fastställande av beskattningsvärdets A-del ska de bilskattefria begärda priserna enligt prislistan för rekommenderade priser i detaljhandeln för denna utrustning meddelas till Skatteförvaltningen.

Ökning av beskattningsvärdet/B-delen

Med beskattningsvärdets B-del avses det begärda priset i enlighet med prislistan för rekommenderade priser i detaljhandeln för utrustningen i det beskattade fordonet och en leveransavgift som överstiger 600 euro minskat med ett belopp som motsvarar sedvanliga prisnedsättningar, som är 5,5 procent.

För beskattningsvärdets B-del anmäls i skattedeklarationen eller skattedeklarationsmeddelandet det bilskattefria begärda priset för utrustningen enligt prislistan för rekommenderade priser i detaljhandeln vid registreringstidpunkten, men som saknas från beskattningsvärdets A-del. I utrustningens värde inkluderas även de kostnader som orsakas av att utrustningen installeras. Ökningen anmäls med en cents noggrannhet. Skatteförvaltningen beräknar beskattningsvärdets B-del i samband med att beskattningen verkställs genom att dra av ett belopp som motsvarar sedvanliga prisnedsättningar från det anmälda begärda priset.

Beskattningsvärdets B-del kan inte vara negativt, och följaktligen kan fordonets beskattningsvärde alltid vara minst lika stort som A-delen.

Bilskattens andel/C-delen

Med beskattningsvärdets C-del avses bilskattens andel som inkluderas i beskattningsvärdet. Skatteförvaltningen beräknar bilskattens andel i enlighet med den bilskatteprocent som tillämpas i fordonets beskattning. Bilskattens andel läggs till beskattningsvärdet när beskattningen verkställs.
Bilskatten uppbärs enligt bilskatteprocentens andel av det allmänna priset i detaljhandeln som inkluderar bilskatt och moms.

Exempel på beräkning av bilskatt, om bilskatten är 28,1%

Fordonets bilskattefria begärda pris (inkl. moms) 20 000 e
Tilläggsutrustningens bilskattefria begärda pris (inkl. moms) 4 000 e
Bilskattefritt begärt pris totalt (inkl. moms) 24 000 e
Avdrag för sedvanliga prisnedsättningar 5,5 % och 250 e 1 570 e
Bilskattefritt allmänt försäljningspris 22 430 e
Beskattningsvärdet beräknas 22 430 e / (1 - 0,281)  31 196,10 e
Bilskatt som uppbärs 28,1 %  8 766,10 e

Bilskatten är en genomgångspost i momsbeskattningen

Bilskatten behandlas i momsbeskattningen som en genomgångspost och räknas inte in i momsgrunde vid försäljning före fordonets första registrering. Bilskatten ska behandlas som en separat post i bokföringen och faktureringen. Bilskattens verkliga belopp ska specificeras på den slutliga köparens, dvs. den skattskyldiges faktura. Till exempel ska den bilskatt som anges på köpfakturan för en bil motsvara den andel av skatten som baseras på det individuella fordonets koldioxidutsläpp och den bilskatt som anges på köpfakturan för en motorcykel motsvara den andel av skatten som baseras på motorcykelns cylindervolym.

Annan än kommersiell import

Som beskattningsvärdets A-del för ett nytt fordon som importerats på annat sätt än kommersiellt väljs den position med det lägsta värdet bland tekniskt likadana positioner. Beskattningsvärdet ökas med värdet på tilläggsutrustningen och bilskattens andel när beskattningen verkställs.

Om ett nytt fordon, för vilken ingen position har fastställts, införs i landet i annat än kommersiellt syfte, bildas en egen handelsposition för fordonet, men inget beskattningsvärde publiceras för positionen.