Nya uppgifter som ska anmälas i ansökan om återbäring av energiskatt

Offentliga stöd omfattas av en s.k. öppenhetsskyldighet. Skyldigheten att iaktta öppenhet gäller företag och företagare som t.ex. får återbäring av energiskatt inom jordbruket. Stödmottagaren ska anmäla behövliga uppgifter till Skatteförvaltningen som vidarebefordrar dem för offentliggörande. Öppenhetsskyldigheten ändrar inte grunderna för ansökning av återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Uppgifter som ska anmälas i ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter

Företagare eller företag som ansöker om återbäring av punktskatt på energiprodukter ska anmäla uppgifter om företagets storlek och ekonomiska situation

Anmäl uppgifterna i ansökan om återbäring av punkskatt på energiprodukter (blankett 3311r)

1. Företagets storlek

Ange företagets storleksklass med en siffra i ansökan:

  • 1 = små och medelstora företag: omsättningen högst 50 M€ eller balansomslutningen högst 43 M€ och färre än 250 anställda
  • 2 = stora företag: omsättningen över 50 M€ eller balansomslutningen över 43 M€ och minst 250 anställda.

2. Ekonomiska svårigheter

Företaget eller företagaren som ansöker om återbäring av punktskatt på energiprodukter ska anmäla om företaget eller företagaren är i ekonomiska svårigheter vid tidpunkten för inlämnande av ansökan. Ett företag anses vara i ekonomiska svårigheter om företaget har försatts i konkurs eller saneringsförfarandet för företaget har förfallit innan tidsfristen för ansökan har gått ut.

Återbäring av punktskatt på energiprodukter beviljas inte företag eller företagare som är i ekonomiska svårigheter.

Företaget eller företagaren som tar emot skattestöd ska anmäla uppgifterna om företagets verksamhet till Skatteförvaltningen som vidarebefordrar dem för offentliggörande. Anmälningsskyldigheten gäller både stöd som betalas i form av skatteåterbäring och stöd som beviljas i form av direkt skattefrihet eller som skattenedsättning.

Anmäl ändringar i den ekonomiska situationen på en egen blankett

Den som ansöker ska utan dröjsmål lämna in en separat anmälan om den ekonomiska situationen har förändrats. 

Anmäla de ändrade förhållandena på blankett 3313r.

Öppenhetsskyldighetens bakgrund och ikraftträdande

Öppenhetsskyldigheten har att göra med EU:s statsstödsreform (2012–2014). En central utgångspunkt i reformen var att tyngdpunkten i övervakningen av statliga stöd där kommissionen är behörig överförs från förhandskontroll utifrån anmälningar om statliga stöd till efterhandskontroll.

I EU:s statsstödsreform förutsätts att öppenheten kring stöd som medlemsstaterna beviljar ökas. En ny skyldighet är att medlemsstaterna ska offentliggöra uppgifterna om stöd som överskrider 500 000 euro.  Uppgifterna offentliggörs på kommissionens webbplats inom sex månader från beviljandet av stödet.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken