Sammanslutningens tillgångar och skulder i samband med nedläggning av verksamheten

För att ett öppet bolags eller ett kommanditbolags verksamhet ska betraktas som nedlagd, får det inte finnas några tillgångar eller skulder kvar i sammanslutningens verksamhet. Sammanslutningen kan överlåta sina tillgångar genom att sälja dem. Tillgångarna kan också i form av privata uttag överföras till bolagsmännen. 

Effekterna av försäljningen eller det privata uttaget av tillgångarna beaktas vid uträkningen av sammanslutningens resultat för verksamhetens sista skatteår.

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan på olika sätt överlåta tillgångarna, till exempel genom att sälja en del av eller alla tillgångar till en utomstående part eller överföra en del av eller alla tillgångsposter till bolagsmännen. De ansvariga bolagsmännen i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag svarar personligen för sammanslutningens skulder och också för att dessa betalas när verksamheten har lagts ned.

Sammanslutningens tillgångar säljs

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag säljer delar av verksamhetens tillgångar eller verksamhetens samtliga tillgångar till en utomstående, utgörs värdet av de överlåtna tillgångarna av det överlåtelsepris som avtalats. Tillgångarnas överlåtelsepris utgör skattepliktiga intäkter av sammanslutningens verksamhet. De anskaffningsutgifter för de överlåtna tillgångarna som inte har avskrivits i beskattningen utgör avdragbara kostnader inom näringsverksamheten. Försäljningen av tillgångarna är normalt verksamhetens sista affärstransaktion.

Sammanslutningens tillgångar överförs i form av privata uttag till bolagsmännen

De tillgångar som vid nedläggningen av verksamheten fortfarande utgör det öppna bolagets eller kommanditbolagets tillgångar överförs som tillgångar till bolagsmännens privata hushåll. Då tillgångar i sammanslutningens näringsverksamhet eller den personliga inkomstkällan överförs i form av ett privat uttag till bolagsmännens privata hushåll, ska ett värde fastställas på tillgångarna som överförs. Värdet av de tillgångar som överförs är det värde av egendomen, förmånen eller rätten som betraktas som överlåtelsepris när en bolagsman tar ut egendom för privat användning.

Om en bolagsman från sammanslutningen tar ut en fastighet, en byggnad, en konstruktion, ett värdepapper eller en rätt, utgörs överlåtelsepriset av det sannolika överlåtelsepriset på egendomen eller rätten. Med det sannolika överlåtelsepriset avses det pris man skulle få för den överlåtna nyttigheten, om denna överläts till en utomstående part enligt normala försäljningsvillkor. Då de ovan nämnda tillgångarna tas ut för privat användning realiseras alltså en värdestegring.

Exempel: Butik Kb lägger 31.12.2022 ned sin näringsverksamhet. Inom näringsverksamheten har Butik Kb inga skulder. Tillgångarna (anläggningstillgångarna) inom Butik Kb:s näringsverksamhet omfattar 31.12.2022 en byggnad som använts som affärslokal. I byggnadsbeskattningen uppgår den oavskrivna anskaffningsutgiften till 18 000 euro. Butik Kb har en gång i tiden köpt byggnaden för 35 000 euro. Byggnadens sannolika överlåtelsepris är 47 000 euro (tre fastighetsmäklare har värderat byggnaden till 47 000 euro). Butik Kb:s ansvariga bolagsman Kajsa tar byggnaden i familjens användning.

Effekten av att byggnaden tas i privat användning beräknas som differensen mellan det sannolika överlåtelsepriset (47 000 euro) och den oavskrivna anskaffningsutgift som återstår i beskattningen (18 000 euro). När byggnaden tas i privat användning blir differensen mellan dessa belopp (29 000 euro) den effekt som åtgärden har på intäkterna (Övriga rörelseintäkter) av näringsverksamheten under Butik Kb:s skatteår 2022.

Överlåtelsen av byggnaden realiserar därmed en värdestegring (12 000 euro) och återför de alltför höga avskrivningarna i beskattningen under tidigare år (17 000 euro).

Om en bolagsman tar ut andra tillgångar, tjänster eller förmåner från sammanslutningen, är överlåtelsepriset lika med den ursprungliga anskaffningsutgiften eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris. I dessa situationer utgör den ursprungliga anskaffningsutgiften för tillgångarna det maximibelopp som kan beaktas som överlåtelsepriset på de tillgångar som överförs till det privata hushållet. När nyttigheten tas i privat användning innebär det att alltför höga kostnadsföringar (avskrivningar) inom verksamheten under tidigare återförs som verksamhetsintäkter under det år då nyttigheten tas i privat användning.

Värdet av bolagsmannens privata uttag utgör en skattepliktig verksamhetsintäkt, och på motsvarande sätt utgör de oavskrivna anskaffningsutgifter för tillgångarna som överförts i form av privata uttag skattepliktiga verksamhetskostnader.

Exempel: Konsult Öb lägger 31.12.2022 ned näringsverksamheten. Mikael och Peter är bolagsmän i Konsult Öb. Inom näringsverksamheten har Konsult Öb inga skulder. Tillgångarna (anläggningstillgångarna) inom Konsult Öb:s näringsverksamhet omfattar 31.12.2022 enbart en bil. I bilbeskattningen uppgår den oavskrivna anskaffningsutgiften till 8 000 euro. Konsult Öb har en gång i tiden köpt bilen för 15 000 euro. Bilens sannolika överlåtelsepris är 9 500 euro (två bilfirmor är redo att köpa Konsult Öb:s bil för 9 500 euro). Mikael tar bilen i familjens användning.

Från bilens sannolika överlåtelsepris (9 500 euro) dras den återstående anskaffningsutgift som inte avskrivits i bilbeskattningen av (8 000 euro). När bilen tas i privat användning blir differensen mellan dessa belopp (1 500 euro) den effekt som åtgärden har på intäkterna (Övriga rörelseintäkter) av näringsverksamheten under skatteåret 2022.

I beskattningarna under de tidigare åren har de avskrivningar som Konsult Öb gjort på bilen varit totalt 1 500 euro för höga. Till B.

Exempel: I övrigt samma situation som i föregående exempel, men bilens sannolika överlåtelsepris visar sig vara 6 000 euro. Från bilens sannolika överlåtelsepris (6 000 euro) kan inte den återstående anskaffningsutgift som inte avskrivits i bilbeskattningen dras av (8 000 euro). Differensen mellan dessa belopp (2 000 euro) utgör inom Konsult Öb:s näringsverksamhet en kostnad (tilläggsavskrivning) för skatteåret 2022. När Konsult Öb tar ut bilen för privat användning leder det till att kostnaderna ökar.

I beskattningarna under de tidigare åren har de avskrivningar som Konsult Öb gjort på bilen varit totalt 2 000 euro för låga.

Övriga skattemässiga påföljder vid nedläggning av verksamheten

Av nedläggningen av ett öppet bolags eller ett kommanditbolags verksamhet följer att reserveringar som gjorts under verksamhetstiden ska räknas som skattepliktig inkomst för nedläggningsåret.

Exempel: Butik Kb lägger 31.12.2022 ned sin näringsverksamhet. Butik Kb:s driftsreserv har vid utgången av skatteåret 2022 uppgått till 3 000 euro. När Butik Kb 31.12.2022 lägger ned näringsverksamheten, räknas driftsreserven om 3 000 euro som Butik Kb:s intäkt skatteåret 2022.

Upplösningen av driftsreserven ökar alltså intäktsbeloppet under skatteåret.

Inkomstutjämning

Den överlåtelse av tillgångar som sker i samband med att ett öppet bolags eller ett kommanditbolags verksamhet läggs ned kan ge upphov till en stor skattepliktig inkomst av engångskaraktär. Effekten av en stor inkomst av engångskaraktär som hänför sig till den ansvariga bolagsmannens förvärvsinkomstandel kan lindras genom en inkomstutjämning. Med inkomstutjämningen lindras enbart den statliga beskattningen.

Den ansvariga bolagsmannen ska yrka på att inkomstutjämning verkställs innan beskattningen slutförs det år då engångsinkomsten har intjänats. Yrka på inkomstutjämning i MinSkatt. Du kan även ange ditt yrkande i samband med en ändring av skattekortet eller förskottsskatten på pappersblankett Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt (5010r) eller i skattedeklarationen på blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Verkställandet av inkomstutjämning kräver att den inkomstandel som beskattas som den ansvariga bolagsmannens förvärvsinkomst inkluderar en engångsinkomst om minst 2 500 euro. Den aktuella engångsinkomsten ska dessutom uppgå till minst en fjärdedel av det totala beloppet av den rena förvärvsinkomsten under skatteåret. Engångsinkomsten ska också ha ackumulerats på förhand eller i efterhand under två eller flera år. Inkomstutjämningen kan göras för högst fem år.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023