Så här fyller man i skattedeklarationen för skatteåret 2020 – anvisningar för Koncernskattecentralens kunder

I denna anvisning har vi samlat information som vi önskar att ni som är kunder hos Koncernskattecentralen särskilt ska iaktta då ni fyller i skattedeklarationen.  

Så här lämnar du in skattedeklarationen

 • Deklarera i MinSkatt.
 • Skicka skattedeklarationen i filformat från programvaran för ekonomisk förvaltning via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
 • Skicka skattedeklarationen via programvaran för ekonomisk förvaltning om den har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Auktorisering, roller och behörigheter i MinSkatt

Lagändringar år 2020

Slopandet av indelningen i förvärvskällor

Indelningen i förvärvskällor slopades för aktiebolag (exkl. ömsesidiga fastighetsaktiebolag) 1.1.2020. Ändringen kan till exempel påverka beräkningen av den beskattningsbara inkomsten, användningen av förluster, tillgångars tillgångsslag samt koncernbidrag.

Det finns nya fält på blanketterna 6B, 8A och 71B där uppgifter rörande tillgångsslaget övriga tillgångar deklareras.

Höjda avskrivningar på investeringar i maskiner och anläggningar

Lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 trädde i kraft 1.1.2020.

Skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet (eller idkar jordbruk) kan göra avskrivningar på högst 50 procent i stället för 25 % på anskaffningsutgiften för maskiner eller anläggningar.

Villkoren för avskrivning:

 • maskinen eller anläggningen används inom näringsverksamhet som den skattskyldige själv bedriver
 • maskinen eller anläggningen hör till de lösa anläggningstillgångarna (NärSkL 30 § och 31 §) i näringsverksamheten
 • maskinen eller anläggningen är ny, det vill säga den har inte anskaffats som begagnad
 • maskinen eller anläggningen har tagits i bruk tidigast 1.1.2020.

På blankett 62 (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar) deklareras delen som överstiger normal avskrivning som tilläggsavskrivning och för höjda avskrivningar finns det dessutom ett eget fält i slutet av blanketten.

DAC6 - rapportering av skatteplaneringsarrangemang

Lagarna om rapportering av gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang trädde i kraft 1.1.2020. Lagarna tillämpas med stöd av övergångsbestämmelsen på arrangemang som ingåtts efter 25.6.2018.

Enligt den nya regleringen ska vissa gränsöverskridande arrangemang som kan innehålla element av kringgående av skatt eller skatteflykt rapporteras till Skatteförvaltningen. Närmare information om rapporteringspliktiga arrangemang finns i Skatteförvaltningens anvisning.

Hybridarrangemang

Lagen om gränsöverskridande hybridarrangemang trädde i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas när skillnader i skattemässig behandling uppkommer mellan parter i intressegemenskap eller till följd av strukturerade arrangemang.

För deklaration av hybridarrangemang finns en ny blankett 82: Redogörelse för gränsöverskridande hybridarrangemang. Fyll i blanketten i MinSkatt då du deklarerar, om samfundet har haft sådana arrangemang.

blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning) finns det också ett nytt fält "Till utlandet betald skatt som anknyter till hybridarrangemanget" för yrkande på avräkning.

Utflyttningsbeskattning (exit-tax)

Bestämmelserna om utflyttningsbeskattning av samfund trädde i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas i situationer då tillgångar överförs så att de inte längre omfattas av Finlands beskattningsrätt.

För samfunds utflyttningssituationer finns det en ny blankett 83: Redogörelse för utflyttningsskatt. Fyll i blanketten i MinSkatt då du deklarerar, om samfundet har haft sådana arrangemang.

Ändringar i regleringen av räntebegränsning 2019

Avdragsbegränsningarna för räntor utvidgades år 2019. Gällande begränsning avser utöver räntor som betalats till parter i koncerngemenskap även räntor som betalats till utomstående (gränsen på 3 000 000 euro). Också begreppet ränta fick en vidare betydelse: Med ränteutgift och ränteinkomst avses ränta och motsvarande andra betalningar som utgör ersättning för främmande kapital samt betalningar i samband med anskaffning av finansiering. Närmare information om alla ändringar finns i Skatteförvaltningens anvisning.

Logiken på blankett 6B ändrades också: ränteutgifterna anges först till sitt fulla belopp på blanketten och den icke avdragsgilla andelen av ränteutgifterna anges i ett eget fält och förses med minustecken.

Ändringar i bassamfundslagen 2019

Bassamfundslagstiftningen ändrades år 2019. Särskilt frågan huruvida subjektet de facto bedriver ekonomisk verksamhet kommer att behöva bedömas oftare än före lagändringen även beträffande subjekt som är etablerade i EU- eller EES-stater. Närmare information om ändringarna finns i Skatteförvaltningens anvisning.

Gällande år 2021 är det värt att notera att Storbritannien inte längre är ett EU- eller EES-land.

När slutförs beskattningen?

Slutdatumet för beskattningen står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Dagen för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

 • Aktiebolaget eller andelslaget kompletterar eller rättar beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs.
 • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en oavslutad kontrollåtgärd. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen innan beskattningen slutförs ett meddelande till aktiebolaget eller andelslaget om att beskattningen fortsätter.

Observera att dispositiva yrkanden (exempelvis avskrivningar) ska göras innan beskattningen slutförs.

Tiden för sökande av ändring börjar på motsvarande sätt tidigare, genast efter att beskattningen har slutförts.

Förfallodagen för kvarskatt eller skatteåterbäringsdagen

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagen för kvarskatten är bolagsspecifika. Betalningsdagen eller förfallodagen framgår av beskattningsbeslutet.

Förfallodagen för samfundens kvarskatter är den 3:e dagen i den andra månaden efter den månad då samfundets beskattning har slutförts. Om den 3:e dagen inte är en vardag är förfallodagen närmast följande vardag.

Skatteåterbäring betalas den 5:e dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen har slutförts. Om den 5:e dagen inte är en vardag betalas återbäringen på närmast följande vardag.

Om bolagets räkenskapsperiod går ut i december 2020 kan bolagets beskattning i praktiken slutföras redan i maj 2021, varvid betalnings- och återbäringsdagarna för skatten infaller redan i början av juli.

Tilläggsförskott

Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsuppbörden efter skatteårets utgång fram till slutförandet av beskattningen.

Tilläggsförskott kan betalas räntefritt i en månads tid efter skatteårets utgång. Därefter börjar nedsatt dröjsmålsränta ackumuleras på tilläggsförskottet (och kvarskatten) ända fram till förfallodagen. År 2021 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan finner du i MinSkatt.

På försenad förskottsskatt ackumuleras dröjsmålsränta. År 2021 är dröjsmålsräntan 7 %.

Förseningsavgift

Om skattedeklarationen lämnas in efter den sista inlämningsdagen men innan beskattningen har slutförts, leder det till en förseningsavgift.

Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift även om bolaget har lämnat in skattedeklarationen i tid men kompletterar eller rättar den på eget initiativ efter den sista inlämningsdagen, men innan beskattningen har slutförts. I allmänhet tas en förseningsavgift dock endast ut om ändringarna i skattedeklarationen ökar beloppet på den beskattningsbara inkomsten. 

Förseningsavgiften är 100 euro.

Skatteförhöjning

Skatteförhöjning påförs om bolaget inte lämnar in någon skattedeklaration eller då det finns brister eller fel i bolagets skattedeklaration eller i andra uppgifter som krävs och bolaget inte på eget initiativ har rättat dem (innan beskattningen slutförs). Skatteförhöjning påförs också om bolaget korrigerar skattedeklarationen efter att Skatteförvaltningen tillsänt bolaget en begäran om utredning.

Skatteförhöjningen är 0,5–10 % av den inkomst som lagts till (minst 150 euro). Inkomst kan läggas till som en följd av exempelvis att bolaget inte har deklarerat en inkomst eller obefogat har yrkat på ett avdrag i skattedeklarationen.

Om skatteförhöjningen inte kan påföras på basis av inkomsten som lagts till, påförs den på basis av beloppet av den ökade skatten.

Företaget kan fortfarande hänskjuta frågor som lämnar rum för tolkning till Skatteförvaltningen för avgörande genom att lämna in en fritt formulerad redogörelse som bilaga till deklarationen. Saken kan också tas upp i en deklarationsdiskussion.

Deklarationsdiskussioner

Koncernskattecentralen erbjuder sina kundföretag handledning i frågor som gäller skattedeklarationer. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig för kundföretagen och i regel ska företaget självt föreslå en diskussion. Kontakta den bekanta experten vid Koncernskattecentralen direkt eller via e-post på adressen konserniverokeskus(a)vero.fi.

En diskussion rekommenderas särskilt om bolaget under skatteåret drar av kostnader i beskattningen som inte har dragits av i resultaträkningen eller om bolaget har betydande skattefria inkomster av en typ som det kan vara svårt att bringa klarhet i endast i en bilaga till skattedeklarationen.

Exempel på teman som kan tas upp vid diskussionen:

 • tillämpning av ränteavdragsbegränsning (t.ex. begreppet ränta i beskattningen)
 • företagsförvärv eller internationella företagsomstruktureringar
 • tillämpning av den nya bassamfundslagen
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på tillämpning av IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragsgilla kostnader i beskattningen som bokförts direkt mot eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst).

Syftet med diskussionerna är att effektivera verkställandet av beskattningen såväl ur kundföretagens som ur Skatteförvaltningens synvinkel. Bland fördelarna kan nämnas snabbare utredning av ärenden som lämnar rum för tolkning. Behovet av eventuella tilläggsutredningar minskar också.

Bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen och handelsregistret på samma gång

Skatteförvaltningen förmedlar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) alla bokslutsuppgifter som har bifogats till skattedeklarationen och som enligt lag ska registreras. Bokslutsuppgifterna publiceras som sådana i handelsregistret.

Observera gällande bilageblanketterna

 • Blankett 8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund) och 18 (Förteckning på fastigheter som hör till samfunds anläggningstillgångar)
  • Då det är fråga om utländska bolag anges 0000000-0 i FO-nummerfältet på blankett 8A, och då det är fråga om utländska fastigheter anges 001-001-0001-0001 i fastighetsbeteckningsfältet på blankett 18.
 • Blankett 66 (Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning)
  • Blankett 66 ska fyllas i enbart av koncernens högsta inhemska moderbolag som på blanketten ska ange alla sådana dotterbolag av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10.
  • Om koncernens högsta moderbolag inte äger minst 9/10 av samfundet ska det högsta modersamfundet i underkoncernen fylla i blankett 66 avseende de dottersamfund som uppfyller ägarandelskravet.
  • Koncernbolagen ska dessutom lämna in blankett 65 gällande de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag.
 • Blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning)
  • Med blankett 70 yrkar man på avräkning av utländska skatter. I punkten Typ av inkomst anges hurdan inkomst det är fråga om. Om inkomsten har mottagits från en skatteavtalsstat ska i denna punkt anges en sådan inkomsttyp som motsvarar definitionen i skatteavtalet. Avvikande från blankettanvisningen behöver verifikationer över att skatten betalats inte bifogas. Vi ber att få se verifikationerna vid behov.
  • I fältet ”Sammanlagt belopp vars avräkning det yrkas på” på blankett 70 anges det sammanlagda beloppet av alla de skatter bolaget yrkar avräkning på under skatteåret (också den andel som till exempel på grund av bolagets förlustresultat inte kan avräknas under skatteåret). I fältet anges däremot inte oanvända avräkningar av utländsk skatt från tidigare skatteår, utan företaget kan yrka att de beaktas genom att markera ett kryss i rutan ”Jag yrkar på att sådana avräkningsbara källskatter ska beaktas som deklarerats för tidigare skatteår och som inte avräknats under skatteåret i fråga eller efter det”. Om Skatteförvaltningen inte har uppgift om de avräkningsbara källskatterna för tidigare år kan de redovisas i en separat bilaga.
  • Om det är fråga om inkomst från ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe, fyll dessutom i blankett 74 (bassamfund) eller blankett 75 (fast driftställe). Dessa blanketter ska också fyllas i när det inte uppstår skatt som får avräknas.
  • Fyll också i blankett 82 om samfundet har betalat utländsk skatt i samband med ett gränsöverskridande hybridarrangemang.
 • Blankett 78 (Utredning om internprissättning)
  • Med blankett 78 samlar Skatteförvaltningen in information om internationell internprissättning för analysändamål.
  • På blanketten redovisas affärstransaktioner som den skattskyldige gjort under skatteåret med en utländsk, i BFL 31 § avsedd part i intressegemenskap.
  • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättningen ska fylla i blanketten. Även små och medelstora företag i koncernen ska fylla i blankett 78 om dokumentationsskyldighet uppstår för dem (BFL 14 a §). Det innebär att blanketten inte behöver fyllas i om bolaget inte haft affärstransaktioner med en utländsk part i intressegemenskap under skatteåret. Läs mer om dokumentationsskyldigheten i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Dokumentation av internprissättning.
  • Blankettens fält ”Kompensationer som parter i intressegemenskapen betalat för verksamhetens kostnader” har ändrats. I fältet anges inte längre uppgifter om försäljnings- och marknadsföringskostnaderna eller om kompensationer för försäljnings- och marknadsföringskostnader som erhållits från parter i intressegemenskapen. I fältet lämnas endast uppgifter om forsknings- och produktutvecklingskostnaderna för räkenskapsperioden och om kompensationer för forsknings- och produktutvecklingskostnader som erhållits från parter i intressegemenskap. Läs mera i blankettanvisningen.
 • Dokumentationen av internprissättningen bifogas inte skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan be om dokumentationen till exempel i samband med riskhantering eller någon annan åtgärd i beskattningshänseende.
 • Skicka eventuella frågor om blanketten eller andra internprissättningsärenden på e-postadressen siirtohinnoittelu(a)vero.fi. Använd samma e-postadress för att skicka en kontaktbegäran till Koncernskattecentralens sakkunniga i internprissättningsärenden.

Lagändringar år 2021

Följande ändringar gäller ännu inte skattedeklarationerna för skatteåret 2020.

Brexit:

Storbritanniens utträde ur EU trädde fullt ut i kraft i början av år 2021.

Storbritannien är inte längre vare sig ett EU- eller EES-land och därför kan skattelagstiftning där den skattemässiga behandlingen baserar sig på att bolagets hemviststat är medlem i EU eller EES inte tillämpas på betalningar till eller från Storbritannien. Skatteavtalet som gäller inkomstbeskattningen mellan Finland och Storbritannien lindrar dock den påverkan som Storbritanniens EU-utträde har.

Därför kan bestämmelserna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL 52 a–52 f §) som grundar sig på direktivet om företagsomstrukturering i regel heller inte tillämpas på arrangemang som involverar bolag med hemvist i Storbritannien.

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

De som bedriver näringsverksamhet (eller jordbruk) kan under skatteåren 2021–2025 göra ett tilläggsavdrag på 50 procent av fakturor för underentreprenad utställda av organisationer för forskning och kunskapsspridning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten som utgör grunden för tilläggsavdraget ska hänföra sig till den skattskyldiges egen näringsverksamhet (eller jordbruk).

Minimibeloppet av tilläggsavdraget för skatteåret är 5 000 euro och maximibeloppet 500 000 euro.

Med organisation för forskning och kunskapsspridning avses en sådan inom EES-området verksam sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling eller sprida resultaten av sådan verksamhet.

Koncernavdrag

Slutliga förluster i ett dotterbolag i en annan EES-stat kan från och med år 2021, om förutsättningarna uppfylls, beaktas som ett koncernavdrag i beskattningen av det finska moderbolaget. Avdraget kan göras av aktiebolag eller andelslag som kan vara givare eller mottagare av koncernbidrag som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen. Det krävs att moderbolaget direkt äger minst 9/10 av aktiekapitalet eller andelarna i dotterbolaget.  Ägandet kan vara indirekt om bolagen i ägarkedjan mellan moderbolaget och dotterbolaget har skatterättslig hemvist i samma EES-stat som dotterbolaget.

Moderbolaget ska påvisa beloppet av dotterbolagets förluster och att de är slutliga på det sätt som avses i EU-rätten. Koncernavdraget görs under det år då dotterbolaget upplöses till ett belopp som högst motsvarar moderbolagets skattepliktiga resultat av näringsverksamheten under skatteåret. Avdraget kan inte leda till förlust för moderbolaget.

 • Skatteförvaltningens anvisning publiceras under våren 2021.

Platsen för den verkliga ledningen

Ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland på basis av platsen där den verkliga ledningen utövas från och med den 1 januari 2021.

Med platsen där den verkliga ledningen utövas avses den plats där samfundet fattar de viktigaste besluten om den högsta dagliga ledningen.

Medieavgift i landskapet Åland

Medieavgift i landskapet Åland betalas från och med skatteåret 2021 av sådana samfund som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk och har sin hemkommun på Åland. Medieavgiften i landskapet Åland motsvarar rundradioskatten, som bolag med hemvist på Åland inte är skyldiga att betala.

Koncernskattecentralens nyhetsbrev

Aktuell information finner du också i Koncernskattecentralens nyhetsbrev.