Diskussion på förhand om skattefrågor

Koncernskattecentralens kundföretag har möjlighet att själva ta initiativ till att diskutera skattefrågor. En diskussion på förhand är vanligtvis aktuell när olika sorters omstruktureringar planeras men kan även äga rum efteråt.

Målet är att handleda företag att agera rätt

Syftet med diskussionerna är att handleda Koncernskattecentralens kundföretag att agera rätt innan några konkreta omstruktureringar med inverkan på beskattningen har gjorts. Avsikten är att göra handläggningen av skattefrågor smidigare och främja transparensen i Skatteförvaltningens verksamhet.

Diskussionerna på förhand är en del av Skatteförvaltningens föregripande handledning som grundar sig på myndighetens skyldighet att handleda skatteskyldiga. I diskussionen på förhand vill man ta reda på syftet med och följderna av planerade (eller redan genomförda) omstruktureringar. Avsikten är också att få veta hurdan handledning företaget behöver. Företaget kan ge exempel på olika situationer som gäller beskattning och be att få veta vilka skattepåföljderna är. Företaget självt väljer dock vilket alternativ som ska genomföras.

Innehållet i diskussionerna på förhand

Diskussionerna som gäller skattefrågor förs i allmänhet mellan sakkunniga från Koncernskattecentralen och representanterna för företaget. Likaväl kan företaget auktorisera ett ombud för diskussionerna. Koncernskattecentralen säkerställer kvaliteten på handledningen genom att se till att det alltid finns minst två skattesakkunniga på plats vid diskussionerna. Koncernskattecentralens sakkunnigledning deltar vid behov i behandlingen av frågorna.

Koncernskattecentralen kan handleda företaget muntligt vid diskussionerna på förhand. Handledningen kan även vara skriftlig. Om diskussionen på förhand antecknas bl.a. följande uppgifter:

  • Grund eller bakgrund till diskussionen på förhand
  • Tid och plats för diskussionen
  • Deltagarnas namn
  • Diskussionens gång, kundföretagets redogörelse för skattefrågan samt egen syn eller tolkning
  • Allmän handledning som getts i samband med diskussionen
  • Eventuell skriftlig handledning

En gemensam PM kan sammanställas för flera diskussioner som gäller samma skattefråga. En diskussions-PM skickas per säker e-post till företaget efter diskussionen.

Om frågan om beskattning är krävande och lämnar rum för tolkning och det inte finns tydlig eller enhetlig rättspraxis eller parterna har skilda åsikter om hur lagen ska tolkas, uppmanas företaget att ansöka om ett skriftligt förhandsavgörande i vilket ändring får sökas.

Förtroendeskydd vid diskussioner på förhand

Den företagsspecifika handledning som Koncernskattecentalen gett till kundföretaget är bindande för Skatteförvaltningen om villkoren i 26 § i lagen om beskattningsförfarande uppfylls. Handledningen i samband med diskussionerna på förhand anses vara jämförbar med den handledning som t.ex. ges vid skatterevisioner eller vid kontrollbesök.