Gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som ska rapporteras

Lagen om anmälningsskyldigheten för gränsöverskridande skatteplaneringsstrukturer trädde i kraft från och med början av år 2020. Lagen grundar sig på Europeiska unionens DAC6-direktiv om gränsöverskridande arrangemang, som trädde i kraft 25.6.2018. Direktivets mål är att öka transparensen i beskattningen och förebygga aggressiv skatteplanering.

Så kallade tjänsteleverantörer som deltar i planeringen, marknadsföringen eller genomförandet av arrangemanget är i första hand anmälningsskyldiga. Tjänsteleverantörer kan utgöras av till exempel skattekonsulter och advokater, aktörer inom finansbranschen och moderbolag i koncerner.

De skattskyldiga är anmälningsskyldiga enbart då arrangemanget inte omfattar anmälningsskyldiga tjänsteleverantörer eller då tjänsteleverantören är en advokat som omfattas av sekretessplikten. 

De första anmälningarna lämnas in i juli 2020. 

När handlar det om ett arrangemang som ska rapporteras?

Anmälningsskyldigheten gäller skatteplaneringsstrukturer i vilka parterna i arrangemanget är från fler än en stat och arrangemanget omfattar åtminstone ett kännetecken som beskrivits i lagen. Ett kännetecken är en egenskap eller ett särdrag i ett arrangemang, vilken eller vilket tyder på undvikande av skatt.

Därtill bedöms det i fråga om vissa kännetecken om förutsättningarna för kriteriet om huvudsaklig nytta är uppfyllda. Med kriteriet utreds det om det huvudsakliga syftet med skatteplaneringsarrangemanget är att få en skattefördel.

Vilka uppgifter ska anmälas?

De uppgifter som ska anmälas utgörs av identifieringsuppgifter rörande de personer och företag som är med i arrangemanget och uppgifter om det system som rapporteras, såsom en beskrivning av arrangemanget och de nationella bestämmelser, som utnyttjas i arrangemanget.

Utifrån direktivet bedriver Finland ett informationsutbyte rörande de uppgifter som ska rapporteras tillsammans med övriga EU-länder. Informationsutbytet effektiviserar skattekontrollen och försvårar kringgående av skatt.

När ska en anmälan lämnas in?

Anmälningsskyldigheten gäller arrangemang som genomförts från och med det att direktivet trädde i kraft 25.6.2018.

  • Arrangemang som genomförts under tiden 25.6.2018–30.6.2020 ska anmälas senast 31.8 2020.
  • Från och med 1.7.2020 ska en anmälan lämnas in inom 30 dagar från det att arrangemanget överskridit rapporteringströskeln.

Frågor som gäller rapporteringspliktiga arrangemang kan skickas till e-postadressen: raportoitavatjarjestelyt(a)vero.fi. E-postförbindelsen är inte krypterad. Det är möjligt att begära en krypterad e-postförbindelse per e-post innan den egentliga korrespondensen inleds per e-post.

Lämnä anmälan via Ilmoitin.fi

Fysiska personer och dödsbon kan lämna in sina anmälningar även med pappersblanketten 6910r.