Allmänt om FATCA, CRS och DAC2

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiverar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Finland har följande avtal om informationsutbyte gällande finanskonton:

  • FATCA är ett avtal om automatiskt informationsutbyte med Förenta staterna
  • CRS är OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard
  • DAC2 är Europeiska unionens direktivändring.

CRS – lista över deltagande stater

Finansinstituts skyldigheter

Finska finansinstitut såsom banker, värdepappersföretag eller fondbolag ska identifiera en kunds skatterättsliga hemviststat samt lämna in en årsanmälan till Skatteförvaltningen med uppgifter om sina kunders tillgångar och inkomster.

CRS- och DAC2-förpliktelserna i korthet

FATCA-förpliktelserna i korthet

När ett rapporteringsskyldigt finansinstitut lägger ned sin verksamhet ska den avsluta registreringen i FATCA-registret som förvaltas av skattemyndigheten i USA (IRS). När GIIN-numret upphör att gälla i FATCA-registret som förs av IRS leder det till att FATCA-kontot avslutas automatiskt också i Skatteförvaltningens system, varefter rapporteringsskyldigheten upphör det år då GIIN-numret har upphört att gälla. CRS/DAC2-kontot avslutas inte automatiskt när GIIN-numret upphör att gälla utan du ska be om det separat från Skatteförvaltningen. Årsanmälan kan lämnas för nedläggningsåret också med ett GIIN-nummer som upphört att gälla. Även om det sker väsentliga förändringar i ett rapporteringsskyldigt finansinstituts företagsverksamhet som exempelvis ett företagsköp eller andra företagsarrangemang, har bolaget anledning att omvärdera sin rapporteringsstatus i ljuset av denna nya information.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter med anledning av FATCA-avtalet

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om finanskonton

Skyldigheter för finansinstitutens kunder

Finansinstitutens kunder ska lämna uppgifter om sig själva till finansinstituten. Med hjälp av dessa uppgifter kan kundens skatterättsliga hemvist fastställas. Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka det finns ett avtal eller någon annan förbindelse. På motsvarande sätt får Finland uppgifter från andra länder som påverkar beskattningen gällande personer bosatta i Finland och deras tillgångar utomlands.

Basinformation för finansinstitutens kunder