Skatteavtalsförmåner för förvaltarregistersdividender vid betalningstidpunkten

Skatteavtalsförmåner kan beviljas när dividend betalas ut på en aktie som införts i förvaltningsregistret, om dividendtagaren är identifierad och dennes rätt till skatteavtalsförmånerna har utretts (källskattelagen 10 b §).

Dessa anvisningar och vanliga frågor är avsedda för offentligt noterade bolag och registrerade förvarare för undersökning och identifiering av dividendtagare.

Förutsättningar för beviljade av skatteavtalsförmåner

Skatteavtalsförmåner kan beviljas vid utdelning av dividend, om dividendtagaren eller den registrerade förvararen har

 • noggrant utrett dividendtagarens hemviststat, och
 • kontrollerat att bestämmelserna om dividend i ett skatteavtal kan tillämpas på dividendtagaren.

Med noggrann utredning om hemviststat kan anses ett källskattekort, ett intyg över hemviststat eller dividendtagarens självdeklaration.

Källskattekort och intyg över hemviststat

Ett källskattekort eller ett intyg över hemviststat är en utredning över dividendtagarens skatterättsliga hemviststat. För att skatteavtalsförmåner ska kunna beviljas ska utbetalaren eller förvararen dessutom kontrollera förutsättningarna för att tillämpa skatteavtalet på dividendutbetalningen.

Dividendtagarens självdeklaration

En självdeklaration är dividendtagarens utredning om sin skatterättsliga hemviststat och förutsättningarna för tillämpning av skatteavtalet. Deklarationen är en Investor Self-Declaration (ISD) enligt OECD:s TRACE-modell.

Dividendtagaren är skyldig att deklarera nödvändiga uppgifter och försäkringar. Förutsättningarna för beviljande av skatteavtalsförmån på basis av en självdeklaration är att den registrerade förvararen eller dividendtagaren har verifierat deklarationens tillförlitlighet.

Skatteförvaltningen har fattat ett beslut om självdeklarationens innehåll och giltighet och om det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras (ISD-beslut).

Vanliga frågor om utredning och identifiering av dividendtagare

Innehållet i självdeklarationen

Exempel:

 • En registrerad förvarare har av en svensk fysisk person som är dividendtagare fått en självdeklaration enligt CRS-standarden, i vilken denne försäkrat att dennes skatterättsliga hemviststat är Sverige. Dividendtagaren har samtidigt försäkrat att denne inte har andra skatterättsliga hemviststater. Dividendtagaren har dessutom lämnat in till förvararen de uppgifter som förutsätts av lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt igenkännande och identifiering av kunder (AML/KYC).
 • Den registrerade förvararen har av dividendtagaren fått följande uppgifter om aktiernas förvaringskonton: skatterättslig hemviststat, skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat, namn, födelsedatum och adress i hemviststaten.
 • Dividendtagaren har i samband med lämnandet av de ovan nämnda uppgifterna bekräftat är de är riktiga på det sätt som de gemensamma standarderna för informationsutbyte (FATCA, CRS/DAC2) förutsätter.
 • Dividendtagaren har bifogat till avtalet om aktiernas förvaring en försäkran om att denne är den faktiska dividendtagaren när det gäller förvaringskontot i fråga. Den registrerade förvararen har dessutom försäkrat sig om att denna försäkran som dividendtagaren givit kan tillämpas vid källbeskattningen av dividend som erhålls från Finland enligt skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten.
 • När det gäller de aktier som förvaras på kontot tillåter inte avtal som dividendtagaren ingått med förvararen aktielån eller andra sådana arrangemang som kan ha konsekvenser för hur skatteavtalet tolkas.
 • Dividendtagaren har förbundit sig att anmäla förändringar i sina omständigheter till förvararen.

Svar:

 • En registrerad förvarare kan tillämpa tidigare insamlade uppgifter och försäkringar som självdeklaration. Det finns inte några formkrav för dividendtagarens självdeklaration, utan det väsentliga är att förvararen får de uppgifter och försäkringar av dividendtagaren som avses i ISD-beslutet.
 • I den situation som avses i exemplet uppfyller uppgifterna och försäkringarna som dividendtagaren ger de innehållskrav som avses i ISD-beslutet (ISD-beslutet 1 §). Förvararen behöver således inte samla in en ny separat självdeklaration från dividendtagaren, utan det räcker att förvararen kontrollerar att uppgifterna, avtalen och försäkringarna tillgodoser innehållskraven enligt ISD-beslutet. Förvararen måste dock dessutom befullmäktigas av dividendtagaren att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen, om annan tillämpbar lagstiftning förutsätter ett sådant befullmäktigande (ISD-beslutet 1 § 4 mom.).

Exempel:

 • Dividendtagaren har lämnat till förvararen en självdeklaration enligt CRS-standarden, med vilken denna försäkrat att dess skatterättsliga hemviststat är Danmark. Dividendtagaren har samtidigt försäkrat att denne inte har andra skatterättsliga hemviststater. Dividendtagaren har dessutom lämnat till förvararen de uppgifter som AML/KYC-regelverket förutsätter. 
 • Den registrerade förvararen har fått följande uppgifter om förvaringskontot från dividendtagaren: skatterättslig hemviststat, skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat, namn, adress i hemviststaten, juridisk form och stat där dessa är registrerade eller enligt vilken stats lagstiftning dessa har etablerats.
 • Dividendtagaren har i samband med lämnandet av de ovan nämnda uppgifterna bekräftat är de är riktiga på det sätt som de gemensamma standarderna för informationsutbyte (FATCA, CRS/DAC2) förutsätter.
 • Dividendtagaren har bifogat till avtalet om värdepapprens förvaring en försäkran om att denna är den faktiska dividendtagaren när det gäller förvaringskontot i fråga.
 • Dividendtagaren är etablerad enligt Danmarks lagstiftning och är ett aktiebolag som registrets i Danmark utan ett fast driftställe utanför Danmark.
 • Dividendtagaren har förbundit sig att anmäla förändringar i sina omständigheter till förvararen.

Svar:

 • Uppgifterna som dividendtagaren lämnat uppfyller informationskravet enligt ISD-beslutet (ISD-beslutet 1 § 1 mom.).
 • Försäkringarna som dividendtagaren lämnat omfattar inte alla försäkringar som avses i ISD-beslutet (ISD-beslutet 1 § 2 mom.). Dividendtagaren ska dessutom ge en försäkran enligt ISD-beslutet om att denna är den dividendtagare som avses i skatteavtalet mellan Finland och hemviststaten och att denna uppfyller de förutsättningar för källskatteförmåner som avses i det tillämpbara skatteavtalet när det gäller de dividender som ska betalas ut för de aktier som förvaras på förvaringskontot. 
 • Om dividendtagaren yrkar på att det tillämpas en lägre källskattesats än den allmänna källskattesatsen i skatteavtalet ska denna dessutom ange vilken skattesats som ska användas, ge en försäkran om att denna är berättigad till skatteavtalsförmånen i fråga och ange grunden för yrkandet (ISD-beslutet 1 § 3 mom.).
 • Förvararen måste dessutom befullmäktigas av dividendtagaren enligt ISD-beslutet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen, om annan tillämpbar lagstiftning förutsätter ett sådant ISD-beslut befullmäktigande (ISD-beslutet 3 § 4 mom.).

Självdeklarationens giltighetstid

 • En självdeklaration är giltig högst det år deklarationen undertecknats och fem därpå följande år, såvida det inte sker några förändringar i dividendtagarens omständigheter som påverkar deklarationens tillförlitlighet.
 • Giltighetstiden för dividendtagarens självdeklaration, som förvararen har verifierat vara tillförlitlig, räknas från den stund då dividendtagaren har lämnat in uppgifterna och försäkringarna i fråga samt bekräftat att de är riktiga.
 • Ifall dividendtagaren bekräftar uppgifterna och försäkringarna som denna lämnat in tidigare som riktiga år 2021 samt bekräftar att de är lämpliga som självdeklaration, räknas giltighetstiden från den tidpunkt då dividendtagaren gett sin sista bekräftelse.

Exempel:

Dividendtagaren har undertecknat ett avtal om förvaring av aktier och lämnat in de uppgifter som AML/KYC-regelverket förutsätter i november 2015 samt lämnat in en självdeklaration enligt den då gällande CRS-standarden i februari 2016. Dividendtagaren har 29.5.2021 kompletterat de tidigare inlämnade uppgifterna med nödvändiga försäkringar samt försäkrat att de tidigare inlämnade uppgifterna fortfarande är riktiga. Den registrerade förvararen verifierar deklarationens tillförlitlighet på det sätt som förutsätts enligt ISD-beslutet.

Svar:

En självdeklaration är giltig högst det år deklarationen undertecknats och fem därpå följande år. Giltighetstiden för dividendtagarens självdeklaration räknas från 29.5.2021 och deklarationens giltighetstid upphör 31.12.2026, såvida det inte sker några förändringar i dividendtagarens omständigheter under giltighetstiden.

Ja, dividendutbetalningen kan rättas till via en rättelse under betalningsåret, om den registrerade förvararen erhåller efter betalningstidpunkten en tillförlitlig utredning om att en lägre skattesats kan tas ut av dividendtagaren (källskattelagen 10 § 2 mom.). Skattebeloppet som tas ut på dividenden kan rättas till på basis av dividendtagarens självdeklaration, om dividendtagaren har bekräftat att självdeklarationen även kan användas för dividenden i fråga och förvararen har verifierat deklarationens tillförlitlighet även för denna dividendutbetalning.

Verifiering av självdeklarationens tillförlitlighet

 • Dividendtagarens självdeklaration kan inte anses vara tillförlitlig utan tilläggsutredningar, om aktierna har förvärvats högst 30 dagar före dividendutbetalningen.
 • Den till vem aktien tillhör på avstämningsdagen, som fastställs i dividendutdelningsbeslutet, har rätt till dividenden. Således räknas tidsfristen på 30 dagar från dividendens avstämningsdag.
 • I en sådan situation som avses i exemplet ska förvararen skaffa en tilläggsutredning av dividendtagare A som verifierar tillförlitligheten, eftersom dividendtagaren har förvärvat aktierna tidigare än 30 dagar före avstämningsdagen.
 • Om dividendtagarens nya adress ligger i den skatterättsliga hemviststaten som avses i den ursprungliga deklarationen och det inte har skett några andra förändringar i dividendtagarens omständigheter, kan en kompletterad deklaration fortfarande anses vara tillförlitlig.
 • Om dividendtagarens adress ligger utanför den skatterättsliga hemviststaten, kan deklarationen inte anses vara tillförlitlig, utan dividendtagaren ska ombes lämna in en ny deklaration.

Intyg över hemviststat

 • Den registrerade förvararen utreder att den av dividendtagaren fått följande uppgifter om aktiernas förvaringskonton: skatterättslig hemviststat, skatteregistreringsnumret som hemviststaten beviljat, namn och födelsedatum. Förvararen får aktuella adressuppgifter från myndighetens register.
 • Den registrerade förvararen utreder att de avtal som dividendtagaren ingått med förvararen i fråga om aktier som förvaras på kontot inte tillåter aktielån eller andra sådana arrangemang som kan ha konsekvenser för hur skatteavtalet tolkas.
 • Dividendtagaren har bifogat till avtalet om värdepapprens förvaring en försäkran om att denna är den faktiska dividendtagaren när det gäller förvaringskontot i fråga.
 • Före dividendutbetalningen har förvararen försäkrat sig om att dividendtagarens hemviststat är Sverige.
 • Den registrerade förvararen har försäkrat sig om att den försäkran som dividendtagaren givit kan tillämpas vid källbeskattningen av dividend som erhålls från Finland enligt skatteavtalet mellan Finland och dividendtagarens hemviststat.
 • Den registrerade förvararen vet inte eller har inte skäl att veta att de uppgifter eller försäkringar som dividendtagaren lämnat är otillförlitliga.
 • Den registrerade förvararen lämnar på begäran till Skatteförvaltningen ett intyg över hemviststat som Sveriges skattemyndighet har utfärdat till dividendtagaren.

Svar:

Den registrerade förvararen anses ha i tillräckligt noggrant på det sätt som avses i 10 b § i källskattelagen ha utrett dividendtagarens hemviststat samt försäkrat sig om att bestämmelserna om dividend i skatteavtalet kan tillämpas på dividendtagaren.