Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förskottsuppbörd, källskatt och årsanmälan inom finansbranschen

Finansinstitut tar ut och deklarerar skatter både som betalare och på andra betalarnas vägnar.

Exempelvis kontoförvaltare tar ofta ut och deklarerar skatten på dividendinkomstbetalarens vägnar. På dividendinkomst måste verkställas förskottsinnehållning eller tas ut källskatt beroende på om dividenden betalas till allmänt eller begränsat skattskyldig. Läs mer från våra detaljerade skatteanvisningar:

Förvaltarregistrerade aktier och dividendbeskattning – betalaren tar ut källskatt

Betalaren ska ta ut källskatt på dividender som hen betalar till begränsat skattskyldiga utgående från direkt eller förvaltarregistrerat innehav. 

Då det gäller dividender som ett publikt noterat bolag betalar till förvaltarregistrerade aktier innehas det primära skatteansvaret och rapporteringsskyldigheten av den förvarare som införts i Skatteförvaltningens förvararregister och som tagit ansvar för de dividender som betalats till en begränsat skattskyldig.

Läs mer om dividendinkomst som betalas på basis av förvaltarregistrerade innehav

Betalaren måste lämna in en årsanmälan

Betalaren ska lämna in årsanmälan till Skatteförvaltningen bl.a. på dividender som hen betalat till begränsat skattskyldiga. Även andra aktörer inom finanssektorn kan vara skyldiga att rapportera vissa prestationer i vissa situationer: till exempel en registrerad förvarare ska lämna årsanmälan om förmedlade dividender.

Aktörer inom finansbranschen lämnar in följande årsanmälningar:

 • Värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer (VSAPUUSE)
 • Försäkringsprestationer som betalats till närings- och jordbruksidkare (VSVMAKSE)
 • FATCA, CRS och DAC2
 • Räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst (VSKTVYSL)
 • Låne- och ränteuppgifter (VSLAINAE)
 • Egendomsförvaltningsavgifter (VSOMHOIE)
 • Dividender, sammandrag och specifikation (VSOSYHTV och VSOSERIT)
 • Återbäringar av kapitalet (VSPAOPAL)
 • Prestationer som har utbetalts till begränsat skattskyldiga
  • Dividender till en begränsat skattskyldig (VSROSERI)
  • Räntor till en begränsat skattskyldig (VSRKOERI)
  • Övriga prestationer till en begränsat skattskyldig (VSRMUERI)
  • Årsanmälan av registrerad förvarare (WRP101)
  • Offentligt noterat bolags årsanmälan om dividender som betalats till begränsat skattskyldiga (WRP102)
 • Räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL, andelar i placeringsfonder och fondföretag (VSTVERIE) 
 • Försäkringsbolags eller LS-tjänsteleverantörers årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller betalningar för LS-avtal (VSELVAKE)
 • Årsanmälan om aktiesparkonto (VSOSAKET)
 • Förmedlade utländska dividender (VSULKOSE)

Så här lämnar du årsanmälan

Så här korrigerar du årsanmälan

Postbeskrivningar av årsanmälningar

Dividendtagare kan ansöka om återbäring av källskatt

I källskattebeloppet påverkar bl.a. skatteavtalet mellan Finland och det utländska företagets hemviststat. Om det uttagna källskattebeloppet är för högt, kan den begränsat skattskyldige dividendtagaren ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen i Finland efter betalningsåret. Det finns separata blanketter för ansökning om återbäring för organisationer och personer.

I vissa situationer kan kontoförvaltaren bevilja skatteavtalsförmånen redan under dividendutbetalningsåret. Ta del av Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividender på förvaltarregistrerade aktier.

Dividendtagaren kan också hämta ett källskattekort från Skatteförvaltningen under betalningsåret. När dividendtagaren lämnar källskattekortet till betalaren kan betalaren ta ut korrekt källskattebelopp i samband med betalning. Med hjälp av källskattekortet kan organisationen även vid behov hos sin kontoförvaltare ansöka om rättelse under utbetalningsåret, i det fall att för mycket källskatt har tagits ut på dividend-, ränte- eller royaltyinkomsten.

Skattebehandlingen av Carried interest-vinstutdelningsposter

Arvoden för vinstutdelningsandelar, det vill säga Carried interest-vinstutdelningsposter, anknyter till belöningar inom kapitalplaceringsbranschen. Beroende på fallet kan de i beskattningen utgöra antingen förvärvs- eller kapitalinkomster.

Kontakta adressen suuryritysasiakkaat(a)vero.fi så kan vi avgöra skattebehandlingen på förhand. På detta sätt kan vi avgöra eventuella oklarheter möjligast effektivt och i realtid. Kapitalplaceringsbranschens beskattningsfrågor koordineras centraliserat på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skatteförvaltningen har gett ett beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (VH/3818/00.01.00/2020). Det officiella beslutet har getts på finska och svenska. Vissa bestämmelser som gäller utländska aktörer inom finansbranschen har översatts också på engelska.