Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Hur skattedeklarationen 2022 fylls i - anvisning för storföretagskunder

Den här anvisningen ger information som storföretagskunder särskilt kan beakta vi ifyllandet av skattedeklarationen.  

Lagändringar som trätt i kraft 2022

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

De som bedriver näringsverksamhet (eller jordbruk) kan under skatteåren 2021–2027 göra ett tilläggsavdrag på fakturor för underentreprenad utställda av organisationer för forskning och kunskapsspridning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten som utgör grunden för tilläggsavdraget ska hänföra sig till den skattskyldiges egen näringsverksamhet (eller jordbruk).

Tilläggsavdragets belopp för år 2022 är 150 % av fakturan för underentreprenad (tidigare 50 %).

Tilläggsavdragets minimibelopp för skatteåret är 5 000 euro och maximibeloppet 500 000 euro.

Med organisation för forskning och kunskapsspridning avses en sådan inom EES-området verksam sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling eller sprida resultaten av sådan verksamhet.

Skatteförvaltningens anvisning: Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027

Bilageblankett 67 (bilageblanketten har förnyats för skatteåret 2022)

Ändring av ränteavdragsbegränsningen

Från och med skatteåret 2022 har ränteavdragsbegränsningen ändrats på följande sätt avseende jämförelsen av balansräkningar:

 • Vid en jämförelse av balansräkningar korrigeras koncernbalansräkningen så att en skuld till en aktör med en betydande ägarandel betraktas som eget kapital vid jämförelsen. Som en betydande ägarandel betraktas tio procent.
 • Den skattskyldiges bokslut och koncernbokslut som läggs till grund för jämförelsen ska vara revisorsgranskade.
 • Bilageblankett 81 har uppdaterats beträffande ändringen.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat ett avgörande HFD 2022:96 som fastställer beskattningspraxis. I avgörandet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att bolagets nettoränteutgifter för innevarande skatteår och föregående skatteårs icke avdragsgilla nettoränteutgifter inte är avdragsgilla enligt den i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet föreskrivna procentbaserade räntebegränsningsregeln, i det fall att bolagets nettoränteutgifter under skatteåret är högst 500 000 euro.

Skatteförvaltningens anvisning: Begränsning av rätten till ränteavdrag i företagsbeskattningen

Ändring av hybridlagen

Lagens tillämpningsområde utsträcks att omfatta situationer där en inkomstandel som härrör från en inhemsk näringssammanslutning inte beskattas i den stat där en sådan begränsat skattskyldig bolagsman som är en annan än en fysisk person, har sin hemvist därför att bolagsmannens hemviststat anser att sammanslutningen är en särskild skattskyldig.

Skatteförvaltningens anvisning: Beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Ändring i bestämmelsen om rättelse av internprissättning

 • Bestämmelsen om rättelse av internprissättning, det vill säga BFL 31 § ändrades 1.1.2022. Ändringen tillämpas på skatteår som börjar 1.1.2022 eller senare.
 • Den ändrade bestämmelsen innehåller ett nytt 2:a moment om avgörande av transaktioner i intressegemenskap och ett nytt 3:e moment om åsidosättande av transaktioner i intressegemenskap. För övrigt ändrades inte ordalydelsen i bestämmelsen. Efter ändringen är tillämpningsområdet för BFL 31 § bredare än förut och motsvarar bestämmelsen angående internprissättning i skatteavtalen som Finland ingått. Dessutom tillämpas från och med 1 januari 2022 OECD:s riktlinjer för internprissättning i hela sin omfattning.
 • Lagändringen påverkar inte ifyllandet av skattedeklarationen eller bilageblankett 78.

Skatteförvaltningens anvisning Dokumentation av internprissättning har uppdaterats på grund av ändringen i BFL 31 §. Anvisningen har preciserats även i andra avseenden och ett nytt 2 kapitel har tillfogats som behandlar faserna före dokumentationen.

Observera gällande bilageblanketterna

Blankett 62 (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar)

 • Om höjda avskrivningar (med stöd av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023) görs på investeringar i maskiner och anläggningar, deklareras den del som överskrider den normala avskrivningen på 25 % av utgiftsresten i fältet ”tilläggsavskrivning” på blankett 62. Lagens giltighetstid har förlängts för skatteåren 2024–2025.
 • Dessutom ska fältet ”III Specifikation av skattelättnadsavskrivningar” i blankettens nedre kant fyllas i.

Blankett 66 (Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning)

 • Blankett 66 ska fyllas i enbart av koncernens högsta inhemska moderbolag som på blanketten ska ange alla sådana dottersamfund av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10.
 • Om koncernens högsta moderbolag inte äger minst 9/10 av samfundet ska det högsta modersamfundet i underkoncernen fylla i blankett 66 avseende de dottersamfund som uppfyller ägarandelskravet.
 • Det är viktigt att blanketten är rätt ifylld, så att samfundsskattens kommunandelar beräknas rätt. Koncernbolagen ska dessutom lämna in blankett 65 gällande de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag.

Blankett 78 (Utredning om internprissättning)

 • Med blankett 78 samlar Skatteförvaltningen in information om internationell internprissättning för analysändamål.
 • På blanketten redovisas affärstransaktioner som den skattskyldige gjort under skatteåret med en utländsk, i BFL 31 § avsedd part i intressegemenskap. Läs mera i blankettanvisningen.
 • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättningen ska fylla i blanketten. Även små och medelstora företag i koncernen ska fylla i blanketten om dokumentationsskyldighet uppstår för dem (BFL 14 a §). Läs mer om dokumentationsskyldigheten i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Dokumentation av internprissättning.
 • Dokumentationen av internprissättningen bifogas inte skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan be om dokumentationen till exempel i samband med riskhantering eller någon annan åtgärd i beskattningshänseende.
 • Skicka eventuella frågor om blanketten eller andra internprissättningsärenden på e-postadressen siirtohinnoittelu@vero.fi. Använd samma e-postadress för att skicka en kontaktbegäran till Skatteförvaltningens sakkunniga i internprissättningsärenden.

Kom också ihåg följande nya bilageblanketter:

Lagändringar som trätt i kraft 2023

Ändring av ränteavdragsbegränsningen

Lagändringar fr.o.m. 1.1.2023:

 • Tillämpningen av undantaget som grundar sig på en jämförelse av balansräkningar påverkas också av beloppet av betalda räntor. Undantaget tillämpas inte om beloppet av de räntor som betalats till aktörer med en betydande ägarandel i koncernen är minst 20 % av alla räntor som betalats utanför koncernen.
 • Ett helt eller delvis privatägt samfund, som genomför ett långsiktigt offentligt infrastrukturprojekt som beställts av ett offentligt samfund, får under vissa förutsättningar dra av annars icke avdragsgilla nettoränteutgifter.

Skatteförvaltningens anvisning: Begränsning av rätten till ränteavdrag i företagsbeskattningen

Kombinerat avdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

 • Den nya lagen om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (1298/2022) tillämpas från och med skatteåret 2023 parallellt med bestämmelserna i den tillfälliga lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027 (1078/2020).
 • Det kombinerade avdraget enligt den nya lagen består av ett allmänt tilläggsavdrag och ett extra tilläggsavdrag.
 • Det allmänna tilläggsavdraget är 50 % av de löneutgifter och utgifter för köpta tjänster som hänför sig till den skattskyldiges egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Avdraget tillämpas första gången i beskattningen 2023.
 • Det extra tilläggsavdraget är 45 % om beloppet för den skattskyldiges forsknings- och utvecklingsverksamhet har ökat under skatteåret jämfört med föregående skatteår. Avdraget tillämpas första gången i beskattningen 2024. 

Skatteförvaltningens anvisning publiceras under våren 2023.

Deklarationsdiskussion

Skatteförvaltningen erbjuder storföretag möjligheten till deklarationsdiskussion. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig och sker i regel på företagets initiativ. Kontakta den bekanta ansvariga handläggaren direkt eller via e-post på adressen suuryritysasiakkaat@vero.fi.

Exempel på teman som kan tas upp vid diskussionen:

 • tillämpning av ränteavdragsbegränsning (t.ex. begreppet ränta i beskattningen)
 • företagsförvärv eller internationella företagsomstruktureringar
 • tillämpning av bassamfundslagen
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på tillämpning av IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragsgilla kostnader i beskattningen som bokförts direkt mot eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst)
 • koncernavdrag.

Syftet är att effektivera verkställandet av beskattningen såväl ur företagets som ur Skatteförvaltningens synvinkel. Bland fördelarna kan nämnas snabbare utredning av ärenden som lämnar rum för tolkning. Behovet av eventuella tilläggsutredningar minskar också.

Skatteförvaltningens nyhetsbrev

Skatteförvaltningen har flera nyhetsbrev för olika kundgrupper. Storföretagens frågor behandlas i nyhetsbrevet för företagskunder och bokföringsbyråer, där man kan välja teman efter eget intresse.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2023