Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Hur skattedeklarationen 2021 fylls i - anvisning för storföretagskunder

Den här anvisningen ger information som storföretagskunder särskilt kan beakta vid ifyllandet av skattedeklarationen. 

Lagändringar som trädde i kraft 2021

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

De som bedriver näringsverksamhet (eller jordbruk) kan under skatteåren 2021–2027 göra ett tilläggsavdrag på fakturor för underentreprenad utställda av organisationer för forskning och kunskapsspridning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten som utgör grunden för tilläggsavdraget ska hänföra sig till den skattskyldiges egen näringsverksamhet (eller jordbruk).

Beloppet av tilläggsavdraget är 50 % av fakturabeloppet år 2021 (150 % från och med år 2022).

Minimibeloppet av tilläggsavdraget för skatteåret är 5 000 euro och maximibeloppet 500 000 euro.

Med organisation för forskning och kunskapsspridning avses en sådan inom EES-området verksam sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling eller sprida resultaten av sådan verksamhet.

Koncernavdrag

Slutliga förluster i ett dotterbolag i en annan EES-stat kan från och med år 2021, om förutsättningarna uppfylls, beaktas som ett koncernavdrag i beskattningen av det finska moderbolaget. Avdraget kan göras av aktiebolag eller andelslag som kan vara givare eller mottagare av koncernbidrag som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen. Det krävs att moderbolaget direkt äger minst 9/10 av aktiekapitalet eller andelarna i dotterbolaget. Ägandet kan vara indirekt om bolagen i ägarkedjan mellan moderbolaget och dotterbolaget har skatterättslig hemvist i samma EES-stat som dotterbolaget.

Moderbolaget ska påvisa beloppet av dotterbolagets förluster och att de är slutliga på det sätt som avses i EU-rätten. Koncernavdraget görs under det år då dotterbolaget upplöses till ett belopp som högst motsvarar moderbolagets skattepliktiga resultat av näringsverksamheten under skatteåret. Avdraget kan inte leda till förlust för moderbolaget.

Koncernavdrag deklareras i ett eget fält på 6B-blanketten. Till deklarationen ska dessutom fogas en fritt formulerad redogörelse över grunderna för avdraget.

Platsen för den verkliga ledningen

Ett utländskt samfund kan vara allmänt skattskyldigt i Finland på basis av platsen där den verkliga ledningen utövas från och med den 1 januari 2021.

Med platsen där den verkliga ledningen utövas avses den plats där samfundet fattar de viktigaste besluten om den högsta dagliga ledningen.

Observera gällande bilageblanketterna

Blankett 62 (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar)

 • Om höjda avskrivningar (med stöd av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023) görs på investeringar i maskiner och anläggningar, deklareras den del som överskrider den normala avskrivningen på 25 % av utgiftsresten i fältet ”tilläggsavskrivning” på blankett 62.
 • Dessutom ska fältet ”III Specifikation av skattelättnadsavskrivningar” i blankettens nedre kant fyllas i.

Blankett 66 (Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning)

 • Blankett 66 ska fyllas i enbart av koncernens högsta inhemska moderbolag som på blanketten ska ange alla sådana dottersamfund av vilka det direkt eller indirekt äger 9/10.
 • Om koncernens högsta moderbolag inte äger minst 9/10 av samfundet ska det högsta modersamfundet i underkoncernen fylla i blankett 66 avseende de dottersamfund som uppfyller ägarandelskravet.
 • Det är viktigt att blanketten är rätt ifylld, så att samfundsskattens kommunandelar beräknas rätt. Koncernbolagen ska dessutom lämna in blankett 65 gällande de samfund och sammanslutningar där ägarandelen är minst 10 % samt av givet och mottaget koncernbidrag.

Blankett 78 (Utredning om internprissättning)

 • Med blankett 78 samlar Skatteförvaltningen in information om internationell internprissättning för analysändamål.
 • På blanketten redovisas affärstransaktioner som den skattskyldige gjort under skatteåret med en utländsk, i BFL 31 § avsedd part i intressegemenskap. Läs mera i blankettanvisningen.
 • Alla de koncernbolag som är skyldiga att upprätta en dokumentation av internprissättningen ska fylla i blanketten. Även små och medelstora företag i koncernen ska fylla i blanketten om dokumentationsskyldighet uppstår för dem (BFL 14 a §). Läs mer om dokumentationsskyldigheten i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Dokumentation av internprissättning.
 • Dokumentationen av internprissättningen bifogas inte skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan be om dokumentationen till exempel i samband med riskhantering eller någon annan åtgärd i beskattningshänseende.
 • Skicka eventuella frågor om blanketten eller andra internprissättningsärenden på e-postadressen siirtohinnoittelu@vero.fi. Använd samma e-postadress för att skicka en kontaktbegäran till Skatteförvaltningens sakkunniga i internprissättningsärenden.

Kom också ihåg följande nya bilageblanketter:

Lagändringar som trätt i kraft 2022

Ändring av ränteavdragsbegränsningen

Från och med skatteåret 2022 har ränteavdragsbegränsningen ändrats på följande sätt avseende jämförelsen av balansräkningar:

 • Vid en jämförelse av balansräkningar ska koncernbalansräkningen justeras så att en skuld till en aktör som innehar en betydande ägarandel betraktas som eget kapital vid jämförelsen. Som en betydande andel betraktas tio procent.
 • Den skattskyldiges bokslut och koncernbokslut som läggs till grund för jämförelsen ska vara revisorsgranskade.

Dessutom tillämpas följande ändringar retroaktivt från och med skatteåret 2020:

 • På grund av bestämmelsen om ränteavdragsbegränsning får icke avdragsgilla nettoränteutgifter som uppkommit under skatteåret 2019 och som inte dragits av i förvärvskällan för annan verksamhet dras av i NärSkL-förvärvskällan.
 • Tillämpningsområdet för bestämmelserna om projekt som ska betraktas som långfristiga offentliga infrastrukturprojekt utvidgas så att begränsningen av rätten till ränteavdrag inte tillämpas på offentliga infrastruktursamfund som ansvarar för genomförandet eller upprätthållandet av offentlig infrastruktur.

Dessutom har högsta förvaltningsdomstolen meddelat avgörandet HFD 2021:123 som ändrar beskattningspraxis. HFD ansåg att de betalningar som skulle erläggas med stöd av ett räntederivatavtal under omständigheterna i det aktuella fallet var motsvarande andra prestationer som är ersättning för främmande kapital enligt NärSkL 18 a § 2 mom. och som ska beaktas i beräkningen av nettoränteutgifterna. 

Förändring av tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Från år 2022 höjs tilläggsavdraget till 150 procent av fakturorna för underentreprenad som uppfyller förutsättningarna i lagen (tilläggsavdraget är 50 % år 2021).

Ändring av hybridlagen

Lagens tillämpningsområde utsträcks att omfatta situationer där en inkomstandel som härrör från en inhemsk näringssammanslutning inte beskattas i den stat där en sådan begränsat skattskyldig bolagsman som är en annan än en fysisk person, har sin hemvist därför att bolagsmannens hemviststat anser att sammanslutningen är en särskild skattskyldig.

Ändring i bestämmelsen om rättelse av internprissättning

 • Bestämmelsen om rättelse av internprissättning, det vill säga BFL 31 § ändrades 1.1.2022. Ändringen tillämpas på skatteår som börjar 1.1.2022 eller senare.
 • Den ändrade bestämmelsen innehåller ett nytt 2:a moment om avgörande av transaktioner i intressegemenskap och ett nytt 3:e moment om åsidosättande av transaktioner i intressegemenskap. För övrigt ändrades inte ordalydelsen i bestämmelsen. Efter ändringen är tillämpningsområdet för BFL 31 § bredare än förut och motsvarar bestämmelsen angående internprissättning i skatteavtalen som Finland ingått. Dessutom tillämpas från och med 1 januari 2022 OECD:s riktlinjer för internprissättning i hela sin omfattning.
 • Lagändringen påverkar inte ifyllandet av skattedeklarationen eller bilageblankett 78.
 • Skatteförvaltningens anvisning (uppdateras med anledning av ändringen våren 2022): Dokumentation av internprissättning

Deklarationsdiskussion

Skatteförvaltningen erbjuder storföretag möjligheten till deklarationsdiskussion. I deklarationsdiskussionen har företaget möjlighet att ta upp sådana poster som kan lämna rum för tolkning eller som företaget behöver handledning för.

Diskussionen är frivillig och sker i regel på företagets initiativ. Kontakta den bekanta ansvariga handläggaren direkt eller via e-post på adressen suuryritysasiakkaat@vero.fi.

Exempel på teman som kan tas upp vid diskussionen:

 • tillämpning av ränteavdragsbegränsning (t.ex. begreppet ränta i beskattningen)
 • företagsförvärv eller internationella företagsomstruktureringar
 • tillämpning av bassamfundslagen
 • skillnader mellan bokslutet och beskattningsuträkningen som beror på tillämpning av IFRS-standarder
 • poster som gäller aktiebaserade incitamentsystem
 • betydande överlåtelser av egendom
 • avdragsgilla kostnader i beskattningen som bokförts direkt mot eget kapital
 • avräkning av källskatt om inkomstens karaktär lämnar rum för tolkning (t.ex. gränsdragning mellan royalty och rörelseinkomst)
 • koncernavdrag.

Syftet är att effektivera verkställandet av beskattningen såväl ur företagets som ur Skatteförvaltningens synvinkel. Bland fördelarna kan nämnas snabbare utredning av ärenden som lämnar rum för tolkning. Behovet av eventuella tilläggsutredningar minskar också.

Skatteförvaltningens nyhetsbrev

Koncernskattecentralens nyhetsbrev publiceras inte längre. Ärenden som berör storföretag är inkluderade i nyhetsbrevet för företagskunder.