Nedläggning av verksamhet – rörelseidkare eller yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare ska anmäla till Skatteförvaltningen och handelsregistret om de lägger ned sin näringsverksamhet. Gör anmälan med blanketten Ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.

När verksamheten upphört ska rörelseidkaren eller yrkesutövaren se till att bli avregistrerad från Skatteförvaltningens register. Nedläggningen av verksamheten kan också påverka förskottsskatterna. Förvara bokföring- och bokslutsmaterialet även efter att verksamheten lagts ned.

Avregistrering ur Skatteförvaltningens register

Anteckna i ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 de register ur vilka du vill bli avregistrerad. Uppgifterna förmedlas till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret. Det brukar ta kring tre veckor att handlägga en nedläggningsanmälan.

En rörelseidkare eller yrkesutövare stryks ur registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret i och med att den momspliktiga verksamheten har upphört eller de sista lönerna betalats ut. Förskottsuppbördsregistreringen upphör tidigast den dag blankett Y6 lämnas in, inte retroaktivt.

Skicka blanketten till adressen:
PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

När har verksamheten upphört?

En rörelseidkare eller yrkesutövare kan lägga ned sin näringsverksamhet genom att exempelvis sälja dess alla tillgångar eller bara upphöra med den faktiska näringsverksamheten (exempelvis säga upp hyreskontraktet för en affärslägenhet och sälja varulagret eller ta det i privatbruk).

Om Skatteförvaltningen inte har fått en nedläggningsanmälan med blankett Y6 anses näringsverksamheten fortsätta. Om verksamheten fortfarande anses fortsätta ska exempelvis deklarationer av moms och arbetsgivarprestationer (tidigare: periodskattedeklaration)  lämnas för varje skatteperiod.

Observera att ett villkor för att få arbetslöshetsersättning och andra förmåner kan vara att näringsverksamheten faktiskt har lagts ned och anmälts nedlagd.

Kom ihåg att lämna in de sista skattedeklarationerna i tid

Efter att verksamheten lagts ned ska du se till att samtliga skatterelaterade deklarationer och anmälningar (inkomstskattedeklaration, deklarationer av moms och arbetsgivarprestationer samt årsanmälningar) lämnas i tid.

Skattedeklaration

Skattedeklarationen för näringsverksamhet för det år då verksamheten upphört ska lämnas i början av april följande år, oavsett när räkenskapsperioden faktiskt har gått ut. Uppge i skattedeklarationen även att verksamheten upphört. Om skattedeklarationen lämnas in för sent påförs en förseningsavgift. Om en skattedeklaration inte alls lämnas in är påföljden beskattning enligt uppskattning och en skatteförhöjning. 

Läs mer om att deklarera.

Moms och andra skatter på eget initiativ

Deklarationerna av moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ ska lämnas in för varje skatteperiod ända tills registreringarna hävts även om någon egentlig verksamhet inte längre pågår.

Om du lämnar in en deklaration av skatter på eget initiativ för sent måste du betala förseningsavgift. Om en skattedeklaration inte alls lämnas in måste beskattningen verkställas enligt uppskattning och du åläggs att betala en skatteförhöjning. Moms och andra skatter och prestationer som betalas på eget initiativ ska betalas i tid.

Årsanmälan

Alla arbetsgivare och andra som är skyldiga att lämna uppgifter måste årligen lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen om de löner och andra prestationer som de betalat ut. Årsanmälan ska lämnas inom januari året efter utbetalningsåret. Om du försenar dig med årsanmälan kan följden bli en försummelseavgift.

Läs mer om att lämna årsanmälan.

Kontrollera även förskottsskatten

När din verksamhet upphör ska du kontrollera förskottsskattebeloppet. Anmäl vid behov de nya uppgifterna till Skatteförvaltningen för att inte behöva betala för mycket eller för lite förskottsskatt. Om du har bedrivit näring tillsammans med din maka eller make måste ni var för sig söka ändring i förskottsskatten.

Ändra förskottsskatten i MinSkatt

Förskottsskatterna för det sista skatteåret ska betalas i tid. Observera att rater av förskottsskatten kan debiteras också efter att den egentliga näringsverksamheten lagts ned. Förskottsskatteraterna är alltså inte kopplade till den faktiska tiden för näringsverksamheten.

Om du för skatteåret efter det innevarande har lämnat uppgifter som gäller förskottsskatt ska du också ändra dessa uppgifter i behövlig mån.

Läs mer om förskottsskatten

Förvara bokföringsmaterialet och bokslutet tio år

Rörelseidkare och yrkesutövare ska förvara bokföringsböckerna och bokslutet för den sista räkenskapsperioden minst 10 år från att räkenskapsperioden gått ut. Verifikationerna för räkenskapsperioden ska förvaras sex år från utgången av skatteåret.