Nedläggning av verksamhet

Anmäl om nedläggning av jordbruksverksamheten till Skatteförvaltningen med blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan Y6. Kom också ihåg att lämna in de sista skattedeklarationerna i tid. Beakta att moms och arbetsgivarprestationer ska deklareras tidigare än vanligt det år då verksamheten läggs ned.

När verksamheten har upphört ska jordbruksföretagaren se till att bli avregistrerad från de Skatteförvaltningens register, som företagaren har antecknats i. Nedläggningen av verksamheten kan också påverka förskottsskatterna. Jordbruksföretagaren ska dessutom anmäla momsen på det utgående lagret som blir kvar i besittning. Spara bokföringsmaterialet och verifikationerna också efter att du lagt ned verksamheten.

Hur blir du avregistrerad från Skatteförvaltningens register?

Anteckna i ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 de register från vilka du vill bli avregistrerad. Med samma blankett förmedlas uppgifterna till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Det brukar ta ca tre veckor att handlägga en nedläggningsanmälan.

En jordbruksföretagare stryks ur registret över momsskyldiga när den momspliktiga verksamheten upphört.  Om du frivilligt har ansökt om momsregistrering kan du bli avregistrerad tidigast fr.o.m. ankomstdagen för anmälan om nedläggning (Y6). Förskottsuppbördsregistreringen upphör också tidigast den dag blankett Y6 lämnas in, inte retroaktivt. Ur arbetsgivarregistret stryks du efter sista löneutbetalningen.

Fyll i och skriv ut ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 (www.ytj.fi).

Skicka blanketten till adressen:
PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

När har verksamheten upphört?

Jordbruksidkandet kan läggas ned exempelvis genom att sälja jordbrukets tillgångar i sin helhet eller bara genom att sluta vara jordbruksföretagare.

Om du inte längre själv idkar jordbruk men arrenderar ut åker, kan du ansöka om avregistrering från registret över momsskyldiga. Utarrendering av åker är momsfritt. Du kan dock välja att frivilligt ansöka om momsregistrering för utarrendering av åker som överlåtare av nyttjanderätt till fastigheten.

Läs mer om överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Om du inte har lämnat in anmälan om nedläggning till Skatteförvaltningen med blankett Y6, anses jordbruksverksamheten ännu pågå. I så fall ska du fortfarand lämna in skattedeklarationen och periodskattedeklarationen. Observera att ett villkor för att få arbetslöshetsersättning och andra förmåner kan vara att näringsverksamheten faktiskt har lagts ned och också anmälts nedlagd.

Kom ihåg att lämna in de sista skattedeklarationerna i tid

När jordbruksverksamheten har upphört ska du se till att lämna in alla deklarationer och anmälningar som gäller beskattning i tid, dvs. inkomstskattedeklarationen, deklarationer av moms och arbetsgivarprestationer samt årsanmälan.

Skattedeklaration

Lämna ännu in den sista skattedeklarationen för jordbruket för det skatteår då verksamheten lades ned. Ange i skattedeklarationen även att verksamheten upphört. Om skattedeklarationen lämnas in för sent påförs en förseningsavgift. Om en skattedeklaration inte alls lämnas in är påföljden beskattning enligt uppskattning och en skatteförhöjning.

Läs mer om jordbrukets skattedeklaration.

Moms och andra skatter på eget initiativ

Lämna in deklarationerna av moms och arbetsgivarprestationer (tidigare: periodskattedeklaration) för varje skatteperiod ända tills registreringarna hävts även om någon egentlig verksamhet inte längre pågår. Betala i tid också skatter och andra prestationer som ska deklareras.

Om du lämnar in en momsdeklaration eller annan deklaration av skatter på eget initiativ för sent måste du betala förseningsavgift. Om du inte alls lämnar in en skattedeklaration verkställs beskattningen enligt uppskattning och du måste betala en skatteförhöjning.

Beakta att moms och arbetsgivarprestationer ska deklareras tidigare än vanligt det år då verksamheten läggs ned. Lämna in deklarationen av skatter på eget initiativ senast den tolfte dagen i den andra månaden efter den månad då verksamheten upphör trots att skatteperioden skulle ha varit ett år eller kvartal. Om verksamheten t.ex. upphör 31.3., ska momsdeklarationen vara inlämnad senast 12.5.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar skatter på eget initiativ.
Läs mer om moms på utgående lager.

Årsanmälan

Kom ihåg att lämna in årsanmälan om betalda löner och andra prestationer för nedläggningsåret om du har haft avlönade arbetstagare.

Läs mer om att lämna in årsanmälan.

Kontrollera även förskottsskatten

Kontrollera förskottsskattebeloppet när du lägger ned din jordbruksverksamhet. Anmäl vid behov de nya uppgifterna till Skatteförvaltningen så betalar du inte för mycket eller för lite i förskottsskatt. Om du har bedrivit jordbruk tillsammans med din maka eller make måste ni var för sig söka ändring i förskottsskatten.

Ansök om ändring av förskottsskatten i MinSkatt

Förskottsskatterna för det sista skatteåret ska också betalas i tid. Observera att förskottsbetalningsrater eventuellt kan debiteras också efter tidpunkten för nedläggningen av den egentliga jordbruksverksamheten.  Förskottsskatteraterna är alltså inte kopplade till den faktiska tiden för jordbruksverksamheten.

Om du redan tidigare har lämnat uppgifter för fastställande av förskottsskatt för nästa skatteår ska du också ändra dessa uppgifter i behövlig mån.

Läs mer om förskottsskatter

Spara anteckningarna och verifikationerna i 6 år

Uppgifterna i skattedeklarationen för jordbruk ska grunda sig på anteckningar ur vilka inkomster och utgifter framgår. Anteckningarna och verifikationerna ska sparas i sex år efter skatteårets utgång.

Verifikationer som gäller fastighetsinvesteringar ska sparas för momsbeskattning i 13 år från slutet av det kalenderår då nybygget eller ombyggnaden har blivit färdig.

Läs mer om granskning av fastighetsinvesteringar.