Nedläggning av verksamhet – föreningar och stiftelser

Föreningsmötet beslutar om upplösningen av en förening. En registrerad förening ska anmäla upplösningen till föreningsregistret. En stiftelse kan upplösas enbart enligt vissa villkor, och för detta behövs Patent- och registerstyrelsens tillstånd. Upplösningen ska anmälas till stiftelseregistret. Anmälan om upplösning av både en förening och en stiftelse lämnas dessutom vid behov till Skatteförvaltningen och till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Upplösning av en förening

När föreningsmötet har fattat beslut om upplösning av föreningen, sköter antingen styrelsen eller en likvidator som utsetts av styrelsen åtgärderna i anknytning till upplösningen.
När den slutliga utredningen är klar, lämnar styrelseordföranden eller likvidatorn anmälan om upplösningen av föreningen till föreningsregistret. Detta gäller registrerade föreningar. Blanketten för anmälan om upplösning kan hämtas på adressen prh.fi. Föreningen anses ha upphört när upplösningen har antecknats i föreningsregistret.

Om en föreningsverksamhet i praktiken har upphört, men föreningen inte har upplösts, kan en föreningsmedlem hos domstolen på föreningens hemort ansöka om att föreningen ska förklaras upplöst. Domstolen förordnar sökanden eller någon annan att som likvidator sköta likvidationen av föreningen.

Om föreningen är införd i Skatteförvaltningens register och i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen, ska styrelsen eller likvidatorn anmäla upplösningen också med nedläggningsanmälan Y4 (+ bilageblankett 15). Nedläggningsanmälan kan laddas ned på adressen ytj.fi.

Om föreningen i sin ägo har lägenhetsaktier eller fastigheter ska den även lämna till Skatteförvaltningen en redogörelse för till vem lägenhetsaktierna och fastigheterna överförs efter att föreningen upplösts. Redogörelsen kan lämnas exempelvis vid punkten Ytterligare information i nedläggningsanmälan Y4.

Upplösning av en stiftelse

En stiftelse kan upplösas enbart enligt vissa villkor. Den vanligaste grunden för upplösningen av en stiftelse är att stiftelsens medel har minskat så mycket, att det inte längre finns några förutsättningar för stiftelsens verksamhet.

Stiftelseregisterproceduren i anslutning till upplösning av en stiftelse har två faser. Först ska stiftelsen med en skriftlig ansökan be om Patent- och registerstyrelsens samtycke till upplösning med blanketten för nedläggningsanmälan Y4 (+ bilageblankett 17). Stiftelsens styrelse tar hand om åtgärderna i anslutning till upplösningen av stiftelsen. Patent- och registerstyrelsen kan vid behov förordna en eller flera likvidatorer som ska ta hand om ärendet. När upplösningsåtgärderna har genomförts, anmäler stiftelsen med blanketten för nedläggningsanmälan Y4 och bilageblankett 17 upplösningen till stiftelseregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Stiftelsen antecknas som upplöst efter att Patent- och registerstyrelsen har godkänt slutredovisningen.

Vid behov ska stiftelsen dessutom med blanketten för nedläggningsanmälan Y4 och bilageblankett 15 anmäla nedläggningen till Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Om stiftelsen i sin ägo har lägenhetsaktier eller fastigheter ska den lämna till Skatteförvaltningen även en redogörelse för till vem lägenhetsaktierna och fastigheterna överförs efter att stiftelsen upplösts. Redogörelsen kan lämnas exempelvis vid punkten Ytterligare information i nedläggningsanmälan Y4.

Avregistrering från Skatteförvaltningens register

Med samma nedläggningsanmälan Y4 förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Upphörande av momsskyldighet

Med nedläggningsanmälan Y4 anmäler en förening eller en stiftelse att momsskyldigheten har upphört. Anmälan lämnas efter att den momspliktiga affärsverksamheten har upphört eller senast då affärsegendomen har sålts. Utifrån nedläggningsanmälan stryker Skatteförvaltningen föreningen eller stiftelsen ur registret över momsskyldiga. En momsdeklaration (tidigare: periodskattedeklaration) ska lämnas ännu för verksamhetens sista skatteperiod.

En förening eller en stiftelse kan, om den så önskar, fortsätta som momsskyldig fram till att de resterande affärstillgångarna som innehas av denna har sålts. För tiden då affärstillgångarna realiseras lämnas momsdeklarationerna på normalt sätt.

Upphörande av förskottsuppbördsregistrering

På begäran avregistrerar Skatteförvaltningen den förening eller stiftelse som varit införd i förskottsuppbördsregistret. Registreringen upphör det datum förvärvsverksamheten upphör, men i allmänhet inte retroaktivt.

Skatteförvaltningen stryker en förening eller en stiftelse ur förskottsuppbördsregistret också då föreningen eller stiftelsen inte med nedläggningsanmälan Y4 meddelat att verksamheten upphört, men det på annat sätt kommit fram att verksamheten har upphört. Detta är möjligt exempelvis om en förening eller en stiftelse i skattedeklarationen har anmält att verksamheten har upphört.

Upphörande med regelbunden löneutbetalning

Den regelbundna löneutbetalningen antecknas ha upphört den dag man senast har utbetalt löner. Då löneutbetalningen upphör lämnar man samtidigt den sista deklarationen av arbetsgivarprestationer (tidigare: periodskattedeklaration) och betalar arbetsgivarprestationerna för den skatteperiod då registreringen har upphört.

Om en förening eller en stiftelse upphör att vara en regelbunden arbetsgivare mitt under pågående kalenderår, lämnar bolaget en årsanmälan före utgången av januari påföljande år.

Om en förening eller en stiftelse betalar ut löner tillfälligt efter nedläggningsdatumet, ska den deklarera och betala arbetsgivarprestationer för de månader då löner har betalats. Det ska alltid lämnas in en årsanmälan över utbetalda löner till Skatteförvaltningen, medan löntagaren ska få ett verifikat.

Skattedeklaration

Om en förening eller stiftelse avvecklas, ska den sista skattedeklarationen gälla fram till den dag då den sista räkenskapsperioden avslutas. Om verksamheten avbryts, ska föreningen eller stiftelsen i vissa situationer lämna en skattedeklaration.

Kontaktuppgifter efter nedläggning av verksamheten

På nedläggningsanmälan Y4 ska föreningen eller stiftelsen anteckna den adress där Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta föreningen eller stiftelsen efter nedläggningen av verksamheten.

Var kan man få nedläggningsanmälan

Nedläggningsanmälan Y4 jämte bilagor kan laddas ned på adressen ytj.fi. Blanketten sänds per post till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000 00231 Helsingfors.