Allmän information för rörelseidkare och yrkesutövare

Det behövs inget särskilt tillstånd eller avtal för att verka som rörelseidkare eller yrkesutövare. När verksamheten inleds ska dock en anmälan lämnas till Skatteförvaltningen samt vid behov till handelsregistret.

Enskild näringsidkare, rörelseidkare eller yrkesutövare?

En fysisk person bedriver i sitt eget namn näringsverksamhet i egenskap av en enskild näringsidkare. Termen enskild näringsidkare har inte etablerats i allmänspråket. I allmänspråket används för den näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person ofta benämningarna privat rörelse, yrkesutövare, firma eller något annat motsvarande. Här på Skatteförvaltningens sidor används för enskild näringsidkare benämningen rörelseidkare eller yrkesutövare.

Vem kan vara rörelseidkare eller yrkesutövare?

I Finland kan en person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) verka som rörelseidkare eller yrkesutövare. Även en person under 18 år kan verka som rörelseidkare eller yrkesutövare. För detta behövs vanligtvis vårdnadshavarens (eller någon annan intressebevakares) samtycke. I denna situation undertecknas etableringsanmälan Y3 av både den minderårige rörelseidkaren eller yrkesutövaren själv och dennes vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren eller intressebevakaren bedriver näringsverksamhet på den minderåriges vägnar och för dennes räkning, krävs magistratens tillstånd.

Etableringsåtgärder

En rörelseidkare eller en yrkesutövare är inte ett bolag, utan denna verkar i sitt eget namn och bär själv det ekonomiska ansvaret för sina förbindelser. Rörelseidkaren eller yrkesutövaren behöver inte upprätta några särskilda bolagsrättsliga handlingar över sin näringsverksamhet, till exempel bolagsordning eller bolagsavtal.

Blanketten för etableringsanmälan Y3 används för att anmäla att verksamhet inleds. Uppgifterna i anmälan förmedlas till Skatteförvaltningen och vid behov också till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Av EU-medborgare krävs normalt inget näringstillstånd. Inom vissa branscher finns det dock behörighetskrav eller andra särskilda villkor, vilket innebär att ett tillstånd krävs för näringsverksamheten. Tillståndspliktiga näringar omfattar exempelvis taxitrafik, elentreprenad, tillverkning av läkemedel och alkohol samt bank- och försäkringsverksamhet.

Om inget särskilt tillstånd behövs, kan verksamheten vanligtvis inledas direkt efter att etableringsanmälan Y3 har lämnats in. Innan verksamheten inleds lönar det sig att öppna ett separat bankkonto för näringsverksamhetens penningrörelse, ordna skötseln av bokföringsärendena, teckna nödvändiga försäkringar samt sköta andra praktiska frågor.

En rörelseidkare eller yrkesutövare bedriver näringsverksamhet i sitt eget namn. Om makar bedriver företagsverksamhet tillsammans, etableras företaget i den ena makens/makans namn. En rörelseidkares eller yrkesutövares förbindelser inom näringsverksamheten binder honom eller henne personligen. Han eller hon ansvarar för dessa med hela sin förmögenhet.

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken