Förskottsskatt - ny näringssammanslutning

Man betalar förskottsskatt på den beskattningsbara inkomst (vinst) man fått av näringsverksamheten. I öppna bolag och kommanditbolag fastställs förskottsskatten enligt bolagets inkomster och betalas av bolagsmännen. Då en näringssammanslutning inleder sin verksamhet ska bolagsmännen uppskatta inkomsterna och kostnaderna i företagsverksamheten i proportion till sina respektive inkomstandelar.

Bolagsmännen betalar förskottsskatten

Skatteförvaltningen beräknar hur mycket i skatt varje bolagsman i öppna bolag och kommanditbolag ska betala i förväg, dvs. i förskottsskatt eller förskott. Det här kallas för förskottsuppbörd. Det öppna bolaget eller kommanditbolaget betalar alltså inte förskottskatt, utan den betalas av bolagsmännen i proportion till sina inkomstandelar.

Förskottsskatten beräknas för bolagsmän i nya näringssammanslutningar på basis av de uppgifter de uppskattat som sin beskattningsbara inkomst när de ansökt om förskottsskatt. Också övriga inkomster än inkomsterna från sammanslutningen – t.ex. löner och startpeng – påverkar förskottskatten. När du ansöker om förskottskatt, ange också dina skatteavdrag eftersom också dessa påverkar beloppet på förskottsskatt.

Ansök om förskottsskatt på nätet (skatt.fi/skattekort).
Fyll i och skriv ut en ansökan om förskottsskatt på en pappersblankett.

Skatteförvaltningen postar dig giroblanketter för att betala förskottsskatten.

Kom ihåg att kontrollera beloppet av förskottsskatt

Det kan vara svårt för bolagsmän i nya näringssammanslutningar att uppskatta sina inkomster och utgifter i näringsverksamheten. Kom ihåg att kontrollera beloppet av förskottsskatt och anmäla eventuella ändringar i verksamheten till Skatteförvaltningen så snart som möjligt. Beloppet av förskottskatt grundar sig på en uppskattning som måste preciseras om inkomsterna och kostnaderna förändras. Förskottsskatten kan ändras mitt under året.

Om verksamheten är förlustbringande återstår det inte någon förskottsskatt att betala. Kontakta i så fall Skatteförvaltningen för att ändra förskottsskatten.

Om du bedriver verksamhet i liten skala och du är bolagsman kan näringssammanslutningens inkomster och utgifter beaktas i ditt skattekort för löneinkomst. Då behöver du inte ansöka om förskottsskatt separat. Du behöver emellertid ett nytt skattekort där också näringssammanslutningens inkomster har beaktats.

Du kan ansöka om ändring av skattekortet eller förskottskatten på följande sätt:

  • på nätet (skatt.fi/skattekort): för att kunna använda tjänsten måste du ha personliga nätbankkoder
  • ring 029 497 005, Företagare (kommanditbolag, öppna bolag, firmor)
  • fyll i och skriv ut en skattekortsansökan och posta den till Skatteförvaltningen
  • besök skattebyrån.

Förskottsskatten beräknas enligt tidigare inkomster

När du fortsätter med företagsverksamheten beräknas förskottsskatten utgående från inkomstuppgifterna i den senast slutförda beskattningen. Exempelvis förskottsskatten för 2015 fastställs enligt beskattningsuppgifterna för år 2013. Om du har ansökt om ändring av förskottsskatten ersätter uppgifterna i ändringsansökan uppgifterna i den senast verkställda beskattningen.

Exempel: En näringssammanslutning har lämnat in etableringsanmälan vid ingången av 2013 och uppskattat inkomsterna av företagsverksamheten till 10 000 euro. När förskottsskatt har beräknats till bolagsmännen har detta belopp använts som grund.

Vid utgången av 2013 märker du att näringssammanslutningens vinst trots allt uppgick till 20 000 euro. Eftersom bolagsmännen har betalat för litet i förskottsskatt i proportion till näringssammanslutningens inkomster måste de betala kvarskatt.

Beskattningen för år 2013 slutförs i oktober 2014. Kvarskatten för 2013 betalas i december 2014 och i februari 2015. Skatteförvaltningen räknar ut bolagsmännens förskottsskatt för 2015 enligt en inkomst om 20 000 euro. Förskottsskatten för det följande året kommer således att vara större än året innan.

I början av år 2015 kan du ha skatter för två olika år att betala: både kvarskatt för år 2013 och förskottsskatt för år 2015.

För att undvika kvarskatten kan det vara motiverat att ansöka om ändring av förskottsskatten redan under skatteåret så att skattebeloppet blir så rätt som möjligt.

Kontrollera hur mycket du måste betala i skatt (skatt.fi/skatteräknare).

Ange dina inkomster av näringssammanslutningen i räknarens punkt Förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning.

Antalet betalningsrater fastställs enligt skattebeloppet

Förskottsskatten förfaller till betalning beroende på skattebeloppet antingen varje månad, varannan månad eller två gånger om året.

Läs mer om betalningen av förskottsskatt

Från förskottsskatt till den slutliga beskattningen

Uppgifterna i den slutliga beskattningen kan avvika från de uppgifter som lämnats för förskottsbeskattningen om du inte har uppdaterat uppgifterna under året.

Om du inte har betalat tillräckligt i förskottsskatt under året måste du betala den resterande skatten efteråt i form av kvarskatt. På kvarskatten utgår också ränta.
Läs mer om betalningen av kvarskatt

Om du har betalat för mycket i förskottsskatt får du skatteåterbäring.

Observera att inkomsten från näringssammanslutningen beskattas som inkomst för det år då sammanslutningens räkenskapsperiod går ut. Också förskottsskatten faller till betalning under det år då räkenskapsperioden går ut.

Du kan komplettera förskottsskatten med förskottskomplettering

Om du mot slutet av året märker att du betalat för lite i förskottsskatt kan du komplettera beloppet genom att betala förskottskomplettering.
Räkna ut beloppet av förskottskomplettering med vår räknare (skatt.fi/skatteprocentraknare).

Mata in förvärvsinkomsten från sammanslutningen i punkten Förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning. Lägg till också dina andra eventuella inkomster och skatteavdrag. Observera att räknarens resultat är endast riktgivande.
Så här betalar du förskottskomplettering

En obetald förskottsskatt skickas till utsökning

Om du inte betalar din förskottsskatt skickar Skatteförvaltningen dig en betalningspåminnelse om den obetalda skatteraten. Betala förskottsskatten med de uppgifter som står i betalningspåminnelsen.

  • Om du har betalningssvårigheter, kontakta Skatteförvaltningen för att få ärendet utrett.
  • Om du har tappat bort dina giroblanketter för förskottsskatt, ring 029 497 005 Företagare (kommanditbolag, öppna bolag, firmor).

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken