Bolagsmän och bolagsavtal

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag bildas när det förts in i handelsregistret.  Registreringen ska göras inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknats. Såväl fysiska personer som företag kan vara bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag.

Vem kan vara bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag?

Såväl fysiska personer som företag (juridiska personer) kan vara bolagsmän i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag. Minst en av samfundets ansvariga bolagsmän ska vara bosatt eller, om bolagsmannen är en juridisk person, ha sin hemort inom EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

En omyndig eller minderårig person kan vara bolagsman, om hens intressebevakare företräder hen vid anslutningen till bolaget och intressebevakaren har magistratens tillstånd att göra det. Magistratens tillstånd ska bifogas etableringsanmälan.

Ansvariga och tysta bolagsmän har olika ansvar

Bolagsrättsligt är ett öppet bolag eller ett kommanditbolag en separat enhet i förhållande till bolagsmännen.

När det grundas ska ett öppet bolag ha minst två ansvariga bolagsmän. Ett kommanditbolag ska i sin tur vid starten ha minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman.

I både ett öppet bolag och ett kommanditbolag är de ansvariga bolagsmännen personligt ansvariga för bolagets skulder och andra förpliktelser. Det ansvar som de tysta bolagsmännen i ett kommanditbolag har begränsar sig till beloppet av den egendomsinsats som överenskommits i bolagsavtalet.

Bolaget ska anmälas till handelsregistret

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag uppstår när det förts in i handelsregistret. Bolaget ska anmälas för registrering inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknats. I annat fall förfaller etableringen av bolaget.  

Registreringskravet gäller även de öppna bolag och kommanditbolag som grundats före 2016. Tidigare grundade bolag ska anmälas till registret senast 31.12.2017. I annat fall anses bolaget upplöst.

Även ett beslut som gäller ändring av bolagsavtal ska anmälas till handelsregistret utan dröjsmål. Beslutet får inte verkställas förrän det registrerats.

Bolagsavtalet ska vara skriftligt

Öppna bolag och kommanditbolag ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal. I bolagsavtalet för ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kommer man överens om att etablera bolaget och om sådant som är viktigt med tanke på bolagets verksamhet.

Åtminstone följande ska slås fast i bolagsavtalet:

  • bolagets firmanamn
  • kommunen där bolagsverksamheten leds
  • bolagets bransch
  • bolagsmännen.

Bolagsavtalet för ett kommanditbolag ska dessutom specificera

  • de ansvariga respektive tysta bolagsmännen
  • en tyst bolagsmans insats i euro.

I bolagsavtalet bör man även komma överens om exempelvis samfundets räkenskapsperiod, revisorer, vinstfördelning, representation, överlåtelse av bolagsandelar, utträde ur sammanslutningen, uppsägning av bolagsavtalet, upplösning av sammanslutningen och fortsatt verksamhet vid en bolagsmans eventuella frånfälle. I den utsträckning dessa frågor inte behandlats i bolagsavtalet tillämpas lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

Bolagsavtalet måste dateras och undertecknas av samtliga bolagsmän (inklusive tysta).

Etableringsanmälan ska göras innan verksamheten inleds

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska lämna en etableringsanmälan om att verksamheten inleds dels till Skatteförvaltningen, dels till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Etableringsanmälan görs med Företags- och organisationsdatasystemets blankett Y2. Anmälan ska lämnas in innan verksamheten inleds. Y-blanketten ska undertecknas av den person som har näringssammanslutningens firmateckningsrätt, dvs. rätt att underteckna dokument i företagets namn.

Införseln i handelsregistret är avgiftsbelagd. Betala behandlingsavgiften i förväg och bifoga kvittot till etableringsanmälan.

Läs mer om att grunda ett öppet bolag eller ett kommanditbolag på Patent- och registerstyrelsens webbplats (www.prh.fi).

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken