Nya företag – öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag och kommanditbolag ska anmäla bildandet till Skatteförvaltningen samt till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen. Bolaget ska anmälas till handelsregistret inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknats, i annat fall förfaller bolagsbildningen.

När det grundas ska ett öppet bolag ha minst två ansvariga bolagsmän. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman. Mellan bolagsmännen upprättas ett skriftligt bolagsavtal som bifogas till etableringsanmälan. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska anmälas till handelsregistret inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknats.

Läs mer om bolagsmän och bolagsavtal.

Anmäl bolaget till olika register med etableringsanmälan Y2

Med en etableringsanmälan kan du anmäla ditt bolag till handelsregistret, förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över momsskyldiga. Du får ett FO-nummer inom ett par dagar, men registreringen i Skatteförvaltningens register tar vanligtvis cirka tre veckor.

Fyll i och skriv ut etableringsanmälan Y2 (www.ytj.fi).

Skicka blanketten till adressen:
PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Registrering i handelsregistret är avgiftsbelagd. Betala behandlingsavgiften i förväg och bifoga kvittot till etableringsanmälan.

Läs mer om handelsregistrets behandlingsavgifter (www.prh.fi).

Läs mer om registreringen i Skatteförvaltningens register:

FO-numret får du snabbt

Ett nytt företag tilldelas ett FO-nummer efter det att etableringsanmälan har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet (FODS). FO-numret delges dig med posten. Du kan också se ditt FO-nummer i FODS-tjänsten efter cirka två arbetsdagar efter det att du lämnat in eller postat din etableringsanmälan.

Kontrollera ditt företags FO-nummer (www.ytj.fi).

Lämna din etableringsanmälan i god tid

Om verksamheten inte är tillståndspliktig, kan bolaget inleda verksamheten strax efter att den har lämnat in en etableringsanmälan. Bolagets delägare ansvarar personligen för de förpliktelser till vilka de har förbundit sig i aktiebolagets namn innan bolaget infördes i handelsregistret.

Innan du inleder verksamheten lönar det sig att emellertid öppna ett separat bankkonto för penningrörelsen i näringsverksamheten, ordna bokföringsärendena, teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska frågor. Information om företagarens pensionsförsäkringar (FöPL) får du från ditt försäkringsbolag.

Lämna uppgifter för förskottsskatt

I etableringsanmälan ska du också uppskatta näringssammanslutningens omsättning och beskattningsbara inkomst under dess första räkenskapsperiod. Dessa uppgifter behövs för att kunna fastställa förskottsskatten.

Dessutom ska varje bolagsman fylla i en egen ansökan om förskottsskatt eftersom förskottsskatten fastställs separat för varje bolagsman. Uppskatta i ansökan din egen andel av den beskattningsbara inkomsten. Anmäl i ansökan också de övriga inkomsterna och avdragen eftersom de påverkar beloppet av förskottsskatt.

Anmäl också din bransch med etableringsanmälan

I etableringsanmälan ska du alltid också ange företagets bransch. Av branschuppgiften framgår inom vilken näringsgren företaget verkar och vad det gör. Branschen kan vara t.ex. byggande av bostadshus och andra byggnader, vägtransport, godstrafik eller skönhetsvård.

Man kan registrera en enda bransch (huvudsaklig näringsgren) i handelsregistret och i de övriga datasystemen. Denna bransch visas då t.ex. i Företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst. Företaget kan också ha annan verksamhet som framgår av branschuppgiften i etableringsanmälan.

Anteckna huvudbranschen i etableringsanmälan enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning.
Se näringsgrenindelningen i Statistikcentralens webbplats (www.stat.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken