Vilka anmälningar ska en förening och en stiftelse lämna till Skatteförvaltningen

En förening och en stiftelse ska lämna en skattedeklaration 6C för varje skatteår. Skatter och avgifter som betalas på eget initiativ ska deklareras regelbundet på skattedeklarationen för skatter på eget initiativ (tidigare: periodskattedeklarationen). Skatter på eget initiativ omfattar bland annat moms, förskottsinnehållning på utbetalda löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift). Varje år ska man också lämna en årsanmälan. I denna anmäls bland annat de löner som betalts till arbetstagarna.

Skattedeklaration 6C

En förening eller en stiftelse lämnar en separat skattedeklaration 6C för varje räkenskapsperiod. Deklarationsskyldigheten gäller också föreningar och stiftelser som kan betraktas som allmännyttiga samfund och som har haft skattepliktig inkomst under skatteåret. En skattedeklaration ska också lämnas in om en förening eller en stiftelse förvärvat en fastighet eller om uppgifterna om en fastighet som föreningen eller stiftelsen äger har ändrats. 

Skattedeklarationen ska lämnas inom fyra månader efter utgången av den månad då räkenskapsperioden löpt ut. Även för begynnelseåret ska skattedeklarationen lämnas utan uppmaning, även om ingen egentlig verksamhet har bedrivits.

Om ett allmännyttigt samfund inte har någon skattepliktig inkomst eller andra uppgifter som påverkar beskattningen, behöver det i allmänhet inte lämna någon skattedeklaration. En skattedeklaration ska dock lämnas in om en förening eller en stiftelse har fått en särskild uppmaning om att lämna in en skattedeklaration. En skattedeklaration ska också lämnas in om det har skett förändringar i föreningens eller stiftelsens verksamhet efter föregående skatteår och föreningen eller stiftelsen är osäker på huruvida inkomsterna är skattepliktiga.

Deklaration av skatter på eget initiativ

En förening eller en stiftelse ska deklarera skatter som betalas på eget initiativ på deklarationen av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklaration). Skatter som betalas på eget initiativ är t.ex. moms och arbetsgivarprestationer (dvs. förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter).  Skatter på eget initiativ kan deklareras och betalas via nätet i webbtjänsten MinSkatt (tidigare skattekonto).

Årsanmälan

En förening eller en stiftelse ska lämna en årsanmälan över utbetalda löner och andra prestationer.  Exempelvis årsanmälningsuppgifter om löner som betalats till arbetstagare används i personkundernas förhandsifyllda skattedeklarationer. Årsanmälan lämnas en gång per år, i allmänhet före utgången av januari året efter att prestationen har betalts. Med årsanmälan deklareras exempelvis lönerna till varje löntagare, naturaförmånerna, den verkställda förskottsinnehållningen samt premierna för arbetstagarnas pensions- och arbetslöshetsförsäkringar.

En allmännyttig förening eller stiftelse deklarerar utbetalda resekostnadsersättningar med en årsanmälan även då den inte över huvud taget betalar någon egentlig lön. Om en arbetstagare inte står i ett anställningsförhållande till en allmännyttig förening eller stiftelse eller på annat sätt inte får lön för det arbete till vilket resan anknyter, utgör följande resekostnadsersättningar skattefri inkomst:

  • dagtraktamente för högst 20 dagar per kalenderår
  • ersättning för inkvartering
  • resekostnadsersättning som kan betalas också för en resa fån den skattskyldiges bostad. Om ersättningen betalas för en resa som har gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel, uppgår den skattefria andelen till högst 2 000 euro per kalenderår.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken