Anmälan till register – förening och stiftelse

Med samma blankett för etableringsanmälan Y1 förmedlas uppgifterna till stiftelseregistret, förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret. En ny förening eller stiftelse får på basis av etableringsanmälan ett FO-nummer.

Förskottsuppbördsregistret

I förskottsuppbördsregistret för Skatteförvaltningen in en förening eller en stiftelse som ämnar bedriva näringsverksamhet eller annan verksamhet för förvärvande av inkomst. För anmälan till registret används blanketten för etableringsanmälan Y1.

Bland annat den medelanskaffning och det skattefria talkoarbete som bedrivs av allmännyttiga föreningar och som föreningsmedlemmarna utför för föreningens räkning kan betraktas som inkomstförvärv.

När en förening eller en stiftelse har förts in i förskottsuppbördsregistret ska den sköta sina skatter genom att betala förskottsskatt. På motsvarande sätt behöver inte kunderna eller samarbetsparterna verkställa förskottsinnehållning på de arbetsersättningar eller bruksavgifter som betalts till en förening eller en stiftelse.

Registret över momsskyldiga

Ett företag är momsskyldigt, om det inom den momspliktiga affärsverksamheten i Finland säljer varor och tjänster och räkenskapsperiodens omsättning överskrider 10 000 euro (tidigare gränsen var 8 500 euro). Detta gäller även föreningar och stiftelser. Vid beräkningen av omsättningsgränsen beaktas enbart intäkterna av den momspliktiga näringsverksamheten. Övriga inkomster än inkomsterna av näringsverksamheten lämnas utanför detta.

Om en förening eller en stiftelse är momsskyldig, ska den anmäla sig till registret över momsskyldiga. Även för detta ändamål används blanketten för etableringsanmälan Y1. Skatteförvaltningen för in föreningen eller stiftelsen i registret över momsskyldiga.

Om så önskas kan en förening eller en stiftelse också ansöka om införande i registret över momsskyldiga trots att verksamheten inte utgör skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska dock vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen. Om en allmännyttig förening eller stiftelse ansöker om registrering som skattskyldig, är den skattskyldig för all verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet, om inte verksamheten särskilt reglerats som skattefri. Ansökan om momsskyldighet leder inte automatiskt till att en allmännyttig förenings eller stiftelses verksamhet betraktas som skattepliktig näringsverksamhet i inkomstbeskattningen.

En allmännyttig förening eller stiftelse kan hyra ut fastigheter som den äger eller på annat sätt överlåta nyttjanderätten till fastigheterna till utomstående. Denna typ av verksamhet är i allmänhet momsfri, men en förening eller en stiftelse kan ansöka om momsskyldighet också i fråga om denna verksamhet.

Blanketten för etableringsanmälan Y1 används för att ansöka om momsskyldighet.

Arbetsgivarregistret

En förening eller en stiftelse ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister då regelbunden löneutbetalning inleds. En anmälan ska göras om minst två arbetstagare är i permanent tjänst under kalenderåret. Likaså krävs en anmälan om minst sex arbetstagare sysselsätts under kalenderåret, även om anställningen inte varar hela kalenderåret. Även för anmälan till arbetsgivarregistret används blanketten för etableringsanmälan Y1.

Var kan  blanketten för etableringsanmälan hämtas

Blanketten för etableringsanmälan Y1 finns på adressen www.ytj.fi. Blanketten skickas per post till adressen PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken