Att grunda en förening eller en stiftelse

En förening kan grundas av minst tre personer. Grundarna kan också vara exempelvis företag eller föreningar. En stiftelse kan grundas antingen genom en stiftelseurkund eller testamentariskt förordnande.

Åtgärder när en förening grundas

En förening kan grundas av minst tre personer. Bland grundarna kan det också ingå exempelvis föreningar, aktiebolag eller andelslag. Över grundandet av en förening upprättas en stiftelseurkund, till vilken föreningens stadgar bifogas.

En förening registreras med en etableringsanmälan till föreningsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen. Närmare information om hur man grundar en förening samt etableringsanmälan finns på adressen www.prh.fi. När en förening har förts in i föreningsregistret, får den ett sexsiffrigt registreringsnummer. Därefter kan föreningen använda förkortningen rf (registrerad förening) efter sitt namn.

FO-numret behövs om föreningen bedriver verksamhet som kräver en anmälan till Skatteförvaltningen. En anmälan ska lämnas, om föreningen till exempel

  • betalar ut ersättningar för resekostnader
  • bedriver näring eller annat skattepliktigt inkomstförvärv
  • verkar som arbetsgivare
  • bedriver momspliktigt verksamhet.

FO-numret behövs också när man skaffar en Katso-kod för elektroniska tjänster.

En förening får ett FO-nummer genom att fylla i etablerinsanmälan Y1. Med etablerinsanmälan kan föreningen också anmäla sig till Skatteförvaltningens register (exempelvis registret över momsskyldiga eller arbetsgivarregistret) och till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen.

En förening ska lämna en etableringsanmälan till handelsregistret om den för sitt näringsidkande har ett fast driftsställe eller minst en arbetstagare. Föreningen ska vara införd i föreningsregistret innan anmälan till handelsregistret kan registreras.

En förening är alltid bokföringsskyldig. En räkenskapsperiod är normalt tolv månader. När verksamheten inleds, läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Åtgärder när en stiftelse grundas

En stiftelse är en egendom som har överlåtits för ett särskilt ändamål. En stiftelse som bildas ska ha ett grundkapital som uppgår till minst 50 000 euro. Stiftelsens ändamål bestäms när stiftelsen grundas. En stiftelse har inga ägare, delägare eller medlemmar.

En stiftelse kan grundas på två sätt, genom en stiftelseurkund eller testamentarisk förordnande. I bägge förfaranden bildas stiftelsen när den förs in i stiftelseregistret. Inget separat tillstånd för grundande behövs för att bilda en stiftelse.

Stiftelsen ska lämna en etableringsanmälan till stiftelseregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen. Anmälan görs med etableringsanmälan Y1. Med etableringsanmälan kan stiftelsen också vid behov anmäla sig till Skatteförvaltningens register, exempelvis registret över momsskyldiga. Om en stiftelse har ett fast verksamhetsställe eller sysselsätter minst en arbetstagare för näringsidkande, ska stiftelsen dessutom anmäla sig till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen.

En stiftelse ska anmälas för registrering inom tre månader efter det att stiftelseurkunden undertecknats. I annat fall förfaller bildandet. Om testatorn har undertecknat stiftelseurkunden, ska anmälan göras inom tre månader från det att testamentet vann laga kraft.

Närmare information om grundande av en stiftelse finns på adressen www.prh.fi.

En stiftelse är alltid bokföringsskyldig. En räkenskapsperiod är normalt tolv månader. När verksamheten inleds, läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Var kan Y1-blanketten hämtas

Blanketten för etableringsanmälan Y1 kan hämtas på adressen www.ytj.fi. Blanketten skickas per post till adressen PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken