Vilka anmälningar ska ett aktiebolag och ett andelslag lämna till Skatteförvaltningen

Ett aktiebolag eller ett andelslag ska varje skatteår lämna en skattedeklaration för samfund. Skatter och avgifter som betalas på eget initiativ ska deklareras regelbundet på skattedeklarationen för skatter på eget initiativ (tidigare: periodskattedeklarationen). Skatter på eget initiativ omfattar bland annat moms, förskottsinnehållning på utbetalda löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift). Varje år ska man också lämna en årsanmälan. I denna anmäls bland annat de löner som betalats till arbetstagarna.

Skattedeklaration

Ett aktiebolag och ett andelslag lämnar en separat skattedeklaration för varje räkenskapsperiod.

Skattedeklarationen ska lämnas inom fyra månader efter att räkenskapsperioden har utgått. En skattedeklaration ska lämnas även för begynnelseåret, även om ingen egentlig verksamhet har bedrivits. Även i konkurssituationer ska en skattedeklaration lämnas.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag har anmält inledandet av verksamheten först i slutet av den första räkenskapsperioden, ska skattedeklarationen trots det lämnas utan uppmaning.

Deklaration av skatter på eget initiativ

Ett aktiebolag eller andelslag ska deklarera skatter som betalas på eget initiativ på deklarationen av skatter på eget initiativ (tidigare: periodskattedeklarationen). Skatter som betalas på eget initiativ är t.ex. moms och arbetsgivarprestationer (dvs. förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter).   Skatter på eget initiativ kan deklareras och betalas via nätet i webbtjänsten MinSkatt (tidigare skattekonto).

Årsanmälan

Ett aktiebolag eller ett andelslag ska lämna en årsanmälan för utbetalda löner och andra prestationer. Exempelvis årsanmälningsuppgifter om löner som betalats till arbetstagare används i personkundernas förhandsifyllda skattedeklarationer. Årsanmälan ska lämnas en gång per år, i allmänhet före utgången av januari året efter att prestationen har betalats. Med årsanmälan deklareras exempelvis lönerna till varje löntagare, naturaförmånerna, den verkställda förskottsinnehållningen samt premierna för arbetstagarnas pensions- och arbetslöshetsförsäkringar.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken