Nya företag – aktiebolag och andelslag

När ett aktiebolag eller ett andelslag har grundats ska detta meddelas till Skatteförvaltningen och till handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Aktiebolag kan grundas på nätet

Man kan grunda ett aktiebolag i Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Den som vill grunda ett bolag ska ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. Man får genast ett FO-nummer från tjänsten.

Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst skapar ett avtal om att bilda ett aktiebolag och en bolagsordning för det utifrån de uppgifter som den som gjort etableringsanmälan har angett. Bolaget kan på samma gång anmäla sig till Skatteförvaltningens olika register.

E-tjänsten skapar en etableringsanmälan (Y1) på basis av de uppgifter som matats in. Etableringsanmälan förmedlas elektroniskt till handelsregistret. Tjänsten kontrollerar samtliga obligatoriska uppgifter om personerna och bolaget.  Detta påskyndar behandlingen av anmälan.

Aktiebolag kan grundas även med etableringsanmälan

Om ett aktiebolag inte grundas elektroniskt, ska aktieägarna skriftligen göra upp och teckna under ett avtal om att bilda bolaget.

Ett aktiebolag ska även meddela att verksamheten inleds till Skatteförvaltningen och handelsregistret med etableringsanmälan Y1.

Ett aktiebolag uppstår när det antecknas i handelsregistret. En anmälan till handelsregistret ska göras inom 3 månader efter att avtalet om att bilda bolaget har undertecknats. Om man inte gör anmälan inom den utsatta tiden bildas bolaget inte.

I etableringspaketet för aktiebolag (PRS) finns alla de dokumentmallar och anmälningsblanketter med anvisningar som behövs för att grunda ett aktiebolag .

Etableringsanmälan Y1 finns även i Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Skicka blanketten med posten till adressen

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Det behövs mins en person eller ett företag för att grunda ett aktiebolag

Ett aktiebolag ska ha ett kapital på minst 2 500 euro när det grundas. Kapitalet ska betalas till bolaget i sin helhet innan bolaget kan antecknas i handelsregistret. Ett aktiebolag kan grundas t.o.m. av en enda person eller ett företag men det kan även finnas flera stiftare.

Vanligtvis ansvarar delägarna inte personligen för aktiebolagets skyldigheter

Bolagets delägare är inte personligen ansvariga för bolagets åtaganden. Däremot ansvarar de personligen för skyldigheter till vilka de har förbundit sig i aktiebolagets namn innan bolaget infördes i handelsregistret. Om en delägare ger personlig säkerhet eller realsäkerhet mot lån som tas för bolaget, ansvarar han eller hon även till dessa delar för bolagets förpliktelser.

Ett andelslag grundas med etableringsanmälan

När man grundar ett andelslag ska man göra ett skriftligt avtal om att bilda det och medlemmarna ska underteckna avtalet. Ett andelslag ska även meddela att verksamheten inleds till Skatteförvaltningen och handelsregistret med etableringsanmälan Y1.

Anmälan till handelsregistret ska lämnas inom 3 månader efter att avtalet om att bilda andelslaget har undertecknats. Om anmälan inte lämnas inom utsatt tid bildas det inget andelslag. Ett andelslag uppkommer först när det har förts in i handelsregistret.

Etableringspaketet för andelslag (PRS) innehåller alla de dokumentmallar och anmälningsblanketter med anvisningar som behövs för att grunda ett andelslag.

Etableringsanmälan Y1 finns även i Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Skicka blanketten med posten till adressen

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Ett andelslag kan bildas även av en enda person

Det förutsätts inget visst andelskapital för ett andelslag. Andelslaget kan utöver andelskapitalet ha aktiekapital och aktier. Det behövs minst en person för att bilda ett andelslag.

Andelslagets medlemmar är i allmänhet inte personligt ansvariga för andelslagets skyldigheter

Andelslagets medlemmar är inte personligen ansvariga för andelslagets skyldigheter. När det gäller åtgärder som vidtagits innan andelslaget registrerades är det emellertid de personer som varit delaktiga i åtgärderna eller fattat beslut om dem som gemensamt ansvarar för dessa. De skyldigheter som uppkommit efter att avtalet om att bilda andelslaget har undertecknats övergår till andelslaget när det har registrerats.

Det går snabbt att få FO-numret

Ett nytt aktiebolag eller andelslag får sitt FO-nummer när etableringsanmälan har registrerats i Företags- och organisationsdatasystemet. FO-numret offentliggörs i Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst cirka 2 arbetsdagar efter att anmälan har anlänt. När man grundar ett aktiebolag elektroniskt får man FO-numret från e-tjänsten direkt.

För fastställande av förskottsskatt ska aktiebolag och andelslag göra en uppskattning av resultatet

Aktiebolag och andelslag ansöker om förskottsskatt för den första räkenskapsperioden exempelvis i webbtjänsten MinSkatt. För förskottsskatten behövs en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten för den första räkenskapsperioden. Skatteförvaltningen räknar ut beloppet av förskottsskatt för räkenskapsperioden och skickar aktiebolaget eller andelslaget de uppgifter som behövs för att betala förskottsskatten. Uppgifterna finns också i MinSkatt.

Det lönar sig att anmäla sig till Skatteförvaltningens register när verksamheten börjar

Aktiebolag och andelslag kan anmäla sig till förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret redan när de grundas. Om verksamheten dock inleds först senare lönar det sig att ta hand om registreringen först då.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken