Ändringar i ett företags verksamhet – rörelseidkare och yrkesutövare

Anmäl till Skatteförvaltningen om det sker ändringar i ditt företags verksamhet. Du ska exempelvis anmäla om räkenskapsperioden, branschen eller adressen ändras. Vissa ändringar ska därtill anmälas till handelsregistret, exempelvis ny adress eller andra ändrade kontaktuppgifter.

Anmäl de ändrade uppgifterna med blankett Y6

Anmäl ändringarna till de olika registren med Företags- och organisationsdatasystemets blankett Y6. Med samma blankett förmedlas uppgifterna till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret och vid behov till handelsregistret.

Du får ett skriftligt meddelande från Skatteförvaltningen när blanketten har handlagts. Handläggningen tar kring tre veckor.

Skicka blanketten till adressen:
PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Registret över momsskyldiga

Anmäl dig till registret över momsskyldiga, om räkenskapsperiodens omsättning överskrider 10 000 euro (gränsen var 8 500 euro för räkenskapsperioder som har börjat år 2015). Du kan frivilligt ansöka om momsregistrering även om du inte i övrigt skulle vara momsskyldig.

Också om du lägger ner din momspliktiga verksamhet ska du anmäla det med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6. Om du lämnar anmälan efter att verksamheten lagts ned ska du i blanketten anteckna den dag då den momspliktiga verksamheten de facto upphört.

Kom ihåg att lämna en momsdeklaration (tidigare: periodskattedeklaration) ännu för den deklarationsperiod under vilken din momsregistrering upphör, även om du inte bedrivit någon verksamhet under denna sista period. Om du har en förlängd skatteperiod (dvs. lämnar momsdeklarationer med tre månaders eller ett års intervall) måste den sista momsdeklarationen ofta lämnas in tidigare än vad den normalt behöver lämnas.

Förskottsuppbördsregistret

Anmäl dig till förskottsuppbördsregistret med blankett Y6. Med samma blankett kan du också anmäla om du avbryter eller lägger ned verksamheten.

Ett företag stryks ur förskottsuppbördsregistret tidigast den dag då nedläggningsanmälan har anlänt. Om du återupptar verksamheten ska du fylla i blankett Y6 och ange dagen då verksamheten inleds på nytt.

Arbetsgivarregistret

Du är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om du regelbundet betalar lön till minst två löntagare. Du ska anmäla dig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också ifall du samtidigt betalar lön till minst sex löntagare, även om anställningarna är tillfälliga och avses bli kortvariga.

Om du regelbundet har betalat löner och upphör med löneutbetalningen, ska du anmäla det till Skatteförvaltningen med blankett Y6. Den regelbundna löneutbetalningen anses upphöra samma dag som du sista gången betalat ut löner. Du ska lämna deklarationen av arbetsgivarprestationer (tidigare: periodskattedeklaration)  och betala arbetsgivaravgifterna ännu för den skatteperiod då registreringen upphört.

Du kan lämna in årsanmälan omedelbart efter att du slutat betala löner regelbundet. Årsanmälan ska lämnas in senast inom januari året efter utbetalningsåret.

Om du strukits ur arbetsgivarregistret men betalar löner sporadiskt, ska du lämna deklaration av arbetsgivarprestationer och betala arbetsgivaravgifter för de månader då du betalat löner. För utbetalda löner ska du alltid lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Ändringar i adress eller kontaktuppgifter

Du kan skicka adressändringar och andra nya kontaktuppgifter elektroniskt via servicetjänsten FODS. Uppgifterna förmedlas till både Skatteförvaltningen och handelsregistret. Du kan också anmäla ändrade adress- och kontaktuppgifter med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.

Om du anmäler ändrade kontaktuppgifter i skattedeklarationsblanketten (antingen blankett 5 eller personkundernas förhandsifyllda skattedeklaration) förmedlas informationen till Skatteförvaltningen men inte till handelsregistret.

Ändrad räkenskapsperiod

Hos företagare med enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid ett kalenderår. Då verksamheten inleds slutar den första räkenskapsperioden vid inledningsårets sista dag. Då verksamheten avslutas börjar den sista räkenskapsperioden den 1 januari och slutar vid verksamhetens avslutningsdatum.

Vid dubbel bokföring kan räkenskapsperioden också vara en annan tolvmånadersperiod än ett kalenderår. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller tidpunkten för bokslutet ändras kan räkenskapsperioden vara längre eller kortare än tolv månader. Den maximala räkenskapsperioden är dock 18 månader. Du kan ändra din räkenskapsperiod om du så vill.

Räkenskapsperioden påverkar tidpunkten för beskattningen

Räkenskapsperioden avgör vilket år beskattningen verkställs, och därför ska rörelseidkare och yrkesutövare anmäla till Skatteförvaltningen om räkenskapsperioden ändras. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår bildas skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som avslutats under kalenderåret. Om exempelvis två räkenskapsperioder går ut under ett och samma kalenderår räknas deras inkomster samman och beskattas för samma år.

Anmäl i god tid om räkenskapsperioden ändras

Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska blankett Y6 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden skulle ha gått ut utan ändringen. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden kommer att gå ut.

Ändring av företagsform

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan ändra företagsformen till ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller aktiebolag. Anmäl ändringen av företagsformen till både Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.