Fortsättare för gårdsbruk – Anmäl uppgifterna till Skatteförvaltningen

Olika anmälningsskyldigheter och skattepåföljder anknyter till en generationsväxling på jordbruksenheter. Den som tar över gårdsbruket kan åläggas att betala gåvo- eller överlåtelseskatt.

Betala överlåtelseskatten och ansök om lagfart för fastigheten

Ansök om lagfart för fastigheterna som ingår i överlåtelsen från Lantmäteriverket inom sex månader efter att köpe- eller gåvobrevet har undertecknats. Betala överlåtelseskatten som hänför sig till fastigheterna innan du ansöker om lagfart. Om ansökan om lagfart lämnas in efter den föreskrivna tidsfristen, ska en dröjsmålsränta betalas på överlåtelseskatten.

Mer information om betalning av överlåtelseskatt

Befrielse från överlåtelseskatt i vissa situationer.

Om du ansöker om befrielse från överlåtelseskatt ska du från Skatteförvaltningen begära ett utlåtande när

  • föremålet för överlåtelsen utgör lös egendom för vilken befrielse från överlåtelseskatt ska yrkas på
  • du har rätt till befrielse från överlåtelseskatt på första bostad då det gäller bostadsbyggnaden och dess byggtomt

Bifoga en kopia på det slutliga köpebrevet till ansökan

Anmäl dig till Skatteförvaltningens register

Anmäl dig till registren med etableringsanmälan för enskild näringsidkare Y3 (www.ytj.fi)

Med samma blankett lämnas anmälan till såväl registret över mervärdesskatteskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Lämna efter behov in en gåvoskattedeklaration

Lämna in en gåvoskattedeklaration, om du har fått jordbruksenheten i sin helhet som gåva eller om det vederlag som har betalats för jordbruksenheten uppgår till högst 75 procent av den överlåtna egendomens gängse värde. Lämna in en gåvoskattedeklaration även när det finns skäl att anta att vederlaget inte överstiger 75 procent av det gängse värdet.

Om du yrkar på skattelättnad vid generationsväxling enligt lagen om skatt på arv och gåva ska du framställa ditt yrkande innan gåvobeskattningen verkställs, till exempel i gåvoskattedeklarationen. Du kan yrka på lättnad också för en del av gården. Observera att om du säljer vidare en gårdsbruksenhet som beviljats lättnad, så räknas det jämkade värdet fr.o.m. beskattningen för 2017 som dess anskaffningsutgift. 

Mer information om lämnande av gåvoskattedeklaration

Generationsväxling helt eller delvis mot vederlag

Om generationsväxlingen för en jordbruksenhet sker helt eller delvis mot vederlag ska du betala överlåtelseskatt. Skatten ska betalas när lagfart eller inskrivning söks eller senast inom sex månader efter att överlåtelseavtalet ingicks.

Gireringsblankett för överlåtelseskatt

När verksamheten inleds ska förskottsskatt sökas för jordbruksinkomsten

Om du bedriver verksamheten till exempel tillsammans med din maka, ska du ansöka om förskottsskatt för båda.

Elektronisk ansökan om förskottsskatt (skatt.fi/skattekort) eller pappersblankett.

Lämna in skattedeklarationen för jordbruk och/eller skogsbruk

Den skattedeklarationen för jordbruk sänds till alla jordbruksidkare och jordsbrukssammanslutningar som är skyldiga att föra anteckningar över sin verksamhet. Lämna in den senast vid utgången av februari följande år.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken