Bolagisering av gårdsbruksenhet

Jordbruk kan idkas i olika företagsformer Det vanligaste är att verksamheten bedrivs som jordbruksidkare. En ändring av verksamhetsformen påverkar även beskattningen.

Verksamhetsformen kan ändras på grund av exempelvis att verksamheten utvidgas eller att nya ägare går med i verksamheten. Under vissa förutsättningar möjliggör skattelagstiftningen en ändring av verksamhetsformen utan inkomstskattepåföljder. Sedan ingången av 2018 är ändringen av verksamhetsformen från jordbruksidkare till aktiebolag möjlig också utan överlåtelseskattepåföljder.

Ändring av verksamhetsformen till ett bolag

Inkomstskattelagen innehåller regler om ändring av verksamhetsformen. Inkomstskattelagen för gårdsbruk innehåller inte regler om ändring av verksamhetsformen, men reglerna om ändring av verksamhetsformen i inkomstskattelagen tillämpas på bolagiseringen av ett jordbruk.

I beskattningen anses en jord- eller skogsbruksidkare inte lägga ner sin verksamhet till den del de tillgångar och skulder som före ändring av verksamhetsformen hänförde sig till den tidigare verksamheten överförs till det övertagande bolaget till samma värden i följande fall: jord- eller skogsbruksidkaren bildar något av följande för att fortsätta med verksamheten

 • ett öppet bolag där idkaren själv blir bolagsman eller
 • ett kommanditbolag där idkaren blir ansvarig bolagsman eller
 • ett aktiebolag vars aktier idkaren tecknar.

Motsvarande bestämmelser tillämpas också när exempelvis sammanslutningar eller dödsbon bildas om till bolag.

Förutom kontinuitetsprincipen förutsätts vid ändring av verksamhetsformen att verksamheten bevaras identisk. Med bevarande av identiteten avses att verksamheten i stora drag fortsätter på samma sätt som i den föregående verksamhetsformen och att egendomen som används för inkomstförvärvet förblir i det närmaste oförändrad. Det ska inte heller ske några större förändringar då det gäller företagsägarna. Om makar har idkat jordbruk tillsammans och vardera äger gårdsbrukstillgångar kan de fortsätta verksamheten i form av ett bolag där de båda blir delägare.

I ett jordbruk kan reglerna om ändring av verksamhetsformen tillämpas endast när den jordbruksmark och de ekonomibyggnader som används i jordbruksverksamheten överförs till bolaget som bildas. Detta medför i regel skyldighet att betala överlåtelseskatt.

Sedan ingången av 2018 är ändringen av verksamhetsformen från jordbruksidkare till aktiebolag dock möjlig utan överlåtelseskatt om ändringen uppfyller villkoren i inkomstskattelagen.

Läs mer:

Ansökan om förhandsavgörande för bolagisering av en jordbruksenhet

Hos Skatteförvaltningen kan du ansöka om ett förhandsavgörande om vilka skattepåföljder en bolagisering av en gård ger upphov till. Förhandsavgörandet är ett bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställigheten av beskattningen i ett enskilt skatteärende.

Ansökan kan formuleras fritt, men ska lämnas skriftligen. Ansökan ska innehålla följande:

 • sökandens namn och person- eller FO-nummer
 • sökandens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer under tjänstetid)
 • fullmakt, om du anlitar ett ombud
 • en detaljerad fråga som gäller förhandsavgörandet, dvs. i vilket ärende du ansöker om ett förhandsavgörande.

Ansök om förhandsavgörande i MinSkatt
Om du ansöker om förhandsavgörande på papper ska du placera följebrevsblanketten som pärmblad till ansökan.

Om du använder den uträkning som Skatteförvaltningen har upprättat av värderingen av gårdsbruksenheten i inkomstbeskattning ska du bifoga en kopia av den till ansökan om förhandsavgörande. Av uträkningen framgår bland annat den till bolaget övergående åker- och skogsmarkens och impedimentets andel av köpesumman.

Bifoga dessutom följande handlingar till ansökan om förhandsavgörande:

Ett utkast till avtal om bolagsbildning

 • Avtalet om bolagsbildning ska bland annat innehålla datum för avtalet om bolagsbildning, information om samtliga aktieägare och antal aktier som har tecknats av dessa, information om aktiernas teckningspris och betalningstiden för aktierna samt information om bolagets styrelsemedlemmar.
 • Om apportegendom används för att betala aktiekapitalet ska avtalet om bolagsbildning dessutom innehålla en utredning om apportegendomen.
 • Till stiftelseurkunden bifogas ett revisorsutlåtande om utredningen av apportegendomen och huruvida egendomen för bolaget har ett ekonomiskt värde som minst svarar mot betalningen.

Utkast till apportbok

 • I apportboken specificeras både apportegendomen som överförs från gårdsbruket till aktiebolaget och den betalning som erläggs med apportegendomen. I apportboken anges de gängse värdena på tillgångarna som överförs samt de värden som antecknas i aktiebolagets balansräkning. De faktorer som påverkar värderingen av egendomen och de metoder som har tillämpats vid värderingen av egendomen ska tas upp i apportboken.
 • Utredning om tillgångar som överförs till det öppna bolaget eller kommanditbolaget.

 Utkast till bolagsordning eller bolagsavtal

 • Åtminstone bolagets firma, den kommun i Finland där bolaget har sitt säte och verksamhetsområdet ska nämnas i ett aktiebolags bolagsordning. Bolagets redovisningsperiod ska anmälas i antingen avtalet om bolagsbildning eller bolagsordningen.
 • Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska upprätta ett skriftligt bolagsavtal. I bolagsavtalet ska nämnas åtminstone bolagets firmanamn, bransch, hemort, de ansvariga och tysta bolagsmännens fullständiga namn, de tysta bolagsmännens insatser i pengar, information om hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas och betalas ut samt vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen har firmateckningsrätt. Dessutom ska det stå i bolagsavtalet om bolagets räkenskapsperiod inte motsvarar ett kalenderår samt bolagstiden, om den var tidsbunden.

Kopior på handlingarna om fastighetsförvärven samt lagsfartintygen

 • Redogör för värdena på åkrar, skog och annan mark som övergår till beskattningen av bolaget enligt kontinuitetsprincipen. Bifoga till ansökan kopior av de köpebrev, gåvobrev och andra handlingar om förvärven av gårdsbruksfastigheterna som dessa värden baserar sig på.
 • Om du använder den kalkyl för delning av köpesumman som Skatteförvaltningen upprättat av försäljningen av gårdsbruksenheten, bifoga en kopia av den till ansökan om förhandsavgörande. Av kalkylen för delning av köpesumman framgår bland annat den till bolaget övergående åker- och skogsmarkens samt det övergående impedimentets andel av köpesumman.
 • Om du har fått gårdsbruksenheten helt eller delvis i gåva eller arv och arvs- och gåvobeskattningens skattelättnad vid generationsväxling har tillämpats på gåvan eller arvet, bifoga en kopia av arvs- och gåvobeskattningsbeslutet och bilagorna. Redogör för de lindrade värdena som tillämpats vid arvs- och gåvobeskattningen. Om de inte framgår av beslutet eller dess bilagor kan du beräkna dem på det sätt som beskrivs i anvisningen Inverkan av generationsväxlingslättnad på anskaffningsutgiften för en gårdsbruksenhet.
 • Om det till bolaget övergår skog vars förvärv har medfört skogsavdragsrätt, redogör för användningen av skogsavdraget.
 • Om skogsmark har röjts till åker, redogör för kostnaderna för röjningen.

 Utredning om skatter som överförs

 • Redogör för aktieägarnas andelar av skulderna.
 • Ange hur skulderna fördelas enligt användningsändamål mellan jordbruk, skogsbruk och hushåll. Utredningen behövs för att kontrollera balansräkningskontinuiteten och bevarandet av bolagets identitet.
 • Av utredningen ska det till exempel framgå hur de skulder som tagits för fastighetsförvärvet fördelas mellan åkermark och skogsmark, om inte hela skogsmarken överförs till bolaget som bildas, utan en del kvarstår i privat ägo.
 • Bolaget som bildas kan endast överta den andel av skulderna som hänför sig till tillgångarna som överförs till bolaget.

En utredning av hur aktierna fördelas mellan aktieägarna samt grunderna för en fördelning som avviker från tillgångarna

 • Gör en kalkyl över hur ägarandelarna fördelas i det blivande bolaget och ge en redogörelse om på vad ägarandelarna grundar sig. Om ägandet mellan företagets ägare inte fördelar sig i samma proportion som företagets nettoförmögenhet före ändringen kan det leda till gåvobeskattning. Om aktier i aktiebolaget tecknas av en person som inte hade någon andel i företagets egendom före ändringen kan bestämmelserna om ändring av verksamhetsform inte tillämpas.

Deklarations- och betalningsskyldigheter

Jordbruksidkare blir aktiebolag eller personbolag

Se till att du avregistreras från de av Skatteförvaltningens register där du är registrerad och som inte längre är nödvändiga för dig.

Aktiebolagen ska se till att förskottsskatter söks. Om det är fråga om ett personbolag, ska delägarna i personbolaget söka förskottsskatter.

Mer information om