Ett företag lägger ned sin verksamhet i Finland – utländska företag

Utländska företag ska alltid lämna in en anmälan då de lägger ned sin företagsverksamhet I Finland. Anmälan lämnas med ändrings- och nedläggningsanmälan (Y-blankett). Efter nedläggningen ska företaget lämna alla de skattedeklarationer som behövs.

Anmälan om nedläggning

Då ett företag lägger ned sin verksamhet i Finland ska det lämna nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen med en Y-blankett.

Välj blanketten enligt företagsform:

  • Y4: utländska samfund
  • Y5: företag som motsvarar finländska personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag)
  • Y6: utländska rörelseidkare och yrkesutövare.

Ladda ner Y-blanketter på adressen ytj.fi. Blanketten postas till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Då ett utländskt företag lägger ned sin verksamhet i Finland ska det avregistrera sig från Skatteförvaltningens kundregister, t.ex. förskottsuppbördsregistret. Också avregistreringen går till med samma Y-blankett.

Kontrollera beloppet av förskottsskatt

I samband med att verksamheten läggs ned lönar det sig för företaget att granska beloppet på förskottsskatterna för det sista verksamhetsåret. Företaget bör också uppge sina nya adress- och bankkontouppgifter i utlandet så att eventuella skatteåterbäringar kan betalas.

Efter nedläggningen ska företaget lämna skattedeklaration samt uppgifer om moms och arbetsgivarprestationer

Om ett företag inte avregistrerar sig från Skatteförvaltningens register, ska det fortsättningsvis lämna uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer. Företaget ska lämna dessa uppgifter till dess att Skatteförvaltningen avregistrerat företaget, även om verksamheten i Finland har upphört. Anmälningsskyldigheten upphör inte i och med att företaget lämnat nedläggningsanmälan.

Uppgifterna om moms lämnas till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration.

För löner som betalats ut och förskottsinnehållningar som verkställts 1.1.2019 eller efter det ska företaget lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion.

Om ingen lön har betalats ut 1.1.2019 eller efter det, ska uppgift om detta lämnas till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan.

Läs mer om hur man lämnar uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer

Företaget är också alltid skyldigt att lämna en skattedeklaration för näringsverksamhet för det sista verksamhetsåret. Skattedeklarationen lämnas in inom 4 månader från utgången av den månad då företaget lade ned verksamheten.

Exempel: Räkenskapsperioden för ett företag är 1.1–31.12. Företaget anmäler med Y-blanketten att det lägger ned verksamheten den 20 juni. Samtidigt vill företaget avregistrera sig från Skatteförvaltningens register. Företaget ska lämna in en skattedeklaration för perioden 1.1–20.6 senast den 31 oktober.

Om verksamheten i Finland avbryts

Om ett företag inte har i avsikt att lägga ned sin verksamhet helt och hållet i Finland kan företaget anmäla med Y-blanketten att verksamheten avbryts tillfälligt. Då avregistreras företaget från förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga och arbetsgivarregistret, men det finländska FO-numret kvarstår. Om företaget återupptar verksamheten i Finland, kan det anmäla sig till Skatteförvaltningens register på nytt med ändrings- och nedläggningsanmälan (Y-blankett).

Beskattningen av det sista verksamhetsåret i Finland

När ett fast driftställe läggs ned kan tillgångarna säljas eller överföras tillbaka till företagets hemviststat. Hur det fasta driftstället ska beskattas i Finland under nedläggningsåret avgörs på basis av hur verksamheten har lagts ned och hurdana tillgångar företaget har i Finland.

Som skattepliktig inkomst för det fasta driftstället räknas det belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset för tillgångarna, förutsatt att verksamheten vid det fasta driftstället i Finland läggs ned på något av följande sätt:

  • företaget säljer det fasta driftställets tillgångar
  • företaget överför någon annanstans den egendom som har hört till det fasta driftställets tillgångar i Finland
  • företagets verksamhet anknyter sig inte längre till det fasta driftstället i Finland.

Nedläggningen kan också leda till att eventuella reserver måste upplösas.

Ett fast driftställe kan även ombildas till t.ex. ett självständigt bolag. På sådan överföring av affärsverksamhet tillämpas den s.k. kontinuitetsprincipen och då anser man att filialen inte upplöses. Bestämmelsen tillämpas endast i situationer där det utländska företaget har sin hemvist i en annan EU-medlemsstat.